Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Verzamelbesluit bevoegdheden Omgevingswet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerzamelbesluit bevoegdheden Omgevingswet
CiteertitelVerzamelbesluit bevoegdheden Omgevingswet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-2024nieuwe regeling

01-07-2021

gmb-2024-66236

Tekst van de regeling

Intitulé

Verzamelbesluit bevoegdheden Omgevingswet

De raad van de gemeente Leusden;

 

Besluit op basis van het voorstel van het college van 1 juni 2021, nummer: L273013

 

besluit:

 • 1.

  Het vaststellen van delen van het Omgevingsplan te delegeren aan het college van B&W in de volgende situaties:

  • a)

   Het aanpassen van het Omgevingsplan conform een verleende Omgevingsvergunning;

  • b)

   Het aanpassen van het Omgevingsplan ten gevolge van een door de gemeenteraad of college vastgesteld beleidsstuk;

  • c)

   Het aanpassen van het Omgevingsplan voor zover het binnen bestaande vastgestelde beleidskader past;

  • d)

   Het aanpassen van het Omgevingsplan voor gevallen die voorkomen op de kruimelgevallenlijst (Besluit Omgevingsrecht, Bijlage 11, artikel 4);

  • e)

   Het aanpassen van het Omgevingsplan ten gevolge van door het Rijk of de provincie opgelegde instructieregels;

  • f)

   Het aanpassen van het Omgevingsplan voor zover dat onder de Wet Ruimtelijke Ordening als wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan opgenomen was.

 • 2.

  Vast te stellen dat in de volgende situaties een bindend advies wordt gevraagd aan de gemeenteraad: In het geval dat bij de aanvraag van een Omgevingsvergunning de situatie voorkomt dat:

  • a)

   Het initiatief niet past in het Omgevingsplan en

  • b)

   Het initiatief niet past binnen geldende beleidskaders.

 • Geen bindend advies behoeft te worden gevraagd in gevallen die voorkomen op de kruimelgevallenlijst.

 • 3.

  Dat participatie verplicht is in alle buitenplanse, vergunningsplichtige gevallen.

 • 4.

  Deze besluiten uiterlijk een jaar na inwerkingtredlng van de Omgevingswet te evalueren.

 • 5.

  Deze besluiten treden in werking op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering van 01-07-2021

I. Schutte-Van der Schans

Griffier

G.J. Bouwmeester

voorzitter