Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GGD Brabant-Zuidoost

Archiefverordening GGD Brabant-Zuidoost

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGGD Brabant-Zuidoost
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingArchiefverordening GGD Brabant-Zuidoost
CiteertitelArchiefverordening GGD Brabant-Zuidoost 2023
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpArchiefverordening GGD Brabant-Zuidoost

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Archiefwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2023Nieuwe regeling

13-03-2023

bgr-2024-266

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening GGD Brabant-Zuidoost
Het Algemeen bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost,
 • 1.

  gelezen het voorstel van het Dagelijks bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost

 • 2.

  gelet op de artikelen 30, lid 1, 31 en 32, lid 2 van de Archiefwet 1995

 • 3.

  gelet op de alom aanwezigheid van digitale informatie bij de GGD Brabant-Zuidoost,

besluit vast te stellen de:

Archiefverordening GGD Brabant-Zuidoost 2023.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

a. archiefbescheiden: de in de wet in artikel 1, onder c, bedoelde archiefbescheiden;

b. archiefbewaarplaats: de volgens artikel 31 van de wet aan te wijzen en in artikel 40 lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost aangewezen bewaarplaats voor de blijvende bewaring van archiefbescheiden;

c. archivaris: de volgens artikel 32 van de wet en in artikel 39 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost als toezichthouder aangewezen streekarchivaris van het RHCe;

d. beheer: de ambtelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van werkzaamheden om archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren

e. beheerder: de functionaris van een beheerseenheid die verantwoordelijk is voor het beheer;

f. beheerseenheid: een door het dagelijks bestuur als zodanig aan te wijzen organisatieonderdeel en elk van de verbonden partijen;

g. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost;

h. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost;

i. directeur: de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost;

j. e-depot: de voorziening voor de bewaring van digitale archiefbescheiden die voor blijvende bewaring in aanmerking komen;

k. informatie: een synoniem voor archiefbescheiden

l. informatiebeveiliging: het geheel aan maatregelen om te waarborgen dat derden en niet bevoegden geen kennis kunnen nemen van vertrouwelijke en geheime informatie als aspect van de informatiehuishouding;

m. informatiehuishouding: het geheel aan maatregelen om de informatie in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren gedurende de wettelijk bepaalde termijnen;

n. informatiesysteem: systeem van documentatie, procedures, apparatuur, programmatuur en de netwerk-, intranet- en internetomgeving en andere voorzieningen met behulp waarvan informatie kan worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen, geraadpleegd, beheerd en bewaard;

o. verbonden partijen: de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, sub b, van de wet, evenals andere beheerseenheden die publieke taken uitvoeren en de ketenpartners;

p. wet: de Archiefwet 1995;

q. zorg:  de algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wet.

Artikel 2

Tot de archiefbewaarplaats van het RHCe wordt ook zijn Duurzaam Digitaal Depot gerekend voor de bewaring van digitale archiefbescheiden, waarmee dit functioneert als het e-depot van de GGD Brabant-Zuidoost.

Hoofdstuk 2 De zorg voor de archiefbescheiden

Artikel 3

 • 1.

  Het dagelijks bestuur stelt voor het beheer van de archiefbescheiden een beheerregeling vast.

 • 2.

  Deze regeling is gebaseerd op de wet, op andere relevante wetten en regelgeving en op geaccepteerde en opgelegde normen en standaarden voor de informatiehuishouding, de informatiesystemen en de informatiebeveiliging.

Artikel 4

Het dagelijks bestuur zorgt voor het jaarlijks ramen van voldoende middelen op de begroting ter dekking van de kosten van het beheer voor de archiefbescheiden.

Artikel 5

Het dagelijks bestuur doet jaarlijks verslag aan het algemeen bestuur over het beheer.

Artikel 6

Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat bij deelname in, of oprichting van specifieke rechtspersonen en bij samenwerking binnen of met verbonden partijen het beheer van archiefbescheiden volgens de wet gebeurt.

Hoofdstuk III Toezicht door de archivaris

Artikel 7

De archivaris is belast met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht volgens de bepalingen van de wet en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften.

Artikel 8

 • 1.

  De beheerder verstrekt aan de archivaris naar waarheid en tijdig alle documenten en inlichtingen die deze voor een goede vervulling van zijn taak nodig heeft en verleent ook de nodige medewerking om hem volledig inzicht te verschaffen in de ordening en toegankelijkheid van de archiefbescheiden en in de toepassing van de informatiesystemen en de informatiehuishouding.

 • 2.

  De archivaris heeft, met inachtneming van de voorschriften over de beveiliging van geheime en vertrouwelijke informatie, toegang tot alle archiefbescheiden in alle informatiesystemen die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.

Artikel 9

De archivaris doet van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht jaarlijks verslag aan de directeur en het dagelijks bestuur. Hij beschrijft daarin zijn bevindingen bij het beheer en de staat van de archiefbescheiden en geeft zo nodig aan welke acties naar zijn mening in het belang van de zorg nodig zijn. Er wordt tevens verslag uitgebracht over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die hiernaartoe zijn overgebracht.

De archivaris kan daarnaast op verzoek of op eigen initiatief advies uitbrengen aan de directeur en het dagelijks bestuur over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden, die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Hoofdstuk IV Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 10

 • 1.

  De Voorziening archiefzorg GGD Brabant Zuidoost 2019 vervalt op de dag dat de Archiefverordening GGD Brabant-Zuidoost 2023 is vastgesteld.

 • 2.

  De Archiefverordening GGD Brabant-Zuidoost 2023 treedt in werking op de werkdag volgend op die dag.

Artikel 11

Deze verordening heet: Archiefverordening GGD Brabant Zuidoost 2023.

Vastgesteld door het Algemeen bestuur in zijn vergadering van d.d. 13 maart 2023

De Secretaris De Voorzitter