Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Subsidieregeling Lokale aanpak isolatie Heerde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Lokale aanpak isolatie Heerde
CiteertitelSubsidieregeling Lokale aanpak isolatie Heerde
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling loopt tot 31 december 2026.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2024nieuwe regeling

23-01-2024

gmb-2024-56144

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Lokale aanpak isolatie Heerde

Gelet op artikel 3 Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020;

 

Besluit vast te stellen de volgende:

Subsidieregeling Lokale aanpak isolatie Heerde

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Advies aan huis: activiteit waarbij een onafhankelijk adviseur een woningopname doet inclusief een voorstel voor de best passende isolatiemaatregelen en -materialen. De adviseur offreert vervolgens direct namens deelnemende bedrijven.

 • b.

  Declaratieformulier: een formulier waarbij bewoners zelfstandig met een eigen installateur aanspraak kunnen maken op de subsidieregeling lokale aanpak isolatie gemeente Heerde conform de voorwaarden voor maatregelen binnen de SPUK lokale aanpak.

 • c.

  Doe-het-zelf isolatiemaatregelen: isolatiemaatregelen die door de eigenaar-bewoner zelf in de woning worden aangebracht.

 • d.

  Eigenaar-bewoner: particuliere woningeigenaar van een woning, welke tevens bewoner is van de woning.

 • e.

  Isolatiemaatregelen: isolatiemaatregelen ten behoeve van het reduceren van aardgasverbruik van de woning, die voldoen aan de voorwaarden van de SPUK lokale aanpak.

 • f.

  NHG: Nationale Hypotheekgarantie.

 • g.

  Slecht geïsoleerd bouwdeel: Bouwdeel waarvoor de volgende indicatie als slecht geïsoleerd conform de SPUK lokale aanpak geldt:

  • 1.

   Dak:

   • 1.

    Hellend / plat dak: Geen, slechte en matige isolatie (minder dan 9cm isolatiemateriaal aanwezig / Rc ≤ 2,0).

   • 2.

    Zolder-/vlieringvloerisolatie: Als er geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig is, als alternatief voor dakisolatie. Alleen toe te passen bij een onverwarmde zolder en gesloten vlieringluik of gesloten toegangsdeur. (Rc ≤ 2,0).

  • 2.

   Gevel: Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig (Rc ≤ 1,1).

  • 3.

   Vloer-/bodemisolatie: Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig, aanpakken bij matige vloerisolatie niet perse noodzakelijk (minder dan 5 cm isolatiemateriaal aanwezig, Rc ≤ 1,3).

  • 4.

   Ramen (Glas): Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas (Ug waarde ≥ 1,6).

 • h.

  Slecht geïsoleerde woning: een woning met een energielabelklasse D, E, F, G of een met die labelklassen vergelijkbare energetische staat, waaronder wordt verstaan een woning waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn:

  • 1.

   De vloer en de bodem.

  • 2.

   De gevel, waaronder de spouwmuur.

  • 3.

   Het dak en de zoldervloer en vlieringvloer.

  • 4.

   De ramen (glas).

 • i.

  SPUK lokale aanpak: Specifieke Uitkering (SPUK) vanuit het Nationaal Isolatie Programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor gemeenten. Deze regeling is beschikbaar voor het financieren van lokale isolatieprogramma’s van gemeenten, en bedoeld voor het verbeteren van slecht geïsoleerde woningen.

 • j.

  Uitvoerende organisatie: De door het college aangewezen organisatie die de subsidieaanvragen verzorgt binnen de beschreven routes in artikel 3 van deze subsidieregeling en subsidie verstrekt als er aan alle voorwaarden van de Subsidieregeling lokale aanpak isolatie gemeente Heerde is voldaan.

 • k.

  Verordening: Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020 (ASV).

 • l.

  Woning: woongelegenheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet, waaronder tevens wordt begrepen een appartement, en als zodanig bewoond is geweest alvorens een renovatie plaatsvindt en in de basisregistratie als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen met een woonfunctie is geregistreerd in de gemeente Heerde.

Artikel 2 – Subsidiabele activiteiten

Het uitvoeren van een of meerdere van de volgende isolatiemaatregelen aan een woning:

 • a.

  Spouwmuurisolatie.

 • b.

  Gevelisolatie.

 • c.

  Vloerisolatie.

 • d.

  Bodemisolatie.

 • e.

  Dakisolatie.

 • f.

  Zolder/vliering-vloerisolatie.

 • g.

  Glas en kozijnpanelen (met isolatiewaarde van U ≤ 1,2 W/m2K,).

 • h.

  Glas en kozijnpanelen (met isolatiewaarde van U ≤ 0,7 W/m2K).

 • i.

  Isolerende deuren (met isolatiewaarde van U ≤ 1,5 W/m2K).

 • j.

  Isolerende deuren (met isolatiewaarde van U ≤ 1,0 W/m2K i.c.m. nieuwe isolerende kozijnen, U ≤ 1,5 W/m2K).

Artikel 3 – Afwijkende bepalingen indienen aanvraag

 • a.

  De subsidie kan alleen worden aangevraagd door de eigenaar-bewoner:

  • 1.

   Waarvan de bewoonde woning binnen de grenzen van de gemeente Heerde ligt en

  • 2.

   Waarvan de bewoonde woning voldoet aan de voorwaarden van de SPUK Lokale aanpak:

   • 1.

    De woning is een slecht geïsoleerde woning en

   • 2.

    De woning heeft een WOZ-waarde onder de NHG-grens.

 • b.

  De aanvraag kan via de volgende route verlopen:

  • 1.

   Collectieve advies- en inkoopactie

 • c.

  Aanvragers die voldoen aan het gestelde in artikel 3, lid a, maar niet bekend zijn bij de gemeente Heerde, kunnen contact opnemen met de gemeente, waarna het college na toetsing kan besluiten aanvrager toegang te geven tot (een deel van) de subsidieaanvraag route beschreven in artikel 3 lid b.

 • d.

  Aanvragers dienen per aanvraagroute zoals beschreven in artikel 3 lid b de volgende gegevens aan te leveren:

  • 1.

   Voor het aanvragen van subsidie via de routes collectieve advies- en inkoopactie en advies-aan-huis, genoemd in artikel 3, lid b onder 1 en lid c, levert aanvrager de volgende gegevens aan:

   • 1.

    Naam

   • 2.

    BSN

   • 3.

    Adresgegevens

   • 4.

    Contactgegevens

   • 5.

    Kostenraming/offerte

Artikel 4 – Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de ASV kan het college de subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren als:

 • a.

  De kosten voor de uitvoering van de activiteit waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het beoogde resultaat.

 • b.

  De subsidie hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten.

 • c.

  De subsidie hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten na aftrek van andere verleende subsidies voor dezelfde subsidiabele activiteiten.

 • d.

  De maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd een nieuw element aan de woning toevoegt en niet dient ter vervanging van een verouderde maatregel.

 • e.

  De maatregel zonder bijzondere inspanning terug te draaien is.

Artikel 5 – Criteria subsidieberekening

 • a.

  Per activiteit genoemd in artikel 2 kan slechts een keer subsidie worden aangevraagd.

 • b.

  Aanvrager ontvangt maximaal € 1 000,- subsidie per woning, ongeacht het aantal aangevraagde en te treffen isolatiemaatregelen, zoals genoemd in artikel 2.

 • c.

  Aanvrager kiest in de volgende gevallen tussen twee isolatiemaatregelen en ontvangt slechts voor één van die maatregelen subsidie:

  • 1.

   vloerisolatie of bodemisolatie.

  • 2.

   dakisolatie of zolder/vlieringisolatie.

Artikel 7 – Subsidieplafond en verdeelregels

 • a.

  Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast voor de onder artikel 2 genoemde activiteiten voor het volgende kalenderjaar.

 • b.

  Het subsidieplafond wordt verdeeld volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Hierbij is de datum van ontvangst van een volledige aanvraag door de uitvoerende organisatie leidend.

 • c.

  De activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd moet voor het einde van deze subsidieregeling worden afgerond (dus uiterlijk 31 december 2026).

 • d.

  Als het subsidieplafond in het subsidiejaar niet wordt bereikt, zal het restant worden toegevoegd aan het subsidieplafond voor het volgende subsidiejaar, tenzij het college anders besluit. Een mogelijk restant in het laatste subsidiejaar vervalt.

Artikel 8 – Specifieke verplichtingen

 • a.

  De onder artikel 2 genoemde activiteiten moet voldoen aan de volgende, in lijn met de nationale investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) bepaalde, voorwaarden:

  • 1.

   Spouwmuurisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 1,1 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 10m2 te bedragen.

  • 2.

   Gevelisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 10m2 te bedragen.

  • 3.

   Vloerisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen.

  • 4.

   Bodemisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen.

  • 5.

   Dakisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen.

  • 6.

   Zolder/vliering-isolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen.

  • 7.

   Glas en/of kozijnpanelen dienen minimaal een isolatiewaarde met een U-waarde ≤ 1,2 (W/m2K) en een oppervlakte van minimaal 8m2 te bedragen (eventueel in combinatie met isolerende deuren).

  • 8.

   Isolerende deuren dienen minimaal een isolatiewaarde met een U-waarde ≤ 1,5 (W/m2K/) en een oppervlakte van minimaal 8 m2 te bedragen in combinatie met glas en/of kozijnpanelen.

 • b.

  De subsidiabele activiteiten zoals genoemd in artikel 2 zijn alleen subsidiabel als de isolatiemaatregel wordt aangebracht op een slecht geïsoleerd bouwdeel van de woning.

 • c.

  De isolatiemaatregelen moeten aantoonbaar gebouw gebonden en fysiek zijn aangebracht in de woning van de eigenaar-bewoner waarvoor de subsidie is aangevraagd.

Artikel 9 – Termijn indienen aanvraag

De uiterste datum van aanvraag is uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden van het uitvoeringsbedrijf.

Artikel 10 – Aanvraag vaststelling en indienen (eind)verantwoording

Subsidies onder de € 10.000,- worden op grond van artikel 13 ASV direct vastgesteld.

Artikel 11 – Van toepassingsverklaring artikel 4:41 lid 2 Awb juncto artikel 11 lid 2 ASV

Artikel 4:41 lid 2 Awb is van toepassing. De door het college vast te stellen vergoeding wordt naar billijkheid vastgesteld.

Artikel 12 – Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 13 – Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024 en loopt tot 31 december 2026. Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling Lokale aanpak isolatie Heerde.

Heerde,

Het college voornoemd,

, secretaris.

, burgemeester.