Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van Veiligheidsregio Limburg-Noord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingWijziging arbeidsvoorwaardenregeling van Veiligheidsregio Limburg-Noord
CiteertitelWijziging arbeidsvoorwaardenregeling van Veiligheidsregio Limburg-Noord
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Lbr. 23/13 LOAV 23/07

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024gewijzigde regeling

02-02-2024

bgr-2024-250

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van Veiligheidsregio Limburg-Noord

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord maakt hierbij bekend dat per 1 januari 2024 de arbeidsvoorwaardenregeling van Veiligheidsregio Limburg-Noord wordt gewijzigd. De wijzigingen zijn een gevolg van de LOAV-circulaire 23/07.

 

Bijlage:

 

CAR-tekst per 1 januari 2024 

A. Lid 1, sub c van artikel 2:9 wijzigt en komt als volgt te luiden:

Artikel 2:9 Tijdelijke Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU) 

c. geen ambtenaar is als bedoeld in hoofdstuk 9b of 9f zoals dat luidde op 30 september 2023.

 

B. Lid 6 van artikel 6:5 wijzigt en komt als volgt te luiden:

Artikel 6:5 Betaald ouderschapsverlof (vanaf 1 januari 2024)

6. Als uitgangspunt bij het bepalen van het percentage in het eerste lid geldt het salaris van een voltijddienstverband bij aanvang van de opname van het betaald ouderschapsverlof.

 

C. In artikel 9h:2 komt begrip 9 te vervallen.

 

D. Sub d van artikel 9h:6 wijzigt en komt als volgt te luiden:

Artikel 9h:6 Netto FLO-spaartegoed-algemeen

d. vermeerderd met de ontvangen werkgeversbijdragen Netto FLO-spaartegoed, bedoeld in artikel 9h:7 zoals dat luidde op 31 december 2023, in het afgelopen kalenderjaar.

 

E. Artikel 9h:7 vervalt.

 

F. Artikel 9h:8 vervalt.

 

G. Artikel 9h:12 vervalt.

 

H. Artikel 9h:13 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Artikel 9h:13 Afkoop en tegemoetkoming

1. De ambtenaar die komt te overlijden of waarvan de werkzaamheden in de bezwarende functie worden beëindigd heeft recht op een afkoopbedrag tenzij het ontslag plaatsvindt op grond van artikel 8:13.

2. Indien het ontslag of overlijden plaatsvindt vóór de leeftijd van 55 jaar bedraagt de hoogte van het afkoopbedrag het verschil tussen 225% van twaalf maal het nettoresultaat berekend op de datum van het ontslag of het overlijden en het saldo netto FLO-spaartegoed berekend op die datum.

3. Het afkoopbedrag behoort niet tot

a. vervallen per 1 januari 2024;

b. het salaris, bedoeld in artikel 3:2;

c. de berekeningsgrondslag bedoeld in 9f:2.

4. Indien het ontslag of overlijden plaatsvindt vanaf de leeftijd van 55 jaar bedraagt de hoogte van het afkoopbedrag het verschil tussen het doelsaldo Netto FLO-spaartegoed en het saldo netto FLO-spaartegoed berekend op de datum van ontslag of het overlijden.

5. Indien het ontslag of overlijden plaatsvindt na de start van de periode van volledig buitengewoon verlof zoals bedoeld in artikel 9i:3 wordt het afkoopbedrag zoals bedoeld in lid 4 verlaagd. Het bedrag van de verlaging is het doelsaldo Netto FLO-spaartegoed gedeeld door het aantal maanden aanspraak volledig buitengewoon verlof zoals bedoeld in 9i:3 vermenigvuldigd met het aantal maanden genoten volledig buitengewoon verlof zoals bedoeld in 9i:3. LOAV-circulaire 23/07 7/7

6. Indien het ontslag plaatsvindt op grond van artikel 8:13 bestaat recht op een tegemoetkoming. De hoogte van de tegemoetkoming betreft het bedrag dat de medewerker in december 2023 ontving op grond van artikel 9h:7 lid 1 zoals dat luidde op 31 december 2023 vermenigvuldigd met het aantal maanden tussen 1 januari 2024 en het moment van ontslag tot aan maximaal de eerste van de maand waarin de ambtenaar de leeftijd van 54 jaar 6 maanden bereikt.

7. Indien het ontslag op grond van artikel 8:13 plaatsvindt na de start van de periode van volledig buitengewoon verlof zoals bedoeld in artikel 9i:3 wordt de tegemoetkoming zoals bedoeld in lid 6 verlaagd. Het bedrag van de verlaging is het doelsaldo Netto FLO-spaartegoed gedeeld door het aantal maanden aanspraak volledig buitengewoon verlof zoals bedoeld in 9i:3 vermenigvuldigd met het aantal maanden genoten volledig buitengewoon verlof zoals bedoeld in 9i:3.

 

CAR-tekst per 2 januari 2024 

I. In artikel 9h:6 vervalt sub d.

 

Aldus vastgesteld in de reguliere vergadering van het dagelijks bestuur van 02 februari 2024.

Namens deze,

A. Scholten