Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Aanwijsbesluit seksbedrijven Haarlemmermeer 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit seksbedrijven Haarlemmermeer 2024
CiteertitelAanwijsbesluit seksbedrijven Haarlemmermeer 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt in werking op het moment dat tweede wijziging van de verordening in werking treedt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-2024nieuwe regeling

28-11-2023

gmb-2024-53677

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit seksbedrijven Haarlemmermeer 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

 

O V E R W E G E N D E D A T :

 

de Algemene Plaatselijke Verordening 2021, tweede wijziging, ons de bevoegdheid geeft om een maximum te stellen aan het aantal vergunningen voor een seksbedrijf dat kan worden verleend en het, gelet op belangen van de openbare orde en bescherming van de woon- en leefomgeving, noodzakelijk is om een maximum in te stellen;

 

G E L E T O P :

 

artikel 3:5, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021;

 

B E S L U I T E N :

 

vast te stellen het ‘Aanwijsbesluit seksbedrijven gemeente Haarlemmermeer 2024’.

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder verordening: de Algemene Plaatselijke Verordening 2021.

Artikel 2 Maximering seksbedrijven

Het maximum aantal vergunningen dat kan worden verleend voor een seksbedrijf bedraagt voor:

 • a.

  raamprostitutiebedrijven: nul;

 • b.

  seksinrichtingen van prostitutiebedrijven, niet zijnde een raamprostitutiebedrijf:

  • i.

   op het perceel Schipholweg 979 in Boesingheliede: één

  • ii.

   in andere delen van de gemeente dan genoemd onder i: nul;

 • c.

  escortbedrijven: drie.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het moment dat tweede wijziging van de verordening in werking treedt.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijsbesluit seksbedrijven Haarlemmermeer 2024.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van [datum].

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,

Michiel Ruis

de burgemeester,

Marianne Schuurmans-Wijdeven

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u, als u belanghebbende bent, hier bezwaar tegen maken. U moet dit binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit doen. In uw bezwaar moet het volgende staan:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • de datum waarop u het bezwaar schrijft;

 • een omschrijving van dit besluit;

 • de reden waarom u bezwaar maakt;

 • uw handtekening.

Maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een ondertekende verklaring met het bezwaar mee. Hieruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag sturen.

 

U kunt dit digitaal of via de post versturen. Stuur uw bezwaar via https://haarlemmermeergemeente.nl/bezwaar-en-beroep. U heeft daarvoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Stuurt u het bezwaar liever via de post? Ons adres is:

Gemeente Haarlemmermeer

Team Juridische Zaken

Postbus 250

2130 AG Hoofddorp

 

Kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten? Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de rechter. U vraagt de rechter dan om een voorlopige beslissing te nemen. U kunt dit alleen vragen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U vraagt de voorlopige voorziening aan bij rechtbank in Haarlem. Op de website van de rechtbank leest u hoe u dit kunt doen. Ga hiervoor naar www.rechtspraak.nl.

 

Algemene toelichting

 

Sinds 1 oktober 2000 is het bordeelverbod opgeheven. De kern van het beleid dat de overheid toen invoerde, en dat thans nog geldt, houdt in dat (exploitatie van) vrijwillige prostitutie door meerderjarigen legaal is en dat onvrijwillige prostitutie en prostitutie door minderjarigen en illegaal in Nederland verblijvende personen wordt bestreden. Prostitutie zelf, en het gebruikmaken ervan, was vóór deze wetswijziging al niet strafbaar. Het is niet mogelijk om alle prostitutie in de gemeente te verbieden. Daarvoor bestaat geen wettelijke grondslag. Het is wel mogelijk om een restrictief beleid te voeren, bijvoorbeeld door een maximumbeleid te voeren en bestemmingsplannen te gebruiken om de vestiging van seksinrichtingen te reguleren.

 

Wij voeren een restrictief beleid. De vestiging van seksinrichtingen is gereguleerd in bestemmingsplannen. Daarnaast kent de APV al vele jaren een maximumstelsel. In artikel 3:5, eerste lid, van de hiervoor geldende APV was vastgelegd dat voor het uitoefenen van een raamprostitutiebedrijf geen vergunning wordt verleend. In het tweede lid was bepaald dat er voor ten hoogste zeven seksinrichtingen van prostitutiebedrijven vergunning kan worden verleend. Het maximum aan escortbedrijven was bepaald op negen, aldus het derde lid.

 

Het prostitutiebeleid is in 2012 voor het laatst herzien (‘Evaluatie prostitutiebeleid 2012; nr. 2012.0071965). Of het huidige beleid nog aansluit bij de praktijk is sindsdien niet onderzocht. Het vergunningenplafond is laatst in 2019 herzien. Het aantal vergunningen voor seksinrichtingen van seksbedrijven is toen verhoogd van zes naar zeven. Het aantal vergunningen voor escortbedrijven is vastgesteld op negen. Het betrof een beleidsneutrale wijziging in verband met de samenvoeging: de verleende vergunningen respectievelijk de maxima die in de toenmalige gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer golden, zijn eenvoudigweg bij elkaar opgeteld.

 

Wij hebben nu bezien of het maximumstelsel aanpassing behoeft. Dat is naar onze mening nodig. De actuele stand van zaken is dat er momenteel slechts één (vergunde) seksinrichting van een prostitutiebedrijf in de gemeente gevestigd is. Er zijn drie (vergunde) escortbedrijven. Hoewel er al jaren een maximumstelsel wordt gehanteerd, was feitelijk dus geen sprake van schaarste. Het aantal seksinrichtingen van prostitutiebedrijven is sinds 2012 gedaald van 3 naar 1. Hoewel in 2019 verwacht werd dat het aantal escortbedrijven toe zou nemen door strengere handhaving in de gemeente Amsterdam, is het tegenovergestelde gebeurd: de afgelopen jaren is het aantal escortbedrijven juist gedaald (van 8 naar 3). Het aantal geconstateerde onvergunde seksbedrijven is overigens toegenomen. De exacte oorzaak is niet bekend. Vermoedelijk heeft dat niet zo zeer te maken met een toename van het aantal illegale seksbedrijven, maar met een intensivering van het toezicht op die branche.

 

Het is, vanuit het oogpunt van openbare orde en de bescherming van de woon- en leefomgeving, noodzakelijk om een maximumstelsel te hanteren. De branche is kwetsbaar voor (ondermijnende) criminaliteit, onvrijwillige prostitutie en mensenhandel. Regionaal, binnen de Eenheid Noord-Holland, wordt intensief samengewerkt om illegale prostitutie te bestrijden en beleid gericht op het tegengaan van mensenhandel te ontwikkelen. Vrijwel alle gemeenten in de regio voeren een maximumbeleid en sommigen willen het aantal vergunde seksbedrijven (al dan niet op termijn) terugbrengen. Dat kan tot gevolg hebben dat seksbedrijven zich vestigen in gemeenten waar geen maximum geldt of het maximum nog niet is bereikt. Daar is op zich niets op tegen, maar dit moet wel op een verantwoorde wijze gebeuren. Een plotselinge toename van het aantal seksbedrijven betekent dat er extra capaciteit beschikbaar moet komen voor vergunningverlening en, met name, toezicht en handhaving. Die capaciteit is er nu niet. Een concentratie van seksbedrijven in een deel van de gemeente heeft bovendien grote gevolgen voor de woon- en leefomgeving. Dat is alleen aanvaardbaar als daarvoor voldoende draagvlak bestaat. Voorts is van belang dat dit vraagstuk integraal, mede vanuit omgevingsrechtelijk perspectief, moet worden benaderd.

 

Op 26 januari 2021 heeft de regering de Wet regeling sekswerk (Wrs) ingediend bij de Tweede Kamer. De kern van de Wrs is de invoering van een landelijk uniforme vergunningplicht voor prostituees. De vergunning wordt in een landelijk register ingeschreven. Het betreft een persoonsgebonden vergunning die in heel Nederland geldig is. Voorts voorziet de Wrs in een vergunningplicht voor exploitanten van een seksbedrijf, welke vergunning eveneens in een landelijk register zal worden ingeschreven. Bij gemeentelijke verordening kan, ter bescherming van de openbare orde, de woon- en leefomgeving of de veiligheid en de gezondheid van prostituees of klanten, worden bepaald dat geen vergunning voor een prostitutiebedrijf zal worden verleend (de ‘nuloptie’).

 

In verband met de landelijke en regionale ontwikkelingen willen wij tijdelijk een ‘status quo’-beleid hanteren ten aanzien van het aantal seksinrichtingen van prostitutiebedrijven. De Wrs is voor ons aanleiding om het huidige beleid tegen het licht te houden en een toekomstbestendig beleid te ontwikkelen ten aanzien van seksbedrijven in de gemeente, waarbij in het bijzonder aandacht zal worden besteed aan de mogelijkheid van concentratie van seksbedrijven in nader aangewezen delen van de gemeente en de mogelijkheid om de regels voor thuisprostitutie te vereenvoudigen. In dat kader is het belangrijk om ongewenste ontwikkelingen in de toekomst te voorkomen. De situatie zoals die nu is, wordt ‘bevroren’. Voor bestaande exploitanten verandert er (op korte termijn althans) niets. Zij kunnen hun bedrijfsvoering voortzetten. Nieuwe exploitanten kunnen hier (tijdelijk) niet terecht, tenzij een exploitatievergunning expireert. In de verordening is specifiek voor de escortbedrijven overgangsrecht opgenomen, zodat zij éénmalig aanspraak kunnen maken op verlenging van de vergunning voor de duur van drie jaar. Daarna wordt de ‘schaarse vergunning’ verdeeld.

 

In verband met het ‘status quo’-beleid ten aanzien van seksinrichtingen van seksbedrijven is dit aanwijsbesluit bepaald dat:

 • voor een raamprostitutiebedrijf geen vergunning wordt verleend;

 • voor ten hoogste één seksinrichting van een prostitutiebedrijf een vergunning wordt verleend; en

 • voor ten hoogste drie escortbedrijven een vergunning wordt verleend.

De enige (legale) seksinrichting van een prostitutiebedrijf in de gemeente bevindt zich aan de Schipholweg 979 in Boesingheliede. Die vergunning is in 2013 verleend voor onbepaalde tijd. Het perceel waarop het seksbedrijf is gevestigd, heeft in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’ de functieaanduiding ‘prostitutie’ gekregen. De huidige exploitant willen wij de mogelijkheid bieden de bedrijfsvoering op deze locatie voort te zetten. Als de huidige exploitant stopt, dan krijgt een andere exploitant de mogelijkheid om de vrijgekomen plaats in te nemen. De vergunningsduur wordt alsdan gerelateerd aan de terugverdientijd.

 

Een escortbedrijf kwalificeert ook als prostitutiebedrijf. Het ‘bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie’ gebeurt niet in een seksinrichting (‘voor het publiek toegankelijke besloten ruimte’), maar in de vorm van bemiddeling tussen een klant en prostituee. Een escortbedrijf is in feite een kantoorruimte. De prostituee komt daar niet om seksuele handelingen met of voor een ander te verrichten (en dat is ook verboden op grond van de voorschriften die aan de exploitatievergunning worden verbonden), maar op incidentele basis voor bijvoorbeeld een gesprek met de exploitant. De prostituee die werkt voor een escortbedrijf werkt niet (uitsluitend) in de gemeente Haarlemmermeer, maar kan en mag in heel Nederland werken.

 

Het vaststellen van een maximum in een aanwijsbesluit geniet de voorkeur boven het vastleggen van een maximum in een verordening, omdat eventuele wijzigen dan snel kunnen worden doorgevoerd. Zo kan snel worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen. Het wijzigen van de maxima, het vervallen ervan en/of het aanwijzen van delen van de gemeente waarvoor dat maximum (niet) geldt, hoeft dan niet via een verordening te gebeuren.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

Dit artikel verduidelijk dat met het begrip ‘verordening’ de Algemene Plaatselijke Verordening 2021, tweede wijziging wordt bedoeld.

 

Artikel 2

Het ‘status quo’-beleid is vastgelegd in dit artikel. Het aantal raamprostitutiebedrijven in de gemeente was nul en verandert niet. Het aantal seksinrichtingen van prostitutiebedrijven waarvoor vergunning verleend kan worden, wordt verlaagd van 7 naar 1. Die seksinrichting kan alleen gevestigd worden op de locatie waar nu het enige lokale seksbedrijf in de gemeente is gevestigd. Het aantal escortbedrijven waarvoor vergunning kan worden verleend, wordt verlaagd van 9 naar 3. Dat is het aantal escortbedrijven dat momenteel (legaal) in de gemeente actief is.

 

Artikel 3

Dit besluit is gebaseerd op artikel 3:3, eerste lid, van de verordening. De bevoegdheid om een maximum te stellen aan het aantal vergunningen voor een seksbedrijf, is nieuw en stond voorheen niet in de verordening. Om te voorkomen dat er een periode is waarin geen maximum geldt, wordt dit besluit van kracht op het moment dat de verordening van kracht wordt.

 

Bezwaarclausule

Dit besluit kwalificeert als een ‘concretiserend besluit van algemene strekking’. Tegen een concretiserend besluit van algemene strekking kan een belanghebbende bezwaar maken en uiteindelijk beroep instellen.