Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van Veiligheidsregio Limburg-Noord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingWijziging arbeidsvoorwaardenregeling van Veiligheidsregio Limburg-Noord
CiteertitelWijziging arbeidsvoorwaardenregeling van Veiligheidsregio Limburg-Noord
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023gewijzigde regeling

15-09-2023

bgr-2024-240

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van Veiligheidsregio Limburg-Noord

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord maakt hierbij bekend dat per 1 januari 2023 de arbeidsvoorwaardenregeling vanVeiligheidsregio Limburg-Noord wordt gewijzigd. De wijzigingen zijn een gevolg van de LOAV-circulaire 23/02.

 

Bijlage: CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s tekst per 1 januari 2023

 

Bijlage bij LOAV-circulaire 23/02

CAR-tekst per 1 januari 2023

A. Het tweede lid van artikel 3:28 wordt gewijzigd en komt te luiden:

Artikel 3:28

2. Het deel van het IKB waarover pensioen wordt opgebouwd bedraagt:

a. 8% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris vermeerderd met de salaristoelagen genoemd in paragraaf 3 van dit hoofdstuk, en

b. 8,33% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris, en

c. 1,5% van het in de maand van opbouw geldende salaris, voor de ambtenaar die geboren is na 31 december 1949.

d. indien en voor zolang hoofdstuk 9a van toepassing is op de ambtenaar, 1% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris, met dien verstande dat dit voor maximaal 20 jaar geldt, tenzij artikel 9a:9 lid 1, onderdeel b van toepassing is.

 

CAR-tekst per 1 juni 2023

B. Het vierde lid van artikel 6:13 wordt gewijzigd en komt te luiden:

Artikel 6:13

4. Artikel 6.9 lid 1 t/m lid 13 geldt niet voor onbetaald Wazo-verlof.

 

CAR-tekst per 1 januari 2023

C. Hoofdstuk 10c wordt opgenomen en komt te luiden:

Artikel 10c:1 Werkingssfeer reparatie-uitkering

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die recht heeft op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet of van wie de uitkering op grond van de Werkloosheidswet is geëindigd, maar die op grond van de Werkloosheidswet zoals die gold op 31 december 2015 nog recht op een uitkering zou hebben gehad.

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel, is artikel 10c:7 van toepassing op de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1, onderdeel a.

 

Artikel 10c:2 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a. arbeidsverleden: arbeidsverleden als bedoeld in de Werkloosheidswet;

b. sector: de veiligheidsregio waarop de CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s van toepassing is;

c. herleving: herleving overeenkomstig de Werkloosheidswet;

d. indexatie: de reparatie-uitkering wordt geïndexeerd met de generieke salarisverhoging in de sector; e. reparatie-uitkering: uitkering die de toegekende WW-uitkering in opbouw en duur aanvult naar het niveau op 31 december 2015;

f. sv-maandloon: sv-maandloon als bedoeld in de Werkloosheidswet met het maximum, bedoeld in de Wet financiering sociale verzekeringen;

g. werkloos: werkloos als bedoeld in de Werkloosheidswet;

h. werkloosheidsuitkering: WW-uitkering en reparatie-uitkering tezamen;

i. WW-uitkering: uitkering op grond van de Werkloosheidswet;

j. WW: Werkloosheidswet.

 

Artikel 10c:3 Recht reparatie-uitkering

1. De ambtenaar heeft recht op een reparatie-uitkering indien:

a. de werkloosheid aansluitend op de WW-uitkering voortduurt; en

b. de WW-opbouw lager is bij een arbeidsverleden vanaf 10 jaar op grond van de WW, dan zou hebben gegolden op grond van de WW op 31 december 2015; of

c. een WW-uitkering met een kortere duur is toegekend op grond van de WW, dan zou hebben gegolden op grond van de WW op 31 december 2015.

2. De ambtenaar legt de benodigde gegevens en informatie van het UWV aan de veiligheidsregio over die van invloed kunnen zijn op het recht, de hoogte en de duur van de reparatie-uitkering.

 

Artikel 10c:4 Opbouw en duur reparatie-uitkering

1. De opbouw van de reparatie-uitkering voor de ambtenaar die werkloos wordt met meer dan 10 jaar arbeidsverleden, bedraagt een halve maand per dienstjaar.

2. De opbouw van de reparatie-uitkering voor de ambtenaar die werkloos wordt met meer dan 24 jaar arbeidsverleden, bedraagt een maand per verstreken kalender-kwartaal.

3. De duur van de reparatie-uitkering is gelijk aan het verschil tussen de duur van de WW-uitkering op 31 december 2015 en de duur van de WW-uitkering op of na 1 januari 2016 inclusief de opschuiving van de einddatum door herleving.

 

Artikel 10c:5 Hoogte reparatie-uitkering

1. De reparatie-uitkering heeft dezelfde hoogte als de WW-uitkering als deze niet zou zijn geëindigd. 2. De volledige reparatie-uitkering is gebaseerd op 36 uur per week werkloosheid. Als sprake is van minder dan 36 uur per week werkloosheid, wordt het bedrag van de reparatie-uitkering berekend naar rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkloos is.

 

Artikel 10c:6 Sancties reparatie-uitkering

1. Het bestuur maakt een sanctieregeling op grond waarvan sancties kunnen worden toegepast op de uitbetaling van de reparatie-uitkering. Onderdeel van de sanctieregeling is de plicht die de ambtenaar heeft om het bestuur te informeren over alles wat van invloed kan zijn op de duur en hoogte van de reparatie-uitkering.

 

Artikel 10c:7 Premie reparatie-uitkering

1. Het bestuur heft vanaf 1 januari 2018 maandelijks een werknemerspremie op het bruto salaris van de ambtenaar die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.

2. De hoogte van de premie is vastgesteld 0,1% van het salaris en de toegekende salaristoelage(n). De hoogte van de premie kan jaarlijks worden bijgesteld.

3. De heffingsgrondslag is gemaximeerd tot het maximum-premieloon bedoeld in artikel 17 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

 

Artikel 10c:8 Einde reparatie-uitkering

1. De reparatie-uitkering eindigt na het verstrijken van de uitkeringsduur.

2. De reparatie-uitkering eindigt op de dag waarop de werkloosheid eindigt.

3. De reparatie-uitkering eindigt op de dag waarop de ambtenaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 4. De reparatie-uitkering eindigt na een periode van 13 weken van voortdurende arbeidsongeschiktheid door ziekte.

 

Artikel 10c:9 Herleving reparatie-uitkering

1. Als het recht op een reparatie-uitkering gedeeltelijk of geheel is geëindigd en vervolgens de (ex)-ambtenaar na aanvaarding van een nieuw dienstverband wederom werkloos is geworden, herleeft op verzoek het recht op een reparatie-uitkering voor zover bij de beëindiging van het nieuwe dienstverband geen nieuw recht op een WW-uitkering op grond van de WW is ontstaan.

2. De duur en de hoogte van de herleefde reparatie- uitkering zijn gelijk aan de duur en hoogte van de reparatie-uitkering waarop de (ex) ambtenaar nog recht zou hebben gehad indien hij onafgebroken werkloos zou zijn geweest.

3. De reparatie-uitkering kan niet meer herleven als de maximale uitkeringsduur van de reparatie-uitkering is volgemaakt.

 

Artikel 10c:10 Afkoop reparatie-uitkering

1. Het bestuur kan eenmalig, aan het begin van de uitkeringsperiode, op verzoek van de ambtenaar, toestemming geven voor afkoop van de reparatie-uitkering.

2. Het bestuur bepaalt de hoogte van het afkoopbedrag en de voorwaarden waaronder de afkoop verstrekt wordt.

 

 

Aldus vastgesteld in de reguliere vergadering van het dagelijks bestuur van 15 september 2023.

Namens deze,

A.Scholten

Voorzitter