Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

Aanstellings- en aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaren, belastingmedewerkers en belastingdeurwaarders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanstellings- en aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaren, belastingmedewerkers en belastingdeurwaarders
CiteertitelAanstellings- en aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaren, belastingmedewerkers en belastingdeurwaarders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 1, tweede lid, van de Ambtenarenwet 2017
 3. artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2024nieuwe regeling

06-02-2024

gmb-2024-67793

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstellings- en aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaren, belastingmedewerkers en belastingdeurwaarders

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gelet op de artikelen 231, lid 2 van de Gemeentewet, artikel 1, lid 2 van de Ambtenarenwet 2017 jo. artikel 2, aanhef en onder c van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 en artikel 1:2, lid 1, aanhef en onder d van de CAR/UWO,

 

overwegende dat

 

 • -

  per 6 november 2023 de tussen de gemeente Eindhoven en Mandaat B.V. gesloten “Raamovereenkomst – Belastingdeurwaardersdiensten in werking is getreden;

 • -

  het ter uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is medewerkers van Mandaat B.V. aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar en aan te wijzen als gemeenteambtenaar belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen en als belastingdeurwaarder van de gemeente Eindhoven;

besluit

 

Aanstellings- en aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaren, belastingmedewerkers en belastingdeurwaarders

Artikel 1  

 • 1.

  Alle medewerkers van Mandaat B.V. (h.o.d.n. Cannock Chase Public) worden per 12 februari 2024 aangesteld als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen, alsmede aangewezen:

  • -

   in de functie van gemeenteambtenaar van de gemeente Eindhoven belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet, en

  • -

   als belastingdeurwaarder van de gemeente Eindhoven, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e van de Gemeentewet, betreffende alle belastingen, heffingen en rechten.

 • 2.

  De aanstelling en aanwijzing als bedoeld in het vorige lid gelden gedurende de looptijd van de, op 6 november 2024 in werking getreden, tussen de gemeente Eindhoven en Mandaat B.V. gesloten “Raamovereenkomst - Belastingdeurwaardersdiensten” en vervallen nadien van rechtswege.

 • 3.

  Indien de tussen de gemeente Eindhoven en Mandaat B.V. gesloten “Raamovereenkomst - Belastingdeurwaardersdiensten” wordt verlengd dan blijft, in afwijking van het vorige lid, de aanstelling en aanwijzing geldend voor de duur van de verlenging.

 • 4.

  Indien de tussen de gemeente Eindhoven en Mandaat B.V. gesloten “Raamovereenkomst - Belastingdeurwaardersdiensten” wordt opgevolgd door een of meerdere vergelijkbare (raam)overeenkomsten dan blijft, in afwijking van het tweede lid, de aanstelling en aanwijzing geldend gedurende de looptijd van de opvolgende (raam)overeenkomsten.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

Eindhoven, 6 februari 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris,