Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbare Ruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbare Ruimte
CiteertitelAanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbare Ruimte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Deze regeling vervangt de eerdere besluiten van het college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaar onder welke benaming dan ook.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering
 2. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
 3. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 18.6 van de Omgevingswet
 5. artikel 41 van de Alcoholwet
 6. artikel 92 van de Woningwet
 7. artikel 10 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 8. artikel 17 van de Leegstandwet
 9. artikel 33, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014
 10. artikel 18 van de Wet goed verhuurderschap
 11. Algemene plaatselijke verordening Harlingen 2024
 12. Havenverordening Harlingen 2020
 13. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
 14. Afvalstoffenverordening Harlingen 2012
 15. Wegsleepverordening 2023
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2024nieuwe regeling

23-01-2024

gmb-2024-71510

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbare Ruimte

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen en de burgemeester van gemeente Harlingen , ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

 

Gelet op de artikelen:

 

 • -

  142 Wetboek van Strafvordering;

 • -

  het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • -

  5:11 Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  18.6 Omgevingswet;

 • -

  5.10, derde lid, Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  41 Alcoholwet;

 • -

  92 Woningwet;

 • -

  10, eerste lid, onder b Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 • -

  17 Leegstandwet;

 • -

  33, eerste lid, Huisvestingswet 2014;

 • -

  18 Wet goed verhuurderschap;

 • -

  6:2 tweede lid Algemene plaatselijke verordening gemeente Harlingen 2024;

 • -

  9.3 Havenverordening Harlingen 2020;

 • -

  4.2 Wet basisregistratie personen;

 • -

  25 van de Afvalstoffenverordening 2012 gemeente Harlingen;

 • -

  6 Wegsleepverordening gemeente Harlingen 2023

Overwegende dat:

 

 • -

  een buitengewoon opsporingsambtenaar als zodanig beëdigd dient te worden;

 • -

  bij de aanvraag van de werkgever tot beëdiging onder meer een bewijs van de titel van opsporingsbevoegdheid dient te worden overlegd;

Besluiten:

 • 1.

  Om de buitengewoon opsporingsambtenaren domein 1 in dienst van de gemeente Harlingen of ingehuurd door de gemeente Harlingen gedurende de periode van aanstelling aan te wijzen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2.

  De buitengewoon opsporingsambtenaar wordt als zodanig belast met de opsporing van de strafbare feiten als genoemd in de:

  • a.

   artikelen en wetten van Domein I Openbare ruimte;

  • b.

   Omgevingswet;

  • c.

   Alcoholwet;

  • d.

   Afvalstoffenverordening 2012 gemeente Harlingen

  • e.

   Parkeerverordening;

  • f.

   Verordening Parkeerbelastingen;

  • g.

   Havenverordening 2020;

  • h.

   Verordening op heffing en invordering kadegeld;

  • i.

   Verordening winkeltijden gemeente Harlingen;

  • j.

   Wet basisregistratie personen;

  • k.

   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (in geval van overgangsrecht);

  • l.

   Woningwet;

  • m.

   Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

  • n.

   Leegstandswet;

  • o.

   Huisvestingswet 2014;

  • p.

   Wet goed verhuurderschap;

  • q.

   Algemeen plaatselijke verordening gemeente Harlingen 2024;

  • r.

   Wegsleepverordening gemeente Harlingen 2023

 • 3.

  Inwerkingtreding

 • Dit besluit treedt in werking op 23 januari 2024.

 • 4.

  Intrekking

 • Eerdere besluiten van het college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaar onder welke benaming dan ook worden per 22 januari 2024 ingetrokken.

Harlingen, 23 januari 2024

Namens het college van burgemeester en wethouders van Harlingen,

G.J. van der Ploeg

Teamleider Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

Namens de burgemeester van Harlingen,

G.J. van der Ploeg

Teamleider Veiligheid, Vergunningen en Handhaving