Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordelijk Belastingkantoor

Incassoreglement Noordelijk Belastingkantoor

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordelijk Belastingkantoor
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingIncassoreglement Noordelijk Belastingkantoor
CiteertitelIncassoreglement Noordelijk Belastingkantoor
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Invorderingswet 1990
 3. Gemeentewet
 4. Waterschapswet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2024nieuwe regeling

06-02-2024

bgr-2024-277

Tekst van de regeling

Intitulé

Incassoreglement Noordelijk Belastingkantoor

Het dagelijks bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor;

 

Gelet op:

 

 • Algemene Wet Bestuursrecht;

 • Invorderingswet;

 • Gemeentewet;

 • Waterschapswet;

 • Belastingverordeningen deelnemers Noordelijk Belastingkantoor;

 • Leidraad Invordering van het Noordelijk Belastingkantoor.

Besluiten

 

Vast te stellen het volgende reglement voor de automatische incasso van de belastingen door het Noordelijk Belastingkantoor.

Artikel 1 – Begripsbepalingen

 • Afschrijvingstijdvak: periode verdeeld in maanden welke aanvangt op het moment waarop de eerste incassotermijn wordt afgeschreven en eindigt op de tiende, zijnde laatste incassotermijn van het aanslagbiljet, waarbij art. 5, lid 3 van dit reglement van toepassing is.

 • Automatische incasso: een doorlopende SEPA Direct Debit incasso. Dit is een standaard Europese incasso met de daarvoor geldende voorwaarden.

 • Belastingjaar: tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de belastingen worden geheven.

 • Belastingschuldige: natuurlijk- of rechtspersoon, welke is aangeslagen in één of meerdere belastingen of heffingen van het Noordelijk Belastingkantoor.

 • Dagtekening: de datum waarop het aanslagbiljet is opgelegd.

 • Formele belastingschuld: het totaalbedrag van de belasting(en) dat op het aanslagbiljet staat vermeld en daadwerkelijk moet worden betaald.

 • Incassant: het Noordelijk Belastingkantoor.

 • Machtigingskaart automatische incasso: kaart waarmee aan het Noordelijk Belastingkantoor toestemming wordt gegeven de verschuldigde aanslag(en) automatisch in termijnen te incasseren van de bankrekening van belastingschuldige.

 • Rekeninghouder: de persoon op wiens naam de bankrekening gesteld is.

Artikel 2 – Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingschuldige te spreiden en door middel van maandelijkse termijnen automatisch te incasseren.

Artikel 3 – Belastingen

De automatische incasso geldt uitsluitend voor de belastingen die in de belastingverordeningen, van de deelnemers van het Noordelijk Belastingkantoor, hiervoor niet zijn uitgesloten.

Artikel 4 – Deelname aan de automatische incasso

 • 1.

  Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van belastingschuldigen aan wie één of meerdere belastingaanslagen zijn opgelegd en geldt ook voor aanslagen die worden opgelegd in een later jaar waarop zij betrekking hebben.

 • 2.

  De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd, of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 5 – Aanmelding

 • 1.

  Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door:

  • De machtigingskaart automatische incasso na ondertekening in te leveren of toe te zenden aan het Noordelijk Belastingkantoor;

  • Digitaal een machtiging af te geven via MijnNoordelijkBelastingkantoor

 • 2.

  De machtiging tot automatische incasso kan vooraf worden verleend of moet uiterlijk binnen twee (2) weken na dagtekening van het aanslagbiljet zijn ontvangen bij het Noordelijk Belastingkantoor om gebruik te kunnen maken van de maximale tien termijnen.

 • 3.

  Indien de machtiging tot automatische incasso na de in het tweede lid gestelde termijn wordt ontvangen kan dit gevolgen hebben voor het aantal incassotermijnen en hoogte van de termijnbedragen. Zie hiervoor artikel 9, lid 1 hierna.

Artikel 6 - Reikwijdte van de machtiging

 • 1.

  De machtiging tot automatische incasso is mede van toepassing op daarvoor in aanmerking komende aanslagbiljetten welke na binnenkomst van de machtiging aan de belastingschuldige worden opgelegd en toegezonden.

 • 2.

  Indien er bezwaar gemaakt wordt tegen een aanslag, heeft dit invloed op de automatische incasso en de incassotermijnen. Dit in overeenstemming met art. 25 van de Leidraad Invordering van het Noordelijk Belastingkantoor.

 • 3.

  Automatische incasso is niet mogelijk op aanslagen, waarop een dwangbevel is betekend. Tenzij hiervoor een betalingsregeling is getroffen met wederzijdse instemming.

Artikel 7 – Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 8 – Incassotermijnen

Aanslagbiljetten waarvoor tijdig automatische incasso is afgegeven kennen, met inachtneming van hetgeen geregeld is in art 5, tweede en derde lid van dit reglement, tien maandelijkse incassotermijnen.

Artikel 9 – Berekening termijnbedrag

 • 1.

  Het termijnbedrag wordt berekend naar evenredigheid van het aantal nog te vervallen incassotermijnen van het aanslagbiljet dat na verwerking van de machtiging nog overblijft.

 • 2.

  Vervallen per 1-1-2021

 • 3.

  Indien de machtiging is verleend voor de aanvang van het belastingjaar of stilzwijgend is verlengd, dan wordt het termijnbedrag berekend naar evenredigheid van het aantal incassotermijnen welke van toepassing zijn op het verzonden aanslagbiljet.

 • 4.

  De incassant heeft het recht, indien er tijdens het afschrijvingstijdvak incassotermijn(en) niet worden geïncasseerd, het termijnbedrag te wijzigen zonder mededeling daarvan aan de belastingschuldige.

 • 5.

  Met inachtneming van wat is geregeld in het eerste lid, leiden verminderingen, ontheffingen, verrekende bedragen en kwijtscheldingen tot een verlaging van het termijnbedrag.

Artikel 10 – Afwijkende incassotermijnen of termijnbedragen

Van de incassotermijnen of termijnbedragen zoals omschreven in artikel 8 en 9 van dit reglement kan worden afgeweken indien andere termijnen of bedragen worden genoemd in de belastingverordeningen van de deelnemers van het Noordelijk Belastingkantoor.

Artikel 11 – Tijdstip van afschrijving

 • 1.

  De automatische incasso vangt aan nadat het aanslagbiljet is verzonden.

 • 2.

  Bij een eerste aanmelding van een machtiging vindt de afschrijving van het eerste termijnbedrag zo spoedig mogelijk plaats na acceptatie van de machtiging. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in het derde lid.

 • 3.

  Bij een stilzwijgende verlenging van de machtiging vindt de afschrijving van het eerste termijnbedrag plaats één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 4.

  De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op of omstreeks de laatste werkdag van de maand doch niet eerder dan in de laatste week van die maand en niet later dan in de eerste week van de eerstvolgende maand.

Artikel 12 – Indienen van bezwaar / aanvraag kwijtschelding

 • 1.

  Indienen van bezwaar kan de automatische incasso opschorten voor het betwiste deel. Dit is in overeenstemming met art. 25 van de Leidraad Invordering van het Noordelijk Belastingkantoor.

 • 2.

  Een aanvraag kwijtschelding schort de automatische incasso niet op. Dit is in overeenstemming met art. 25 van de Leidraad Invordering van het Noordelijk Belastingkantoor.

 • 3.

  Indien gewenst kan de belastingschuldige de automatische incasso stopzetten op de wijze zoals genoemd in artikel 19.

Artikel 13 – Ontbindende voorwaarden

De automatische incasso wordt van Noordelijk Belastingkantoor wege beëindigd:

 • 1.

  Indien de automatische incasso gedurende twee incassotermijnen niet slaagt of als de rekening is geblokkeerd dan wel is gesloten, wordt de automatische incasso na één incassotermijn beëindigd;

 • 2.

  Indien de automatische incasso door de bank wordt geweigerd omdat incasso van het rekeningnummer niet meer mogelijk is;

 • 3.

  Indien de belastingschuldige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zou belemmeren;

 • 4.

  Indien een onjuiste machtiging is verstrekt;

 • 5.

  Indien gedurende een periode van drie jaar ten behoeve van een belastingschuldige geen automatische incasso heeft plaatsgevonden.

Artikel 14 – Overlijden

 • 1.

  Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  De erven kunnen de automatische incasso stopzetten door contact op te nemen met het Noordelijk Belastingkantoor.

Artikel 15 – Echtscheiding

 • 1.

  Echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  Indien als gevolg van een echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer moet worden geïncasseerd van het bestaande rekeningnummer dan dient de belastingschuldige zo spoedig mogelijk een nieuwe machtiging af te geven of de machtiging in te trekken.

Artikel 16 – Verhuizing

 • 1.

  Verhuizingen van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  Bij verhuizingen naar een andere gemeente dient de belastingschuldige na de laatste incassotermijn van het afschrijvingstijdvak de incasso zelf te beëindigen.

Artikel 17 – Wijziging rekeningnummer incasso

Wijzigingen betreffende het rekeningnummer dienen altijd terstond te worden gemeld aan het Noordelijk Belastingkantoor door:

 • 1.

  De machtigingskaart automatische incasso in te leveren of toe te zenden aan het Noordelijk Belastingkantoor;

 • 2.

  Digitaal een machtiging af te geven via MijnNoordelijkBelastingkantoor.

Artikel 18 – Terugstorting

 • 1.

  Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan hij op de wijze zoals voorgeschreven door zijn bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te storten.

 • 2.

  De opdracht tot terugstorting moet gegeven worden binnen 56 dagen na boekingsdatum zoals die genoemd wordt op de afrekening van de bankinstelling.

Artikel 19 – Melding onterechte incasso

Indien er een melding onterechte incasso (MOI) wordt gedaan en het Noordelijk Belastingkantoor kan geen bewijs van een machtiging overleggen, dan worden de bedragen die geïncasseerd zijn van het betreffende rekeningnummer terugbetaald. De geïncasseerde bedragen mogen maximaal vijf jaar oud zijn, gerekend vanaf de datum dat de melding onterechte incasso is binnengekomen.

 

Termijnbedragen waarvan de storneringstermijn van 56 dagen nog niet is verlopen dienen door de houder van het rekeningnummer zelf gestorneerd te worden.

 

Een bewijs van machtiging kan zijn:

 

 • 1.

  Een ondertekende machtigingskaart van het betreffende rekeningnummer;

 • 2.

  Een machtiging die digitaal is afgegeven via MijnNoordelijkBelastingkantoor.

Artikel 20 – Stortingen en verrekeningen buiten de automatische incasso

(Termijn)betalingen buiten de automatische incasso om en verrekeningen worden verwerkt in de resterende termijnen voor automatische incasso, met inachtneming van artikel 9, eerste en tweede lid van dit reglement.

Artikel 21 – Beëindiging van de incasso overeenkomst door belastingschuldige

De automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijden worden opgeheven door:

 

 • 1.

  Contact op te nemen met het Noordelijk Belastingkantoor. De intrekking treedt in werking met ingang van de eerstvolgende voorgenomen datum van automatische incasso, mits de intrekking tenminste 14 dagen voor die datum is ontvangen door incassant;

 • 2.

  De machtiging in te trekken via MijnNoordelijkBelastingkantoor.

Artikel 22 – Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement voor de automatische incasso van het Noordelijk Belastingkantoor kan worden aangehaald als “Incassoreglement Noordelijk Belastingkantoor”.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking de dag na de bekendmaking en is van toepassing voor alle vanaf dat moment op te leggen aanslagen waarbij automatische incasso volgens de belastingverordeningen van de deelnemers aan het Noordelijk Belastingkantoor mogelijk is.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor.

Haren, ……………………………………….