Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Technology Base

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenschappelijke Regeling Technology Base 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTechnology Base
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingInkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenschappelijke Regeling Technology Base 2018
CiteertitelInkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenschappelijke Regeling Technology Base 2018
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2018nieuwe regeling

08-06-2018

bgr-2024-261

Tekst van de regeling

Intitulé

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenschappelijke Regeling Technology Base 2018

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke publicatie is eerder bekendgemaakt.]

Artikel 1 : Algemene inkoopvoorwaarden

De Gemeenschappelijke Regeling Technology Base, maakt bij al haar inkopen gebruik van haar Algemene Inkoopvoorwaarden. Voorwaarden van de opdrachtnemer worden (behoudens nader overleg) uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 : Reguliere opdrachten en Speciale sectoren

Bij de opdrachtverlening door Technology Base komen zowel reguliere opdrachten voor als speciale sectoropdrachten.

De speciale sectoropdrachten betreffen opdrachten “in het kader van activiteiten, die de exploitatie van een geografisch gebied beogen, met het oogmerk op de ter beschikking stelling aan luchtvervoerders van luchthaven- of andere aanlandingsfaciliteiten”.

Per opdracht zal de toepasselijkheid van een van deze regelingen beoordeeld dienen te worden.

Artikel 3 : Drempelbedragen

Naast de Europese aanbestedingsprocedures kent Technology Base ook aanbestedingsprocedures onder de Europese drempel 1 . Dit zijn de enkelvoudige, meervoudig onderhandse en nationale aanbestedingen. De volgende drempels worden gehanteerd. De vermelde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

 

Aanbestedingsprocedures

Werken

Leveringen en Diensten

Enkelvoudige opdracht

< € 150.000,-

< € 100.000,-

Meervoudig onderhands

(min.3 en max. 5 offertes)

≥ € 150.000,- < € 3.000.000

 

Meervoudig onderhands

(min. 3 offertes)

 

≥ € 100.000,- < € 221.000,-

≥ € 100.000,- < * € 443.000,-

Nationaal openbaar

≥ € 3.000.000 < € 5.548.000,-

Europees

 

* Speciale sectoren

≥ € 5.548.000,-

≥ € 221.000,-  (> * 443.000.-)

Artikel 4 : Innovatie

Technology Base wil waar mogelijk gebruik maken van de kennis van de markt. Voordat zij een opdracht in de markt zet, kan een marktconsultatie gehouden worden. Ook kan in plaats van het traditioneel beschrijven van het bestek meer functioneel gespecificeerd worden, zodat Technology Base optimaal gebruik kan maken van de kennis van de markt.

Artikel 5 : Kostenvergoeding

Technology Base vergoedt geen kosten voor deelname aan aanbestedingsprocedures. Deze komen voor rekening van de betreffende leverancier.

Artikel 6 : Social Return

Technology Base wil graag invulling geven aan Social Return. In het kader daarvan wordt door Technology Base waar mogelijk aan opdrachtnemers gevraagd een deel van de opbrengst van het contract in te zetten ten behoeve van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aan deze doelstelling wordt uitvoering gegeven door het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten. Dit kan worden ingevuld door het realiseren van reguliere banen, leerwerkplekken, stageplekken en ervaringsplaatsen aan specifieke doelgroepen.

De doelgroepen zijn:

  • personen met een WWB-/WW-//Wajong-/WIA-/WAO- en WIJ-uitkering

  • personen met een SW-indicatie

  • inburgeraars

  • personen die gesubsidieerde arbeid verrichten

  • leerlingen van het MBO die een BBL-traject volgen

Artikel 7 : Duurzaam Inkopen

Duurzaamheid is voor Technology Base een belangrijk onderwerp ten behoeve van het beschermen en verbeteren van de leefomgeving. Duurzaam inkopen is het toepassen van milieuaspecten en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces, zodat dit uiteindelijk leidt tot de daadwerkelijke levering van een product, dienst of werk dat aan deze milieuaspecten en sociale aspecten voldoet.

Artikel 8 : Afwijking van dit besluit

Voor opdrachten waarop door de hoogte van de opdrachtwaarde de Europese regelgeving niet (rechtstreeks) van toepassing is, kan met goedkeuring van de Directeur van de Gemeenschappelijke Regeling worden afgeweken van dit inkoop- en aanbestedingsbeleid, wanneer het doorlopen van de voorgeschreven procedures, alle omstandigheden in aanmerking genomen, onevenredig moet worden geacht.

Artikel 9 : Geldigheid van het beleid

Wanneer de (rechts)praktijk aanleiding geeft tot wijzigingen in dit inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het beleid gewijzigd vastgesteld. Het aangepaste beleid wordt pas van kracht na vaststelling door het Algemeen Bestuur.


1

De Europese aanbestedingsdrempels zoals die door de EU/EC worden vastgesteld worden geacht automatisch te zijn verwerkt in dit inkoop- en aanbestedingsbeleid.