Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Besluit mandaat volmacht en machtiging Europese aanbesteding trapliften 2024 gemeente Leusden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit mandaat volmacht en machtiging Europese aanbesteding trapliften 2024 gemeente Leusden
CiteertitelBesluit mandaat volmacht en machtiging Europese aanbesteding trapliften 2024 gemeente Leusden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
 3. artikel 171 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-2024nieuwe regeling

06-02-2024

gmb-2024-54474

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandaat volmacht en machtiging Europese aanbesteding trapliften 2024 gemeente Leusden

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Leusden, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft,

 

gelet op Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op artikel 160 en artikel 171 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat

 

 • -

  de gemeenten in de regio Amersfoort gezamenlijke een aanbestedingsprocedure wensen te doorlopen om tot passende overeenkomsten te komen voor de levering en het onderhoud van trapliften;

 • -

  het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort namens de colleges van de deelnemende gemeenten deze aanbesteding gaat uitvoeren;

 • -

  de colleges van de deelnemende gemeenten de Programmabeschrijving trapliften 2024 hebben vastgesteld;

B e s l u i t e n :

 

Vast te stellen het besluit mandaat volmacht en machtiging Europese aanbesteding trapliften 2024 gemeente Leusden

Artikel 1  

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van feitelijke handelingen die nodig zijn voor de uitvoering van de Europese aanbesteding trapliften.

Artikel 2  

De burgemeester van de gemeente Leusden verleent volmacht aan de gemeentesecretaris van de gemeente Amersfoort voor de ondertekening van de overeenkomsten die voorvloeien uit de aanbestedingsprocedure.

Artikel 3  

Aan dit besluit de volgende instructie te verbinden:

 

De uitoefening van het mandaat, de volmacht en de machtiging vindt in goed overleg binnen de kaders van de Programmabeschrijving trapliften 2024 plaats.

Artikel 4  

Het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort mag ondermandaat en ondervolmacht verlenen. Het verlenen van ondermandaat en ondervolmacht gebeurt schriftelijk. Op ondermandaat en ondervolmacht zijn deze bepalingen van overeenkomstige van toepassing.

Artikel 5  

Het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort besluit en verricht de privaatrechtelijke rechtshandelingen en verricht de feitelijke handelingen in overeenstemming met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Artikel 6  

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

Aldus vastgesteld op 6 februari 2024

het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leusden

B. van den Brink

gemeentesecretaris

F.Th.J.M. Backhuijs

burgemeester

de burgemeester van gemeente Leusden, F.Th.J.M. Backhuijs

Instemmingsverklaring

Overeenkomstig artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht stemt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort in met dit besluit.

 

het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort,

 

N. Kamphorst

gemeentesecretaris,

 

L.M.M. Bolsius

burgemeester,