Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Gooi en Vechtstreek

Besluit ondermandaat afhandelen aanvragen urgentie woonruimte Regio Gooi en Vechtstreek 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Gooi en Vechtstreek
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit ondermandaat afhandelen aanvragen urgentie woonruimte Regio Gooi en Vechtstreek 2024
CiteertitelBesluit ondermandaat afhandelen aanvragen urgentie woonruimte Regio Gooi en Vechtstreek 2024
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpOndermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-202401-01-2024Ondermandaat afhandelen aanvragen urgentie woonruimte Regio Gooi en Vechtstreek

05-02-2024

bgr-2024-242

DOC-23001840

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit ondermandaat afhandelen aanvragen urgentie woonruimte Regio Gooi en Vechtstreek 2024

 

De algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek

 

Gelet op het Mandaatbesluit Hoofdstuk 4 Urgentie Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024 (hierna te noemen ‘de besluiten’):

 • van 12 december 2023 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum;

 • van 30 januari 2024 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren;

 • van 12 december 2023 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laren;

 • van 14 november 2023 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum;

 • van 20 december 2023 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen;

 • van 19 december 2023 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren.

 

Gelet op de instemming van ondergetekende met de mandaatverleningen aan hem zoals weergegeven in de hiervoor vermelde besluiten,

 

Gelet op artikel 6 van de besluiten waarin is bepaald dat ondermandaat toegestaan is,

 

Gelet op Afdeling 10.1.1 Mandaat van de Algemene wet bestuursrecht,

 

Dat volgens de besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van de hiervoor vermelde gemeenten de algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek gemandateerd is tot uitoefening van de navolgende bevoegdheden op grond van de in de hiervoor vermelde gemeenten geldende Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024 te weten:

 • de bevoegdheid tot toekenning van een urgentie op grond van artikel 4.3 lid 3 van de in de hiervoor vermelde gemeenten geldende Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024;

 • de bevoegdheid tot afwijzing van een urgentie op grond van artikel 4.3 lid 7 van de in de hiervoor vermelde gemeenten geldende Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024;

 • de bevoegdheid tot verlenging van de gelding van de urgentie op grond van artikel 4.6 van de in de hiervoor vermelde gemeenten geldende Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024;

 • de bevoegdheid tot intrekking van de gelding van de urgentie op grond van artikel 4.7 van de in de hiervoor vermelde gemeenten geldende Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024;

 • de bevoegdheden als bedoeld in de Paragrafen 4.1.1 De aanvraag, 4.1.2 De voorbereiding en 4.1.3 De beslistermijn van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Dat de algemeen directeur de afhandeling van aanvragen om urgentie op effectieve en efficiënte wijze wenst in te richten.

 

Besluit:

 • 1.

  Aan de Manager Maatschappelijke Dienstverlening Gooi en Vechtstreek en de teammanager Urgentiebureau Gooi en Vechtstreek ondermandaat te verlenen voor de uitoefening van de navolgende bevoegdheden te weten:

  • de bevoegdheid tot toekenning van een urgentie op grond van artikel 4.3 lid 3 van de in de hiervoor vermelde gemeenten geldende Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024;

  • de bevoegdheid tot afwijzing van een urgentie op grond van artikel 4.3 lid 7 van de in de hiervoor vermelde gemeenten geldende Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024;

  • de bevoegdheid tot verlenging van de gelding van een urgentie op grond van artikel 4.6 van de in de hiervoor vermelde gemeenten geldende Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024;

  • de bevoegdheid tot intrekking van de gelding van een urgentie op grond van artikel 4.7 van de in de hiervoor vermelde gemeenten geldende Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024;

  • de bevoegdheden als bedoeld in de Paragrafen 4.1.1 De aanvraag, 4.1.2 De voorbereiding en 4.1.3 De beslistermijn van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Alle bepalingen van de Mandaatbesluiten Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024 Hoofdstuk 4 Urgentie genomen door de colleges van burgemeester en wethouders van de hiervoor genoemde gemeenten zijn van overeenkomstige toepassing op het ondermandaat.

 • 3.

  Over de op grond van de uit te oefenen bevoegdheden als bedoeld onder 1. te nemen besluiten kan de ondergemandateerde advies inwinnen bij de senior juridisch adviseurs van de Regio.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit ondermandaat afhandelen aanvragen urgentie woonruimte Regio Gooi en Vechtstreek 2024’, treedt in werking een dag na bekendmaking in het Blad Gemeenschappelijke regeling en werkt terug tot 1 januari 2024.

 • 5.

  Met dit besluit wordt het ‘Besluit ondermandaat afhandelen urgentie Regio Gooi en Vechtstreek’ van 10 februari 2020 ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld te Bussum op 5 februari 2024.

 

Bussum, 7 februari 2024.

I.Meuwese

Algemeen directeur