Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Aanwijzings- en mandaatbesluit belastingtaken Sabewa Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzings- en mandaatbesluit belastingtaken Sabewa Zeeland
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR632977/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-202401-01-2024Nieuwe regeling

25-01-2024

bgr-2024-259

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzings- en mandaatbesluit belastingtaken Sabewa Zeeland

Het dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland;

overwegende, dat het vanwege attributie van bevoegdheden noodzakelijk is functionarissen aan te wijzen en om efficiencyredenen wenselijk is mandaat te verlenen;

gelet op artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland, Hoofdstuk XV van de Gemeentewet en Hoofdstuk XVIII van de Waterschapswet, de Wet waardering onroerende zaken, alsmede de artikelen 24, 25 en 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet Bestuursrecht;

besluit:

I vast te stellen de volgende aanwijzingen inzake heffen, waarderen en innen.

Artikel 1 Heffingsambtenaar

1. De teammanager Aanslagoplegging is de ambtenaar belast met de heffing van waterschapsbelastingen als bedoeld in artikel 123, derde lid, onderdeel b, en artikel 124, vijfde lid, onderdeel a van de Waterschapswet en de ambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, en artikel 232, vierde lid, onderdeel a van de Gemeentewet en artikel 1 tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken.

2. Bij afwezigheid of ontstentenis van de in lid 1 van dit artikel aangewezen functionaris worden de uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden uitgeoefend door de directeur.

Artikel 2 Invorderingsambtenaar

1. De teammanager Betalingen en Burgercontact is de ambtenaar belast met de invordering van waterschapsbelastingen als bedoeld in artikel 123, derde lid, onderdeel c, en artikel 124, vijfde lid, onderdeel b van de Waterschapswet en de ambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, en artikel 232, vierde lid, onderdeel b van de Gemeentewet.

2. Bij afwezigheid of ontstentenis van de in lid 1 van dit artikel aangewezen functionaris worden de uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden uitgeoefend door de directeur.

Artikel 3

De medewerkers van het team Aanslagoplegging worden aangewezen als ambtenaren belast met de heffing van gemeentelijke en waterschapsbelastingen (ambtenaren van Sabewa Zeeland).

Artikel 4

De medewerkers van het team Betalingen en Burgercontact worden aangewezen als ambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke en waterschapsbelastingen (ambtenaren van Sabewa Zeeland).

Artikel 5

De medewerkers Invordering van het team Betalingen & Burgercontact worden aangewezen als de belastingdeurwaarders.

II mandaat te verlenen inzake het oninbaar verklaren en verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen.

Artikel 6

De bevoegdheid tot het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van belasting en tot het toepassen van de hardheidsclausule, als bedoeld in artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, wordt gemandateerd aan de directeur.

Artikel 7

De ondertekeningsbevoegdheid ter zake van de beslissingen als bedoeld in artikel 25 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt gemandateerd aan de directeur.

III

Artikel 8 Inwerkingtreding

1. Dit besluit vervangt het voorgaande aanwijzing en mandaatbesluit belastingtaken Sabewa Zeeland en treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2024.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als "Aanwijzings- en Mandaatbesluit Belastingtaken Sabewa Zeeland”.

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 25 januari 2024.

J.H. Herselman, voorzitter

E.H.J. van den Dobbelsteen MSc, directeur