Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Achterhoek

Algemeen Plafondbesluit 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Achterhoek
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAlgemeen Plafondbesluit 2024
CiteertitelAlgemeen Plafondbesluit 2024
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpAlgemeen Plafondbesluit 2024

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Regio Achterhoek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-202401-01-2024nieuwe regeling

31-01-2024

bgr-2024-237

1857341

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen Plafondbesluit 2024

 

Het Algemeen Bestuur van Regio Achterhoek

 

Overwegende

Dat er subsidieplafonds moeten worden vastgesteld voor de Nadere regels Projecten Achterhoek Visie 2030.

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2021;

 

Besluit

Het Algemeen Plafondbesluit 2024 vast te stellen.

 

Artikel 1 Plafonds Nadere regels Projecten Achterhoek Visie 2030

De subsidieplafonds van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 ten aanzien van de Nadere regels Projecten Achterhoek Visie 2030 als volgt vast te stellen:

  • a.

    Voor subsidies ten behoeve van projecten op het gebied van Smart Economy en Smart Living een bedrag van € 3.200.000,=;

  • b.

    Voor subsidies ten behoeve van overige projecten die vallen binnen de Achterhoek Visie 2030 (niet zijnde Smart Economy of Smart Living) een bedrag van € 750.000,=.

 

Artikel 2 De wijze van verdeling van de plafonds

De verdeling van de middelen ten aanzien van de in dit besluit opgenomen artikelen vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Een aanvraag wordt in die volgorde opgenomen zodra zij volledig is.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking in het Blad gemeenschappelijke regeling en werkt terug tot 1 januari 2024.

 

 

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Achterhoek op 31 januari 2024,

 

mr. M. Boumans MBA MPM, de voorzitter

drs. S. Veneman MBA , de secretaris