Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Financieel besluit jeugdhulp 2024 Gemeente Stede Broec

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinancieel besluit jeugdhulp 2024 Gemeente Stede Broec
CiteertitelFinancieel besluit Jeugdhulp 2024 Gemeente Stede Broec
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt het Financieel besluit Jeugdhulp gemeente Stede Broec 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Jeugdhulp 2022 gemeente Stede Broec

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-2024nieuwe regeling

30-01-2024

gmb-2024-65621

Tekst van de regeling

Intitulé

Financieel besluit jeugdhulp 2024 Gemeente Stede Broec

Het college van burgemeester en wethouders van Stede Broec;

Gelet op de Verordening Jeugdhulp Stede Broec 2022;

 

Besluit: met ingang van 1 januari 2024

 • 1)

  In te trekken het Financieel besluit Jeugdhulp 2020 Gemeente Stede Broec;

 • 2)

  Vast te stellen Financieel besluit jeugdhulp 2024 Gemeente Stede Broec.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In dit financieel besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   College: het college van burgemeester en wethouder(s) van de gemeente Stede Broec;

  • b.

   Instelling: Organisatorisch verband dat als een eigenstandige, juridische entiteit naar derden optreedt. De leiding hiervan berust bij een (raad van) bestuur of directie;

  • c.

   Jeugdige: persoon die gebruik maakt van een overige voorziening of aan wie een individuele voorziening of persoonsgebonden budget is verstrekt, als bedoeld in artikel 1.1 Jeugdwet;

  • d.

   Ouders: de (gezaghebbende) ouder(s) van de jeugdige dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger(s);

  • e.

   Pgb: persoonsgebonden budget (pgb)

  • f.

   Pgb-plan: plan waaruit blijkt dat de jeugdige en/of zijn ouders zich gemotiveerd op het standpunt stellen dat een individuele voorziening via het zorgaanbod van gecontracteerde zorgaanbieders niet passend is en hoe zij de zorg willen gaan inzetten;

  • g.

   Verordening: de Verordening jeugdhulp gemeente Stede Broec 2022;

  • h.

   zzp-er: een zelfstandig werkende jeugdhulpverlener die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel waarbij de activiteiten blijkens deze inschrijving bestaan uit het verlenen van jeugdhulp die past binnen de kaders van de verordening, die voldoet aan de basiseisen en die geen eerste- of tweedegraads bloed- of aanverwant is van degene aan wie hij ondersteuning biedt.

 • 2.

  Alle begrippen die in dit besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Verordening Jeugdhulp, de Jeugdwet, de Regeling jeugdwet en de Algemene wet bestuursrecht

Artikel 2. Formele hulp

 • 1.

  Voor het berekenen van een pgb wordt uitgegaan van het tarief van het toepasselijke arrangement via zorg in natura.

 • 2.

  Wanneer uit het pgb-plan blijkt dat het bovengenoemde tarief niet reëel of toereikend is en niet bij een aanbieder hulp ingekocht kan worden kan het college besluiten tot een inspanningsgerichte bekostiging en wordt een uurtarief gehanteerd.

 • 3.

  Het niveau van de te leveren hulp wordt ingedeeld op basis van de benodigde kwaliteit van de pgb-aanbieder.

 • 4.

  Een passende voorziening wordt tegen een toereikend tarief toegekend.

Artikel 3. Toereikend tarief formele hulp

 • 1.

  Het toereikend tarief voor jeugdhulp door een hulpverlener is een bedrag per uur, op basis van de volgende kwaliteit:

  a.

  jeugdhulp op mbo-niveau, uitgevoerd door een instelling

  € 69,93

  b.

  jeugdhulp op mbo-niveau, uitgevoerd door een zzp-er

  € 59,44

  c.

  jeugdhulp op hbo-niveau, uitgevoerd door een instelling

  € 89,31

  d.

  jeugdhulp op hbo-niveau, uitgevoerd door een zzp-er 85%

  € 75,91

  e.

  jeugdhulp op wo-niveau, uitgevoerd door een instelling

  € 116,32

  f.

  jeugdhulp op wo-niveau, uitgevoerd door een zzp-er 85%

  € 98,87

 • 2.

  Het toereikend tarief voor dagbesteding is een bedrag per dagdeel (halve dag of vier aaneengesloten uren):

  a.

  Dagbesteding type ‘’licht’’ groepsgrootte 6-8 kinderen per begeleider

  € 51,82

  b.

  Dagbesteding type ‘’middel’’ groepsgrootte 4-6 kinderen per begeleider

  € 54,24

  c.

  Dagbesteding type ‘’zwaar’’ groepsgrootte 2-4 kinderen per begeleider

  € 96,86

Artikel 4. Informele hulp

 • 1.

  Het tarief voor informele ondersteuning wordt gebaseerd op 60% van het zorg in natura tarief van het toepasselijke arrangement met een maximum van € 23,44 per uur en een maximum van € 23,44 per etmaal voor specialistische jeugdhulp met verblijf.

 • 2.

  Voor hulp van ouders aan hun kinderen geldt een maximum tarief van € 16,00 per uur inclusief vakantietoeslag.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en het Financieel besluit Jeugdhulp gemeente Stede Broec 2020 wordt per die datum ingetrokken.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Financieel besluit Jeugdhulp 2024 Gemeente Stede Broec’.

Vastgesteld bij collegebesluit in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30-01-2024

De secretaris,

A. Huisman

De burgemeester,

R.A.P. Wortelboer