Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van Veiligheidsregio Limburg-Noord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingWijziging arbeidsvoorwaardenregeling van Veiligheidsregio Limburg-Noord
CiteertitelWijziging arbeidsvoorwaardenregeling van Veiligheidsregio Limburg-Noord
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

LOAV-circulaire d.d. 12 juni 2023 inzake Regeling voor Vervroegd Uittreden en Regeling ontheffing nachtdiensten, lbr. 23/07 LOAV 23/03

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024gewijzigde regeling

15-09-2023

bgr-2024-241

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van Veiligheidsregio Limburg-Noord

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord maakt hierbij bekend dat per 1 januari 2024 de arbeidsvoorwaardenregeling van Veiligheidsregio Limburg-Noord wordt gewijzigd. De wijzigingen zijn een gevolg van de LOAV-circulaire 23/03.

 

Bijlage bij LOAV-circulaire 23/03

Bijlage 1 CAR-tekst per 1 januari 2024

 

A. Opgenomen wordt een nieuw artikel 2:9 luidende als volgt:

Artikel 2:9 Tijdelijke Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU)

1. De ambtenaar die deel wil nemen aan de RVU wordt op zijn verzoek ontslag verleend mits hij

a. voor 1 januari 2029 de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt,

b. op het moment van deelname minimaal 40 dienstjaren heeft als bedoeld in artikel 3:19, waarvan minimaal 10 jaar bij de veiligheidsregio of diens rechtsvoorganger en

c. geen ambtenaar is als bedoeld in hoofdstuk 9b of 9f.

2. Het bestuur legt de afspraak over deelname aan de RVU uiterlijk op 31 december 2025 vast in een besluit aangevuld met een vaststellingsovereenkomst waarin de ambtenaar verklaart geen WW- of WIA-uitkering aan te vragen.

3. Deelname aan de RVU kan voor maximaal 24 maanden en gaat in direct voorafgaand aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

4. De RVU-uitkering stopt op de datum dat de ambtenaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

5. Tijdens deelname aan de RVU bestaat aanspraak op een maandelijkse uitkering ter hoogte de fiscale drempelvrijstelling voor de RVU. Bij een deeltijd dienstverband wordt de maandelijkse uitkering naar rato vastgesteld.

6. Indien de ambtenaar overlijdt tijdens deelname aan de RVU stopt de uitkering en wordt aan de nabestaanden een uitkering verstrekt ter hoogte van driemaal de uitkering als genoemd onder lid 5.

 

B. Opgenomen wordt een nieuwe paragraaf 5 in hoofdstuk 4:

 

5 Regeling ontheffing nachtdiensten 

 

Artikel 4:10 Werkingssfeer 

Deze paragraaf is van toepassing op de ambtenaar die minimaal 10 jaar heeft gewerkt in een rooster met nachtdiensten binnen het meldkamerdomein van de Veiligheidsregio’s, Ambulance of Politie of in 24-uursdiensten bij een Veiligheidsregio of diens rechtsvoorganger.

 

Artikel 4:11 Begripsbepaling 

Deze paragraaf verstaat onder nachtdienst een dienst die uren bevat gelegen tussen 00.00 uur en 06.00 uur.

 

Artikel 4:12 Ontheffing 

1. Ontheffing van het werken in nachtdiensten op verzoek van de ambtenaar gaat niet eerder in dan met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de dag van het bereiken van de leeftijd als hieronder aangegeven:

a. in 2024 vanaf de leeftijd van 60 jaar;

b. in 2025 vanaf de leeftijd van 59 jaar;

c. in 2026 vanaf de leeftijd van 58 jaar en

d. in 2027 vanaf de leeftijd van 57 jaar.

2. De ambtenaar dient zijn verzoek tot gehele of gedeeltelijke ontheffing van nachtdiensten in uiterlijk 6 maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum.

 

 

Aldus vastgesteld in de reguliere vergadering van het dagelijks bestuur van 15 september 2023.

Namens deze,

A.Scholten

De Voorzitter