Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Epe

Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Epe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEpe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Epe
CiteertitelSubsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Epe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpsubsidieregeling lokale aanpak Isolatie Epe

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

tijdelijke subsidieregeling voor klimaatisolatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202431-12-2026nieuwe subsidieregeling geldend tot en met 31 december 2026

19-12-2023

gmb-2024-65422

925551

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Epe

 

Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Epe;

 

gelezen het voorstel van het college d.d. 19 december 2023, nr. 925551;

 

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Epe 2017;

 

gezien het besluit om middelen ter beschikking te stellen voor de subsidieregeling middels de SPUK Lokale Aanpak Isolatie van het Nationaal Isolatie Programma “lokale aanpak isolatie Epe”;

 

besluiten vast te stellen de:

 

Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Epe

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. College: College van burgemeester en wethouders;

b. Doelgroep van het Nationaal Isolatieprogramma: Eigenaar-bewoners van grondgebonden slecht geïsoleerde koopwoningen met een WOZ-waarde onder het gemeentelijke gemiddelde van de gemeente Epe.

c. Eigenaar-bewoner: de natuurlijk persoon die:

 • 1.

  een woning in eigendom heeft, die voor permanente bewoning is bestemd en waarin hij zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben;

 • 2.

  gerechtigde is van een bestaand appartementsrecht en in het desbetreffende appartement zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van dat appartement zal hebben;

d. Slecht geïsoleerde woning:

 • 1.

  Een woning met een energielabelklasse D,E,F of G en een bouwjaar van vóór 1993; of

 • 2.

  Een woning met een vergelijkbare energetische staat. Dat wil zeggen een woning voor 1993 waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn. Zie bijlage 2.

e. Energielabel: een energielabel als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Besluit energieprestatie gebouwen;

f. Grondgebonden koopwoning: woning, in bezit van een eigenaar-bewoner, die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau en waarvan één van de bouwlagen aansluit op het maaiveld;

g. WOZ-waarde: De waarde taxatie van uw woning gebaseerd op de Wet waardering onroerende zaken.

h. Gemeentelijk gemiddelde WOZ-waarde gemeente Epe: De gemiddelde waarde taxatie van de woningvoorraad in de gemeente Epe. De waarde wordt op de gemeentelijke website gepubliceerd.

i. Isolatiemaatregelen: isolatiemaatregelen ten behoeve van het reduceren van aardgasverbruik van de woning, die voldoen aan de voorwaarden van de SPUK lokale aanpak. De isolatiemaatregelen moeten aantoonbaar gebouw gebonden en fysiek zijn aangebracht in de woning van de eigenaar-bewoner waarvoor de subsidie is aangevraagd;

j. Kadokaart: voucher voor grote energiebesparende materialen, zoals glaswol, PIR- of houtvezelplaten, specifiek bedoeld voor doe-het-zelf isolatiemaatregelen;

k. Minimale isolatiewaarden maatregelen: de minimale energetische isolatiewaarde van verschillende isolatiemaatregelen zoals omschreven in bijlage 1;

l. Doe-het-zelf isolatiemaatregelen: isolatiemaatregelen die door de eigenaar-bewoner zelf in de woning wordt aangebracht;

m. SPUK lokale aanpak: Specifieke Uitkering (SPUK) vanuit het Nationaal Isolatie Programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor gemeenten. Deze regeling is beschikbaar voor het financieren van lokale isolatieprogramma’s van gemeenten, en bedoeld voor het verbeteren van slecht geïsoleerde woningen van eigenaren die moeite hebben hun woning te verduurzamen;

n. Tranches: deel van een totale geldsom voor het subsidieplafond. De subsidieregeling zal uit drie tranches bestaan;

 

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten en voor zover passend binnen het gestelde in de Algemene subsidieverordening Epe 2017.

 

Artikel 3. Doel subsidieregeling

Doel van de subsidieregeling is om de energietransitie te versnellen door het isoleren van slecht geïsoleerde grondgebonden koopwoningen in de gemeente Epe te stimuleren conform de voorwaarden van de SPUK lokale aanpak.

 

Artikel 4. Aanvrager

- De subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een natuurlijke persoon die eigenaar-bewoner is van een grondgebonden koopwoning woonachtig in de gemeente Epe. zoals in artikel 1, lid 1, sub c, onder 1 wordt beschreven.

- De aanvrager is in bezit van een slecht geïsoleerde koopwoning behorende tot de doelgroep van het Nationaal Isolatieprogramma zoals in artikel 1, lid 1, sub b en d wordt beschreven.

 

Artikel 5. Subsidiabele activiteiten

Het college verstrekt subsidie als bijdrage in de kosten voor in ieder geval één van de volgende uitgevoerde isolatiemaatregelen (deze activiteiten worden verder gespecificeerd in bijlage 1):

 • -

  Dakisolatie

 • -

  Zolder/vliering-vloerisolatie

 • -

  Gevelisolatie

 • -

  Spouwmuurisolatie: uitsluitend uitgevoerd door bedrijven met het natuurvriendelijk isoleren keurmerk. Dit moet aantoonbaar gemaakt worden bij de aanvraag.

 • -

  Vloerisolatie

 • -

  Bodemisolatie

 • -

  Glas en kozijnpanelen (met isolatiewaarde van U ≤ 1,2 W/m2K,)

  De technische specificaties voor deze isolerende maatregelen zijn terug te vinden in bijlage 1.

   

Artikel 6. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Overeenkomstig artikel 5 uit de Algemene Subsidieverordening gemeente Epe 2017 stelt het college een subsidieplafond vast voor deze subsidieregeling. Het subsidieplafond zal per tranche van het Nationaal Isolatieprogramma worden herzien.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor de regeling 1e tranche (2023-2024) betreft € 537.000,-.

 • 3.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij als datum van ontvangst geldt de dag waarop de aanvraag volledig is.

 • 4.

  Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de subsidieaanvraag aan te vullen, dan geldt als indieningsdatum de datum van de volledige aanvraag.

 • 5.

  Als de totale beschikbare subsidie van een tranche niet volledig benut wordt, zal het overgebleven bedrag bij het einde van de jaargang worden opgeteld bij het subsidieplafond van de volgende jaargang, tenzij het college anders besluit.

 

 •  

 •  

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

Per aanvraag wordt, voor 100% van de kosten, subsidie tot een bedrag van maximaal €1.000,- (inclusief BTW) toegekend voor het uitvoeren van isolerende maatregelen. Doe-het-zelf isolatiemaatregelen krijgt de subsidie in vorm van een kadokaart.

 

Artikel 8. Subsidievoorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • 1.

  De subsidiabele activiteiten zoals gedefinieerd in artikel 4 zijn alleen subsidiabel als de isolatiemaatregel wordt aangebracht op een slecht geïsoleerd bouwdeel van de woning.

 • 2.

  U heeft een grondgebonden koopwoning met energielabel D, E, F of G. Heeft een woning geen geldig energielabel? Dan is de woning een slecht geïsoleerde woning als minimaal 2 bestaande bouwdelen niet of slecht zijn geïsoleerd. zoals beschreven in artikel 1, lid 1, sub d.

 • 3.

  U heeft een koopwoning met een WOZ-waarde die niet hoger is dan onder het gemiddelde in de gemeente Epe. Dit zal jaarlijks gepubliceerd worden op www.epe.nl. U kunt uw WOZ-waarde terugvinden in de aanslag gemeentelijke belastingen 2023 en het www.woz-waardeloket.nl.

 • 4.

  Het eindresultaat van de isolatie moet leiden tot een minimale isolatiewaarde zoals beschreven in bijlage 1. Dit kan door de aannemer/glaszetter in de offerte te laten verklaren welke isolatiewaarde bereikt wordt en bij doe-het-zelf werkzaamheden door productinformatie en toegepaste diktes van de materialen door middel van relevante foto’s aantoonbaar te maken.

 • 5.

  Per grondgebonden koopwoning kan eenmaal aanspraak gemaakt worden voor deze regeling.

 

Artikel 8.1. Aanvullende voorwaarden, verplichtingen en verantwoording

 • 1.

  Eigenaar-bewoners ontvangen alleen subsidie voor isolerende deuren en/of isolerende panelen in kozijnen als zij dat in combinatie met HR++, triple- of vacuümglas toepassen.

 • 2.

  Eigenaar-bewoners ontvangen alleen subsidie voor spouwmuurisolatie als zij dit laten uitvoeren door isolatiebedrijven met het natuurvriendelijk isoleren keurmerk met inachtneming van de Wet Natuurbescherming

 • 3.

  Doe-het-zelvers hebben aanvullende voorwaarden bij de uitvoerende partij van de uitvoerende partij. Extra informatie is te vinden op epeverduurzaamt.nl.

 

Artikel 9. Subsidieaanvraag

 • 1.

  In afwijking van artikel 6 lid, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Epe 2017 wordt een aanvraag voor subsidie digitaal ingediend via Externe link: www.epe.nl. De benodigde inhoud van de subsidieaanvraag wordt beschreven in artikel 10.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag kan ook via gemeente@epe.nl worden ingediend, indien de aanvrager de aanvraag niet digitaal in kan dienen als gevolg van het niet hebben van DigiD.

 

Artikel 10. Subsidieaanvraagprocedure en verantwoording

Het college kan een eenmalige subsidie verlenen voor het treffen van de zoals in artikel 5 beschreven gebouw gebonden isolatiemaatregelen. Er zijn drie procedures mogelijk om subsidie aan te vragen. U moet van een van deze procedures gebruik maken:

 • a.

  Doe-het-zelf isolatiemaatregelen

 • b..

  Isolatiemaatregelen uitgevoerd door isolatiebedrijven van 01-04-2023 t/m 31-12-2023

 • c.

  Isolatiemaatregelen door isolatiebedrijven

 

Artikel 10.1 verantwoording

 • 1.

  De aanvrager vraagt subsidie aan voor Doe-het-maatregelen die nog uitgevoerd moeten worden, en dient bij het aanvraagformulier de volgende gegevens aan te leveren:

  • a.

   Energielabel (of inzicht geven in welke bouwdelen nog te isoleren zijn),

  • b.

   WOZ-waarde

  • c.

   Bouwjaar

  • d.

   Oppervlakte van de aan te brengen isolatiemaatregel(en)

  • 2.

   De aanvrager vraagt subsidie aan voor isolatiemaatregelen die zijn uitgevoerd tussen 1 april 2023 en 31 december 2023, en dient bij het aanvraagformulier de volgende gegevens aan te leveren:

   • a.

    Energielabel (of inzicht geven in welke bouwdelen nog te isoleren zijn),

   • b.

    WOZ-waarde

   • c.

    Bouwjaar

   • d.

    Oppervlakte van de aan te brengen isolatiemaatregel(en)

   • e.

    IBAN

   • 6.

    Betaalbewijs

   • f.

    Offerte van de aannemer waaruit de uit te voeren maatregelen, de kosten, de isolatiewaarden inclusief U/Rd-waarde en netto oppervlakte van de isolatiemaatregelen in m2 zijn af te lezen en voldoen aan de door Rijk gestelde eisen.

   • g.

    Facturen voor de uitgevoerde subsidiabele activiteiten, waarop het deel van de kosten die subsidiabel zijn voldoende duidelijk uitgesplitst en aangemerkt zijn, inclusief datum van uitvoering.

   • h.

    Natuurvriendelijk isoleren garantie van het isolatiebedrijf bij spouwmuurisolatie.

  • 3.

   De aanvrager vraagt subsidie aan voor isolatiemaatregelen voordat de maatregel is uitgevoerd, en dient bij het aanvraagformulier de volgende gegevens aan te leveren:

   • a.

    Energielabel (of inzicht geven in welke bouwdelen nog te isoleren zijn),

   • b.

    WOZ-waarde

   • c.

    Bouwjaar

   • d.

    Oppervlakte van de aan te brengen isolatiemaatregel(en)

   • e.

    IBAN

   • f.

    Offerte van de aannemer waaruit de uit te voeren maatregelen, de kosten, de isolatiewaarden inclusief U/Rd-waarde en netto oppervlakte van de isolatiemaatregelen in m2 zijn af te lezen en voldoen aan de door Rijk gestelde eisen.

   • g.

    Natuurvriendelijk isoleren garantie van het isolatiebedrijf bij spouwmuurisolatie.

 

Artikel 11 Beslistermijn

Het college neemt binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing over de verlening en de vaststelling van de subsidie.

 

Artikel 12 Vaststelling en uitbetaling

1. Het college besluit subsidie toe te kennen als de ingediende aanvraag voldoet aan de subsidieregeling.

2. De gemeente streeft ernaar om bij aanvragen van subsidie voor de aanvraagprocedures beschreven in artikel 10, sub b en c binnen vier weken na toekenning van de subsidie het vastgestelde bedrag over te maken op de IBAN rekeningnummer van de aanvrager.

3. De subsidie voor Doe-het-zelf maatregelen zal worden verstrekt als kadokaart. Na het toekennen van de subsidie wordt de aanvraag, inachtneming van AVG, verder doorgezet naar de uitvoerende partij van de kadokaart.

4. Het college kan een controle uitvoeren. Indien bij de controle blijkt dat de activiteiten niet of niet geheel zijn verricht, kan het college de subsidievaststelling intrekken dan wel de subsidie op een lager bedrag vaststellen en overgaan tot het terugvorderen van de subsidie.

5. Alvorens tot terugvordering te besluiten, stelt het college de subsidieontvanger in de gelegenheid binnen een termijn van vier weken alsnog de projectactiviteiten uit te voeren.

 

Artikel 13. Weigeringsgronden

Het college kan geheel of gedeeltelijk weigeren een subsidie te verlenen voor de subsidiabele activiteiten in deze regeling als:

 • a.

  Reeds eerder dezelfde subsidie is verstrekt door het college;

 • b.

  De subsidie hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten na aftrek van andere aangevraagde of verleende subsidies en leningen voor dezelfde subsidiabele activiteiten;

 • c.

  De kosten voor de uitvoering van de voorzieningen waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het beoogde resultaat;

 • d.

  De activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd niet bijdragen aan de realisatie van het doel van de regeling;

 • e.

  De maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd een nieuw element aan de woning toevoegt en niet dient ter vervanging van een verouderde maatregel;

 • f.

  Sprake is van een weigeringsgrond opgenomen in artikel 8 en 8.1 van deze subsidieregeling;

 • g.

  Spouwmuurisolatie niet is uitgevoerd conform door bedrijven met een natuurvriendelijk isoleren keurmerk;

 • h.

  De maatregel zonder bijzondere inspanning terug te draaien is;

 • i.

  Het subsidieplafond van het desbetreffende jaar is bereikt, zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling.

 

Artikel 14. Verplichtingen

De subsidieontvanger is verplicht:

 • a.

  De gesubsidieerde activiteiten binnen zes maanden na vaststelling uitgevoerd te hebben;

 • b.

  Originele facturen en andere bewijsstukken ten minste vijf jaren te bewaren na vaststelling van de subsidie;

 • c.

  Medewerking verlenen aan steekproefsgewijze controles, al dan niet ter plaatse, door of vanwege het college.

Indien de uitvoering van de activiteiten binnen de termijn, bedoeld in artikel 14, sub a, buiten de schuld van de subsidieontvanger niet mogelijk is, kan het college besluiten die termijn op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de subsidieontvanger eenmaal te verlengen. Er vindt echter geen verlenging plaats tot een datum na 31 december 2026.

 

Artikel 15. Hardheidsclausule

Het college is bevoegd af te wijken van deze regeling indien bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing.

 

Artikel 16. Mandaat

De beslissing en ondertekening van de beschikking als bedoeld in artikel 12, met uitzondering van de bevoegdheid genoemd in artikel 15, wordt namens het college door de beleidsmedewerker Duurzaamheid genomen.

 

Artikel 17. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2024 en voor wat betreft artikel 10, sub b met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2023. Deze subsidieregeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2026.

 

Artikel 18. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Epe

 

Epe, 19 december 2023

de burgemeester, dhr. dr. T.C.M. Horn

de secretaris, dhr. N.J.L.L. Dusink

 

 

 

Bijlage 1 Maatregelenlijst

LET OP: Er is alleen subsidie voor spouwmuurisolatie als er wordt voldaan aan natuurvriendelijk isoleren.

 

Nummer

Isolatie maatregelen

Criterium

1

Gevelisolatie

 • 1.

  - U kunt kiezen voor gevelisolatie door voorzetwand aan de binnenzijde van de buitengevel aan te brengen of door isolatie aan de buitenzijde van de buitengevel aan te brengen.

 • 2.

   

 • 3.

  - U moet minimaal 10 m2 gevel hebben laten isoleren.

 • 1.

  - Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].

 • 2.

   

 • 3.

  De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.

 • 1.

  Het isoleren van binnenmuren en scheidingswanden komt niet in aanmerking voor subsidie.

2

Spouwmuurisolatie

 • 1.

  U moet minimaal 10m2 spouwmuur isoleren.

 • 2.

   

 • 3.

  Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 1,1 [m2 K/w]

 • 1.

  U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.

 • 2.

   

 • 3.

  U laat de isolatiemaatregelen uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf met natuurvriendelijk isoleren keurmerk.

3

Vloerisolatie

 • 1.

  - U heeft geïsoleerd door een laag isolatiemateriaal tegen de onderkant of aan de bovenkant van een bestaande vloer aan te brengen.

 • 2.

   

 • 3.

  - U moet minimaal 20 m2 van de bestaande vloer isoleren.

 • 1.

  - Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].

 • 2.

   

 • 3.

  - De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.

 • 1.

  Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

4

Bodemisolatie

 • 1.

  - U heeft geïsoleerd door een laag isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte aan te brengen.

 • 2.

   

 • 3.

  - Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].

 • 4.

  - U moet minimaal 20 m2 van de bestaande bodem isoleren.

 • 5.

   

 • 6.

  - De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.

 • 7.

   

 • 8.

  - Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

5

Dakisolatie

 • 1.

  - Bij dakisolatie kiest u het isoleren van het bestaande dak.

 • 2.

   

 • 3.

  U moet minimaal 20 m2 van het bestaande dak isoleren.

 • 1.

  Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].

 • 2.

   

 • 3.

  De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.

6

Zolder- of vlieringvloerisolatie

 • 1.

  - De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit betekent dat er geen voorzieningen aanwezig mogen zijn waarmee u de zolder verwarmt, ook al gebruikt u die voorzieningen (bijna) niet.

 • 2.

   

 • 3.

  U moet minimaal 20 m2 van de bestaande zolder- vlieringvloer isoleren.

 • 4.

   

 • 5.

  Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].

 • 6.

   

 • 7.

  De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.

7

Triple glas

 • 1.

  - Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2.

 • 2.

   

 • 3.

  - U geeft alleen het aantal m2 op die oude ramen, panelen of deuren vervangen. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat komt niet in aanmerking.

 • 4.

   

 • 5.

  - De isolatiewaarde (U-waarde) voor het Triple glas is maximaal 0,7 W/m2K.

 • 6.

   

 • 7.

  - Bij de toepassing van Triple glas moet u verplicht ook de kozijnen vervangen door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van maximaal 1,5 W/m2K.

 • 1.

  - Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet.

8

HR++ glas

 • 1.

  - U geeft alleen het aantal m2 op die oude ramen, panelen of deuren vervangen. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat komt niet in aanmerking.

 • 2.

   

 • 3.

  - De isolatiewaarde van het HR++ glas (U-waarde) is maximaal 1,2 W/m2K nodig.

 • 4.

   

 • 5.

  - U mag maar één keer subsidie aanvragen voor glasisolatie.

 • 6.

   

 • 7.

  - Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet

 • 8.

   

 • 9.

  - Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van het HR++ glas telt hierin mee.

9

Isolerend paneel in kozijn

 • 1.

  - Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2.

 • 2.

   

 • 3.

  - U krijgt alleen subsidie voor een isolerend paneel in een kozijn als u ook HR++-glas of Triple glas heeft laten aanbrengen

 • 1.

  U kunt bij HR++ glas en Triple glas een isolerend paneel toepassen met een lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van maximaal 1.2 W/m2K of met een hoge isolatiewaarde van maximaal 0,7 W/m2K.

 • 2.

   

 • 3.

  - Past u een isolerend paneel in een kozijn toe met de hoge isolatiewaarde van maximaal 0,7 W/m2K dan moet u een verklaring van het bouwbedrijf meesturen om dit aan te tonen.

 • 1.

  Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet. Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van het isolerende paneel telt hierin mee.

10

Isolerende deur

 • 1.

  - U krijgt alleen subsidie voor een isolerende deur als u ook HR++-glas of Triple glas heeft laten aanbrengen.

 • 2.

   

 • 3.

  U kunt bij HR++ glas en Triple glas een isolerende deur toepassen met een lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van maximaal 1.5 W/m2K of met een hoge isolatiewaarde van maximaal 1,0 W/m2K.

 • 4.

   

 • 5.

  Past u een isolerende deur toe met de hoge isolatiewaarde van maximaal 1,0 W/m2K dan moet u een verklaring van het bouwbedrijf meesturen om dit aan te tonen. U krijgt dan het hogere subsidiebedrag voor het Triple glas.

 • 6.

   

 • 7.

  Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in ons aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet. Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van de isolerende deur telt hierin mee.

 

Bijlage 2 Slecht geïsoleerde woning

Bij een woning zonder energielabel wordt gekeken naar slecht geïsoleerde bouwdelen. In de tabel staan indicaties van Rc of U-waarde. Een woning komt in aanmerking voor subsidie als deze twee bouwdelen heeft die niet zijn geïsoleerd. De maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd telt als een van deze bouwdelen.

 

Bouwdeel

Wanneer aanpakken?

Indicatie dikte of Rc of U-waarde

Dak, hellend/plat

Geen, slechte en matige isolatie

Minder dan 9 cm aanwezig / een Rc ≤ 2,0

Dak, zolder-/vlieringvloerisolatie

Als er geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig is

Rc ≤ 0,5

Gevel

Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig

Rc ≤ 1,1

Vloer-/bodemisolatie

Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig

Minder dan 5cm aanwezig, Rc ≤ 1,3

Glas

Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas

Ug waarde ≥ 1,6