Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
SED organisatie

Normenkader SED organisatie 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSED organisatie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingNormenkader SED organisatie 2023
CiteertitelNormenkader SED organisatie 2023
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-2024nieuwe regeling

21-11-2023

bgr-2024-258

95900

Tekst van de regeling

Intitulé

Normenkader SED organisatie 2023

Het algemeen bestuur van de SED organisatie;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is een normenkader vast te stellen ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur en de jaarrekeningcontrole.

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 13 november 2023

 

 

b e s l u i t :

 

het normenkader SED organisatie 2023 vast te stellen.

Normenkader SED organisatie 2023

Programma

Onderdeel

Interne wet- en regelgeving:

Externe wet- en regelgeving:

Bedrijfsvoering

Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Personeelsreglement SED Organisatie

Ambtenarenwet 2017

Fiscale wetgeving

 

Sociale verzekeringswetten

 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

CAO sgo

 

CAO gemeenten

 

Pensioenwetgeving

 

Wet normering Topinkomens (WNT)

 

Beleidsregels WNT 2023

 

Uitvoeringsbesluit WNT

 

Uitvoeringsregeling WNT

 

Verantwoordingsmodel WNT 2023

 

Wet op de identificatieplicht

 

Organisatie

Organisatieverordening SED organisatie

 

Directiestatuut SED organisatie

 

Bestuurlijk convenant opdrachtgever - opdrachtnemer SED

 

Gemeenschappelijke regeling SED organisatie

 

Mandaatregeling SED organisatie

 

Mandaatregeling SED directie 2022

 

Budgethoudersregeling SED Organisatie 2022

 

Beheerregeling Informatiebeheer SED organisatie 2021

 

Reglement van orde van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur

 

Interne klachtenregeling SED organisatie

 

Regeling melding vermoeden misstand

 

 

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, WOZ-ambtenaar, invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder SED organisatie

 

 

Archiefverordening SED organisatie 2015

 

Gemeentewet

 

Algemene wet bestuursrecht

 

Inkoop en contractbeheer

 

Richtlijn gunnen overheidsopdrachten (2014/24/EU)

 

Aanbestedingswet 2012

 

Aanbestedingsreglement Werken 2016

 

Klachtenregeling (Klachtenmeldpunt SED Organisatie)

 

Gids Proportionaliteit, 2e herziening, 1 januari 2020

 

Gids Proportionaliteit, 3e herziening, 1 januari 2022

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene financiële middelen

Financiële verordening SED organisatie 2023

 

 

Bijdrageverordening Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie

 

Controleverordening SED Organisatie 2023

Grondwet

 

Burgerlijk Wetboek

 

Gemeentewet

 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

 

Wet gemeenschappelijke regelingen

 

 

Algemene wet bestuursrecht

 

Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden

 

Treasurybeheer

Treasurystatuut 2017

 

Wet financiering decentrale overheden

Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden

 

Regeling schatkistbankieren decentrale overheden

 

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

 

Wet houdbare overheidsfinanciën

Aldus besloten door het AB van de SED organisatie in zijn openbare vergadering van 21 november 2023.

Het AB voornoemd,

de algemeen directeur,

C.M. Minnaert

de voorzitter,

R.A.P. Wortelboer