Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Culemborg

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten Culemborg (artikel 4:2, eerste lid Algemene Plaatselijke Verordening 2023)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCulemborg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten Culemborg (artikel 4:2, eerste lid Algemene Plaatselijke Verordening 2023)
CiteertitelAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten Culemborg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Culemborg 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-2024nieuwe regeling

23-01-2024

gmb-2024-59720

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten Culemborg (artikel 4:2, eerste lid Algemene Plaatselijke Verordening 2023)

Het college van de gemeente Culemborg:

 

gelet op artikel 4:2, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Culemborg 2023 (hierna APV); overwegende dat,

voornoemde verordening een bepaling bevat waarbij de regulering van de geluidsnormen en verlichting ten behoeve van sportbeoefening beoogd;

 

artikel 4:2, eerste lid, van de APV maakt het mogelijk om per kalenderjaar maximaal acht dagen aan te wijzen waarop de genoemde geluidsnormen en voorwaarden met betrekking tot verlichting ten behoeve van sportbeoefening;

 

besluit vast te stellen het:

 

AANWIJZINGSBESLUIT COLLECTIEVE FESTIVITEITEN EX ARTIKEL 4:2, EERSTE LID, VAN DE APV

Artikel I  

In het belang van een goede balans tussen het faciliteren van festiviteiten en het beperken van overlast voor omwonenden wordt voorgesteld op grond van artikel 4:2, eerste lid van de APV acht dagen aan te wijzen als momenten waarop de genoemde geluidsnormen of voorwaarden met betrekking tot verlichting ten behoeve van sportbeoefening niet van toepassing zijn.

Artikel II  

De volgende dagen worden aangewezen:

 

 • -

  Twee weken voor carnavalszaterdag (doop van de carnavalswagen); en

 • -

  Carnavalzaterdag, de eerste zaterdag van carnaval; en

 • -

  Koningsdag; en

 • -

  26 oktober (Halloween); en

 • -

  30 november; en

 • -

  Het weekend voor kerst (kerstmarkt); en

 • -

  Eerste kerstdag; en

 • -

  Oud- en nieuw zondag.

Artikel III  

De eindtijd voor overschrijding van de geluidsvoorschriften wordt vastgesteld op 24.00 uur

Artikel VI  

Dit aanwijzingsbesluit wordt elektronisch bekendgemaakt via het Gemeenteblad en via www.decentrale.regelgeving.overheid.nl. Dit aanwijzingsbesluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

Artikel V  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten Culemborg

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Culemborg

De secretaris

E. Kruijswijk Jansen

De burgemeester

G. van Grootheest

 

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken bezwaar maken. De termijn van zes weken start een dag na de bekendmaking van dit besluit. U kunt het bezwaarschrift sturen naar het adres: Postbus 136, 4100 AC Culemborg. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

 

In het bezwaarschrift moet u de volgende gegevens vermelden: uw naam, adres (eventueel uw emailadres), de datum, een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent, zo mogelijk een kopie van dit besluit en de redenen waarom u een bezwaar indient. U sluit uw bezwaarschrift af met uw handtekening.

 

Let op

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat de gevolgen van het besluit waarmee u het niet eens bent, niet worden uitgesteld. Als sprake is van een spoedeisend belang, dan kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien de voorlopige voorziening betrekking heeft op de gemeente Culemborg kunt u terecht bij de rechtbank Arnhem, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Culemborg in haar vergadering van d.d. 23 januari 2024.