Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrechtse Heuvelrug

Besluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrechtse Heuvelrug
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2024
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2023.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijkste datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2024

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2024nieuwe regeling

30-01-2024

gmb-2024-71110

2023-0000011397

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2024

Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2024

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

 

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2024;

 

overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels te stellen ten aanzien van het pgb en financiële tegemoetkomingen;

 

besluit vast te stellen:

 

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2024

 

Algemene bepaling:

Alle begrippen die in dit Besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wmo 2015, de Jeugdwet, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, het besluit Jeugdwet, de Algemene wet bestuursrecht, de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug en de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug.

 

Inleiding

In de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2024 (hierna: de verordening) is bepaald dat het college met betrekking tot een aantal zaken nadere regels kan stellen in het Besluit. Het onderhavige Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2024 omvat deze nadere regels, die vooral van financiële aard zijn. Naast dit Besluit is de inhoudelijke uitvoering van de Verordening verder uitgewerkt in de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2024.

Artikel 1 Prijspeil

Het prijspeil wordt enerzijds bepaald door gemeentelijke afspraken over de toe te passen indexering, bijvoorbeeld voor de vergoedingen voor vervoer en woningaanpassingen. Daarnaast zijn er bedragen die landelijk c.q. in de regio Zuid Oost Utrecht zijn vastgelegd en jaarlijks kunnen worden herzien.

Artikel 2. Huishoudelijke ondersteuning

Het PGB tarief voor huishoudelijke ondersteuning is gebaseerd op de tarieven 2023 vermeerderd met 7,5% indexering. Dit conform verordening om de indexering te koppelen aan het indexeringspercentage van een door de gemeente gecontracteerde aanbieder voor Wmo begeleiding.

 

Product

Tarief 2024

Huishoudelijke ondersteuning ZIN

€ 34,85

Huishoudelijke ondersteuning extra ZIN

€ 44,00

PGB huishoudelijke ondersteuning en huishoudelijke ondersteuning extra door een formele zorgaanbieder A of B

€ 26,49

PGB huishoudelijke ondersteuning en huishoudelijke ondersteuning extra door een persoon uit het sociaalnetwerk

€ 21,74

Artikel 3. Woonvoorzieningen

3.1 Losse woonvoorzieningen en bouwkundige woonvoorzieningen (woningaanpassingen)

 • 1.

  Voor kortdurend gebruik (maximaal 6 maanden) zijn losse woonvoorzieningen te leen via de uit- leenservice van zorgaanbieders of hulpmiddelenleveranciers. Losse woonvoorzieningen zijn in de regel voorliggend op bouwkundige woonvoorzieningen.

 • 2.

  Voor langdurig gebruik kunnen losse woonvoorzieningen zowel in bruikleen als in eigendom worden verstrekt. Relatief goedkope hulpmiddelen (tot maximaal € 250,- incl. btw), worden in eigendom verstrekt.

 • 3.

  Alle genoemde vergoedingen in de navolgende artikelen zijn inclusief btw.

3.2 Bijzondere bepalingen woonvoorzieningen

 • 1.

  Als de kostenraming van de woonvoorziening(en) het bedrag van € 10.000 te boven gaat, geldt het verhuisprimaat. Slechts in uitzonderlijke gevallen, waarin verhuizen geen optie is en de kostenraming het bedrag van € 10.000 te boven gaat, wordt er gekozen voor het toekennen van woonvoorziening(en).

 • 2.

  Voor een aanpassing van woonwagen of woonboot geldt: als de technische levensduur nog minimaal 10 jaar is en er nog minimaal 5 jaar een legale lig- of standplaats voor bestaat binnen de gemeente, gelden voor aanpassing van woonschepen en woonwagens dezelfde regels als voor woningaanpassingen. Als hieraan niet wordt voldaan geldt een maximale vergoeding van € 10.000,- .

3.3 Financiële tegemoetkoming: verhuis- en inrichtingskosten en tijdelijke huisvestingskosten

 • 1.

  Voor verhuis– en inrichtingskosten van een 1-persoonshuishouden eenmalig maximaal €4.294. Dit is 60% van €7156,-, het bedrag Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie, volgens het Burgerlijk Wetboek.

 • 2.

  Voor verhuis– en inrichtingskosten van een meerpersoonshuishouden eenmalig maximaal €5.367. Dit is 75% van €7156,-, het bedrag Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie, volgens Burgerlijk Wetboek.

 • 3.

  Voor tijdelijke huisvesting geldt als tegemoetkoming de maximale huurgrens van € 879,66 voor maximaal 6 maanden (Wet op de huurtoeslag)

 • 4.

  De hoogte van de financiële tegemoetkoming bij woningsanering voor het vervangen van vloerbedekking bedraagt maximaal € 30,- per strekkende meter van vier meter breed.

3.4 Huurderving

Het college kan een verhuurder vragen een aangepaste woning beschikbaar te houden voor een persoon met een beperking en de huurderving vergoeden aan de verhuurder met ingang van de datum van opzegging van de vorige huurder. Dit gedurende maximaal zes maanden.

Het bedrag van de vergoeding bedraagt de daadwerkelijk gederfde huurinkomsten, gemaximeerd tot het bedrag van de huurtoeslag (€ 879,66), zoals jaarlijks wordt vastgesteld in het onderdeel Huurtoeslag van de Belastingdienst.

Artikel 4 Vervoersvoorzieningen voor lokaal sociaal-recreatief vervoer

4.1 Financiële tegemoetkoming vervoersvoorzieningen voor lokaal sociaal-recreatief vervoer

De Regiotaxi is altijd voorliggend. De compensatieplicht van het college beperkt zich tot lokaal vervoer (een eindbestemming binnen de regio). Vervoersvoorzieningen vanuit de Wmo zijn bedoeld voor vervoer in de directe leef- en woonomgeving, waarbij als uitgangspunt geldt dat jaarlijks maximaal 1.500 km gereisd moet kunnen worden. Voor bovenregionaal vervoer kan een cliënt een beroep doen op Valys.

 • 1.

  De vergoeding voor (individuele) taxiritten is gebaseerd op jurisprudentie waarin wordt gesteld dat cliënt 1.500 km per jaar moet kunnen reizen, waarbij in acht wordt genomen dat als cliënt met het reguliere OV of de Regiotaxi had kunnen reizen, hij ook kosten had gemaakt.

 • 2.

  De vergoeding wordt verleend voor het gebruik van een:

  • a.

   (eigen) auto: een bedrag per kilometer gelijk aan 80% van het bedrag per kilometer zoals bepaald in artikel 2 van de geldende ‘Reisregeling binnenland’ ad maximaal € 0,30 per kilometer met een maximum van € 450,- per jaar;

  • b.

   taxi: een bedrag per kilometer gelijk aan 40% van het maximale bedrag per kilometer (€ 2,96) zoals bepaald in artikel 1 a onder lid 1 b van de ‘Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer’. Voor 2024 is dit € 1,18. Er geldt een maximum jaarbedrag van € 1.770,-

  • c.

   rolstoeltaxi: een bedrag per kilometer gelijk aan 40% van het maximale bedrag per kilometer (€ 3,72) zoals bepaald in artikel 1 a onder lid 2 b van de ‘Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer’. Voor 2024 is dit € 1,49. Er geldt een maximum jaarbedrag van € 2.235,-

  • d.

   de eigen bijdrage voor de Regiotaxi bedraagt €1,20 per zone, met een maximum van 300 zones.

Maximale financiële tegemoetkoming (1.500 km per jaar)

Vervoermiddel

Bedrag per kilometer (incl. btw)

Maximum per jaar (incl. btw)

(eigen) auto

€ 0,30/km

€ 450,-

taxi

€ 1,18

€ 1.770

rolstaxi

€ 1,49

€ 2.235

Artikel 5. Wmo individuele begeleiding, Wmo dagbesteding en Wmo kortdurend verblijf

Bij de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en kortdurend verblijf wordt met het toekennen van een pgb onderscheid gemaakt tussen ondersteuning door:

 • een formele zorgaanbieder A

 • een formele zorgaanbieder B

 • een persoon uit het sociale netwerk

In artikel 13 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug staan de voorwaarden voor de toetsing en berekening pgb.

 

Indien een pgb wordt aangevraagd voor een maatwerkvoorziening Wmo met een functiecode waarvoor geen tarief is vastgesteld, heeft het college de bevoegdheid alsnog een tarief vast te stellen.

 

5.1 Wmo maximale pgb-tarieven 2024

 

Voorziening

Eenheid

Uur, dagdeel, etmaal

Pgb 100 % ZIN

Formele zorgaanbieder A

Pgb 80 % ZIN

Formele zorgaanbieder B

Pgb 50 % ZIN

Persoon uit het sociaal netwerk

Begeleiding individueel basis

Uur

€ 64,80

€ 51,84

€ 32,40

Begeleiding individueel specialistisch

Uur

€77,40

€ 61,92

N.v.t.

Begeleiding groep/Dagbesteding*

Dagdeel

€ 50,00

€ 40,00

N.v.t.

Kortdurend verblijf

Etmaal

€ 197,59

€ 158,07

N.v.t.

Kortdurend verblijf

Uur

N.v.t.

N.v.t.

€ 14,34 per uur * 7 per etmaal

 

Bij kortdurend verblijf geleverd in pgb via een persoon uit het sociaal netwerk, geldt dat er maximaal 7 uur zorg per etmaal gedeclareerd kan worden.

 

*Begeleiding groep/Dagbesteding vindt plaats in groepsverband. Daarom is het niet mogelijk om dit via het netwerk toe te kennen. Tenzij zich de uitzonderlijke situatie voordoet dat iemand uit het netwerk een groep cliënten begeleidt.

Artikel 6. Jeugd maximale pgb-tarieven

Bij de maatwerkvoorzieningen jeugd wordt met het toekennen van een pgb onderscheid gemaakt tussen ondersteuning door:

 • een formele zorgaanbieder A of B

 • een persoon uit het sociale netwerk

In artikel 13 van de Verordening staan de voorwaarden voor de toetsing en berekening pgb.

 

Indien een pgb wordt aangevraagd voor een maatwerkvoorziening Jeugd met een functiecode waarvoor geen tarief is vastgesteld, heeft het college de bevoegdheid alsnog een tarief vast te stellen.

 

6.1 Jeugd maximale pgb-tarieven 2024

 

Voorziening

Eenheid

Uur, dagdeel, etmaal

Pgb 90 % ZIN Tarief Formele zorgaanbieder A en B

Pgb 50 % ZIN of maximaal € 22,98/uur

Persoon uit het sociaal netwerk

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging

Uur

€ 52,92

€ 22,98

Ambulante Jeugdhulp (begeleiding)

Begeleiding individueel, basis

Uur

€ 53,46

€ 22,98

Begeleiding individueel, specialistisch

Uur

€ 91,26

€ 22,98

Ambulante Jeugdhulp (begeleiding groep)

Begeleiding groep, basis

Dagdeel

€ 46,58

N.v.t.

Begeleiding groep, specialistisch

Dagdeel

€ 86,60

N.v.t.

Dagbehandeling

Behandeling jeugdhulp, functiegroep 1

Uur

€ 83,70

N.v.t.

Behandeling jeugdhulp, functiegroep 2

Uur

€ 86,94

N.v.t.

Behandeling jeugdhulp, functiegroep 3

Uur

€ 102,60

N.v.t.

Behandeling jeugdhulp, functiegroep 4

Uur

€ 117,72

N.v.t.

Behandeling jeugdhulp, functiegroep 5

Uur

€ 137,16

N.v.t.

Dagbehandeling basis

Dagbehandeling basis

Dagdeel

€ 98,15

N.v.t.

Dagbehandeling basis

Uur

€ 14,34 * 4 uur per dagdeel

Dagbehandeling specialistisch

Dagdeel

€ 123,98

N.v.t.

Dagopvang (Respijtzorg)

Dagopvang basis

Dagdeel

€ 55,11

N.v.t.

Dagopvang basis

Uur

N.v.t.

€ 14,34 * 2,5 uur per dagdeel

Dagopvang specialistisch

Dagdeel

€ 71,24

N.v.t.

Jeugdhulp verblijf (respijtzorg)

Logeren basis

Etmaal

€ 173,12

N.v.t.

Logeren basis

Uur

N.v.t.

€ 14,34 * 7 uur per etmaal

Logeren basis

Dagdeel

€ 55,11

N.v.t.

Logeren basis

Uur

N.v.t.

€ 14,34 * 2.5 uur per dagdeel

Logeren specialistisch

Etmaal

€ 273,58

N.v.t.

Logeren specialistisch

Dagdeel

€ 71,24

Jeugd GGZ, generalistisch

Generalistische basis GGZ, instelling, functies cluster 1

Uur

€ 88,02

N.v.t.

Generalistische basis GGZ, instelling, functies cluster 2

Uur

€ 95,04

N.v.t.

Generalistische basis GGZ, instelling, functies cluster 3

Uur

€ 115,56

N.v.t.

Generalistische basis GGZ, instelling, functies cluster 4

Uur

€ 177,66

N.v.t.

Generalistische basis GGZ, vrijgevestigde, functies cluster 1

Uur

€ 75,60

N.v.t.

Generalistische basis GGZ, vrijgevestigde, functies cluster 2

Uur

€ 84,24

N.v.t.

Generalistische basis GGZ, vrijgevestigde, functies cluster 3

Uur

€ 95,58

N.v.t.

Generalistische basis GGZ, vrijgevestigde, functies cluster 4

Uur

€ 173,34

N.v.t.

Jeugd GGZ, specialistisch

Specialistische GGZ, instelling, functies cluster 1

Uur

€ 103,68

N.v.t.

Specialistische GGZ, instelling, functies cluster 2

Uur

€ 113,40

N.v.t.

Specialistische GGZ, instelling, functies cluster 3

Uur

€ 136,08

N.v.t.

Specialistische GGZ, instelling, functies cluster 4

Uur

€ 177,66

N.v.t.

Specialistische GGZ, vrijgevestigde, functies cluster 1

Uur

€ 76,68

N.v.t.

Specialistische GGZ, vrijgevestigde, functies cluster 2

Uur

€ 84,24

N.v.t.

Specialistische GGZ, vrijgevestigde, functies cluster 3

Uur

€ 101,52

N.v.t.

Specialistische GGZ, vrijgevestigde, functies cluster 4

Uur

€ 175,50

N.v.t.

Jeugd GGZ, Dyslexie

Diagnose EED (gemiddeld 14 uur)

Traject

€ 1399,94

N.v.t.

Behandeling EED (gemiddeld 51 uur)

Traject

€ 5028,54

N.v.t.

Onvolledig diagnosetraject EED (minder of gelijk aan 7 uur)

Uur

€ 99,36

N.v.t.

Onvolledig behandeling EED (minder of gelijk aan 17 uur)

Uur

€ 98,28

N.v.t.

Factuurcode lopende behandelingen EED

Uur

€ 96,66

N.v.t.

Verblijf exclusief behandeling

Verblijf met begeleiding excl. Behandeling (J&O en Awbz)

Etmaal

€ 175,98

N.v.t.

Verblijf met begeleiding excl. Behandeling (J&O en Awbz)

Uur

N.v.t.

€ 14,34 * 7 uur per etmaal

 

Bij dagbehandeling basis geleverd in pgb via een persoon uit het sociaal netwerk, geldt dat er maximaal 4 uur zorg per dagdeel gedeclareerd kan worden.

Bij dagopvang basis geleverd in pgb via een persoon uit het sociaal netwerk, geldt dat er maximaal 2,5 uur zorg per dagdeel gedeclareerd kan worden.

Bij logeren basis geleverd in pgb via een persoon uit het sociaal netwerk, geldt dat er maximaal 7 uur zorg per etmaal gedeclareerd kan worden.

Bij logeren basis (aanvullend dagdeel) geleverd in pgb via een persoon uit het sociaal netwerk, geldt dat er maximaal 2,5 uur zorg per dagdeel gedeclareerd kan worden.

Bij verblijf met begeleiding excl. Behandeling geleverd in pgb via een persoon uit het sociaal netwerk, geldt dat er maximaal 7 uur zorg per etmaal gedeclareerd kan worden.

Artikel 7. (Sport)Rolstoelen en scootmobiel

Artikel 7.1 Hoogte pgb voor rolstoelen

 • 1.

  Het pgb voor een rolstoel wordt vastgesteld als tegenwaarde van de goedkoopst adequate voorziening in natura bij de door de gemeente gecontracteerde leverancier;

 • 2.

  Het pgb-bedrag wordt verhoogd met een jaarlijks bedrag voor onderhoud, gebaseerd op het bedrag dat de gemeente betaalt voor onderhoud voor een dergelijke voorziening die in natura wordt verstrekt.

 • 3.

  Als het om een tweedehands voorziening gaat, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd gelijk aan de verkorte termijn waarop de zaak technisch is afgeschreven.

Artikel 7.2 Hoogte pgb voor scootmobiel

 • 1.

  Het pgb voor een scootmobiel wordt vastgesteld als tegenwaarde van de goedkoopst adequate voorziening in natura bij de door de gemeente gecontracteerde leverancier.

 • 2.

  Als het om een tweedehands voorziening gaat, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd gelijk aan de verkorte termijn waarop de zaak technisch is afgeschreven.

 • 3.

  Het pgb-bedrag wordt verhoogd met een jaarlijks bedrag voor onderhoud, gebaseerd op het bedrag dat de gemeente betaald voor onderhoud voor een dergelijke voorziening die in natura wordt verstrekt.

 • 4.

  Het pgb-bedrag wordt verhoogd met een jaarlijks bedrag voor WA-verzekering, van maximaal € 65,-- euro per jaar inclusief poliskosten.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1 Inwerkingtreding

Dit Besluit treedt in werking op 1 januari 2024, onder gelijktijdige intrekking van “Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2023”.

 

8.2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2024”.