Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Technology Base

Regeling nadere eisen elektronisch bestuurlijk verkeer ADT

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTechnology Base
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling nadere eisen elektronisch bestuurlijk verkeer ADT
CiteertitelRegeling elektronisch bestuurlijk verkeer ADT
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2013nieuwe regeling

01-02-2013

bgr-2024-264

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling nadere eisen elektronisch bestuurlijk verkeer ADT

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke publicatie is eerder bekendgemaakt.]

 

gelet op afdeling 2.3 van de Algemene wet Bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

 • I.

  het berichtenverkeer langs elektronische weg tussen burgers en de Gemeenschappelijke regeling open te stellen op de in de navolgende 'Regeling nadere eisen elektronisch bestuurlijk verkeer' aangegeven wijze;

 • II.

  de 'Regeling nadere eisen elektronisch bestuurlijk verkeer ADT' vast te stellen;

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  algemene postbus: elektronische postbus van ADT die is gekoppeld aan de gemeenschappelijke regeling als geheel.

 • 2.

  ADT :de Gemeenschappelijke regeling Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o., ook genaamd Area Development Twente.

 • 3.

  bestuurlijke berichten: aanvragen, verzoeken, bezwaarschriften, klachten en zienswijzen die langs elektronische weg worden gezonden aan ADT.

 • 4.

  elektronisch verkeer: het elektronische berichtenverkeer tussen natuurlijke- en rechtspersonen en ADT.

 • 5.

  elektronische post: berichten die middels elektronisch verkeer worden gewisseld en waarvoor de elektronische weg conform artikel 2:15 van de wet in deze verordening is opengesteld.

 • 6.

  persoonlijke postbus: elektronische postbus gekoppeld aan een specifieke medewerker, een specifieke functie of een specifiek onderdeel van ADT.

 • 7.

  webformulier: elektronisch in te vullen en te verzenden formulier dat op de website van ADT of een website verbonden aan e-overheid is geplaatst ten behoeve van het gebruik voor elektronisch verkeer.

 • 8.

  de wet: de Algemene wet Bestuursrecht.

Artikel 2 - Doel van deze regeling

Deze regeling stelt nadere eisen aan het gebruik van het elektronisch verkeer als bedoeld in artikel 2:15, eerste lid van de wet.

Artikel 3 – Reikwijdte

 • 1.

  Voor de producten die op de website van ADT staan vermeld en die door gebruikmaking van een webformulier en ondertekend met een elektronische handtekening aangevraagd kunnen worden, is de elektronische weg opengesteld.

 • 2.

  Voor bestuurlijke berichten en overige elektronische post is de elektronische weg alleen opengesteld als daarbij gebruik wordt gemaakt van de daarvoor door ADT bekend gemaakte algemene postbus, tenzij in een afzonderlijke publicatie specifiek melding is gemaakt dat de elektronische weg is opengesteld.

 • 3.

  De bepalingen genoemd in afdeling 2.3 van de wet zijn van toepassing op berichten die via de elektronische weg zijn verzonden.

Artikel 4 - Berichten

 • 1.

  Aanvragen en bestuurlijke berichten als bedoeld in deze regeling voldoen aan de eisen voor elektronische verzending als de gegevens van de aanvrager volledig en correct zijn vermeld en als het bericht is verzonden aan het daarvoor bestemde e- mailadres.

 • 2.

  Als niet is voldaan aan de vereisten van het eerste lid van dit artikel of als twijfel bestaat over de identiteit van de afzender wordt het bericht op grond van artikel 2:15 van de wet geweigerd. De afzender wordt zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de weigering.

Artikel 5. Ontvangstbevestiging

Voor aanvragen die binnenkomen via een webformulier op de website en bestuurlijke berichten die binnenkomen op de algemene postbus van ADT wordt een technische ontvangstbevestiging verstuurd. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht, technisch gezien, in goede orde ontvangen is.

Artikel 6 - Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 7 - Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling elektronisch bestuurlijk verkeer ADT’.

Toelichting Regeling nadere eisen elektronisch bestuurlijk verkeer ADT

Algemene toelichting

 

Op 1 juli 2004 is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer in werking getreden en opgenomen in afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De wet heeft zowel betrekking op geadresseerde verzending, bijvoorbeeld e-mail, als het op elektronische wijze openbaar maken van stukken. Het ziet zowel op de fase van de primaire bestuurlijke besluitvorming (aanvragen, vergunningen, e.d.), als op de bezwaarschriftenprocedure, de klachtenprocedure en het administratief beroep.

 

De wet dwingt bestuursorganen niet om van de elektronische weg gebruik te maken, maar biedt de randvoorwaarden waaraan een bestuursorgaan moet voldoen als het voor een bepaald onderwerp voor de elektronische weg kiest. De wet biedt een algemeen kader waarin wordt geregeld wanneer verkeer langs elektronische weg is toegestaan en aan welke voorwaarden dat verkeer moet voldoen, wil het even betrouwbaar zijn als het reguliere schriftelijk verkeer. Het bestuursorgaan moet kenbaar maken dat het via de elektronische weg bereikbaar is. Dit algemene kader kan door het bestuursorgaan nader worden ingevuld. Voor de Gemeenschappelijke regeling geeft dit besluit hieraan invulling.

 

Tot op heden is door ADT materieel een ongeregelde ontvangst van elektronische post gehanteerd. Formeel heeft ADT zich nog niet voor de elektronische weg opengesteld. De huidige werkwijze leidt onder meer tot ontvangst van berichten in persoonlijke postbussen, waardoor overzicht over de poststroom en bewaking van termijnen gemist wordt.

 

Artikelsgewijze toelichting Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit besluit gaat uit van het begrip elektronische post. Bij elektronische post kan onder andere gedacht worden aan aanvragen en verzoeken, maar ook het indienen van bezwaarschriften, klachten en zienswijzen.

 

Artikel 2. Doel van deze regeling

Het doel van de regeling is om aanvulling te geven aan artikel 2:15 van de wet, door aan te geven voor welke wijze van elektronisch bestuurlijk verkeer de Gemeenschappelijke regeling zich openstelt.

 

Artikel 3 Reikwijdte van de regeling

De Regeling is van toepassing op het elektronisch verkeer. Uit de toelichting van het begrip elektronische post blijkt dat het daarbij gaat om berichten die via internet (de website van de Gemeenschappelijke regeling of via een website verbonden met e- overheid, waarvan ADT in de toekomst gebruik kan maken) worden uitgewisseld. Te denken valt daarbij aan websites, zoals overheid.nl, mijnoverheid.nl, antwoordvoorbedrijven.nl of het omgevingsloketonline. Ook verzending per e-mail naar het algemene postadres is mogelijk.

 

Hoewel de verzending van berichten per fax eveneens een vorm van elektronisch verkeer is, is de Regeling hierop niet van toepassing. De ontvangst van berichten per fax wordt

 

op dit moment op grond van vaste jurisprudentie op een zelfde manier afgehandeld als de schriftelijke post.

 

Overige vormen van elektronisch verkeer, bijvoorbeeld sms-berichten, cd-roms en usb- sticks zijn op dit moment nog uitgesloten.

 

Volgens artikel 2:13, tweede lid van de Awb is elektronisch verkeer niet mogelijk, wanneer in een wet of verordening is bepaald dat elektronisch verkeer niet is toegestaan, of wanneer een vormvoorschrift zich tegen elektronisch verkeer verzet. Ten aanzien van bezwaarschriften heeft de Afdeling bestuursrechtspraak bepaald dat geen wettelijk voorschrift zich verzet tegen de aanvaarding van bezwaarschriften per e-mail (ABRS 17 december 2003, JB 2004, 81).

 

In alle gevallen is elektronisch verkeer slechts mogelijk wanneer het bestuursorgaan dit kenbaar heeft gemaakt (het kenbaarheidsvereiste) en wordt voldaan aan de nadere eisen die zijn gesteld.

 

Dit artikel heeft betrekking op het kenbaarheidsvereiste uit artikel 2:15 van afdeling 2.3 van de Awb. Het bestuursorgaan geeft hiermee aan bereikbaar te willen zijn voor zijn burgers via de elektronische weg. Om te voorkomen dat een situatie ontstaat waarbij elektronische berichten naar willekeurige postbussen in de organisatie gezonden worden, stelt dit artikel eisen aan het gebruik van de elektronische weg.

 

In lid 1 wordt gesteld dat elektronische post in behandeling wordt genomen wanneer er gebruik is gemaakt van het bij het betreffende product of de betreffende dienst op de website van de gemeente of op een website verbonden met e-overheid geplaatste webformulier of voor een product of dienst op één van die websites genoemd specifiek e- mailadres.

 

In lid 3 wordt de huidige praktijk dat elektronische post ook per e-mail kan worden ingediend bestendigd. Voorwaarde is wel dat deze berichten aan de overige in de wet gestelde vereisten moeten voldoen. Een bezwaarschrift moet bijvoorbeeld zijn voorzien van een handtekening. Is dat niet het geval dan wordt een hersteltermijn geboden, waarbij het verzuim kan worden hersteld.

 

Door eisen te stellen aan elektronisch berichtenverkeer ontstaat een beheersbare situatie. Net zoals papieren post komen elektronische berichten via een beperkt aantal kanalen binnen bij de Gemeenschappelijke regeling.

 

Het is van belang om vast te stellen dat het elektronische communicatiekanaal de papieren versie niet vervangt. Immers niet iedereen heeft toegang tot een computer.

 

Op grond van artikel 4:3a van de Awb moet het bestuursorgaan de ontvangst van het elektronische bericht bevestigen. Dit vergroot de betrouwbaarheid van het elektronisch berichtenverkeer, de ontvanger weet dat zijn bericht is gearriveerd. De ontvangstbevestiging kan per elektronische post, maar ook per gewone post verzonden worden.

 

Artikel 4. Berichten

Een aanvraag via een webformulier wordt geacht te zijn tot stand gekomen als het formulier volledig is ingevuld en verzonden. Berichten die niet zijn voorzien van een naam- en adresgegevens worden geweigerd, maar de indieners krijgen nog wel een verzoek om de gegevens alsnog in te dienen (lid 3).

 

Artikel 5 Ontvangstbevestiging

Alleen de ontvangst van webformulieren en berichten die zijn binnengekomen via de algemene postbus van ADT worden automatisch bevestigd. Deze ontvangstbevestiging is bedoeld om aan te geven dat het bericht technisch gezien in goede orde is ontvangen.

Bestuurlijke berichten die zijn binnengekomen via andere adressen van ADT worden geweigerd.

De automatische bevestiging is aanvullend en vervangt dus niet de reguliere ontvangstbevestiging.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 7. Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.