Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Delfland

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Gemeente Midden-Delfland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Delfland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling toeristenbelasting Gemeente Midden-Delfland
CiteertitelUitvoeringsregeling toeristenbelasting gemeente Midden-Delfland 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 2. artikel 7 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 3. artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 4. artikel 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 5. artikel 13 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 6. artikel 237 van de Gemeentewet
 7. Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Midden-Delfland 2023
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2024nieuwe regeling

23-01-2024

gmb-2024-51475

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Gemeente Midden-Delfland

Het college van burgemeester en wethouders de gemeente Midden-Delfland;

 

Gelet op de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 237 van de Gemeentewet en het bepaalde in de verordening op de heffing en de invordering van de toeristenbelasting;

 

B E S L U I T:

 

Vast te stellen de volgende regeling:

 

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Gemeente Midden-Delfland

Artikel 1 Reikwijdte

Daar waar in deze uitvoeringsregeling wordt gesproken van ‘verordening toeristenbelasting’, wordt de verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting van de gemeente Midden-Delfland bedoeld die bij raadsbesluit is vastgesteld.

Artikel 2 Aangifte

 • 1.

  De belastingplichtige die niet binnen twee maanden na afloop van het belastingjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen vijf maanden na afloop van het kalenderjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen 14 dagen na afloop van die periode bij de heffingsambtenaar van de gemeente Midden-Delfland een verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 • 2.

  Als formulier van het aangiftebiljet toeristenbelasting wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage A opgenomen model.

 • 3.

  Het biljet wordt ondertekend en binnen 4 weken ingeleverd of toegezonden.

Artikel 3 Aanmeldingsplicht

 • 1.

  In afwijking van de verordening toeristenbelasting heeft belastingplichtige aan de aanmeldingsplicht voldaan, indien belastingplichtige reeds als belastingplichtige voor de toeristenbelasting bekend is bij de gemeente en hiervan voor het betreffende belastingjaar een bevestiging heeft ontvangen.

 • 2.

  Door de gemeente wordt op verzoek kosteloos een aanmeldingsformulier ter beschikking gesteld om te voldoen aan de aanmeldingsplicht.

Artikel 4 Nachtverblijfregister

 • 1.

  Voor de toepassing van de verordening toeristenbelasting en onderhavige uitvoeringsregeling wordt onder ‘nachtverblijfregister’ verstaan een gegevensverzameling, waarin met betrekking tot een ieder aan wie gelegenheid tot verblijf wordt geboden, wordt bijgehouden:

  • a.

   naam en woonplaats;

  • b.

   aantal personen dat verblijf houdt,

  • c.

   datum van aankomst en datum van vertrek;

  • d.

   het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is;

  • e.

   indien van toepassing naam, woonplaats van personen waarvoor geen belasting is verschuldigd.

 • 2.

  Het nachtverblijfregister dient te worden bijgehouden conform de bijlagen bij deze uitvoeringsregeling.

 • 3.

  Van de verplichting bedoeld in het vorige lid kan door het college van burgemeester en wethouders ontheffing worden verleend.

 • 4.

  Aan het verlenen van de ontheffing bedoeld in het vorige lid kunnen voorwaarden worden gesteld door het college van burgemeester en wethouders.

 • 5.

  Voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in het derde lid geldt in ieder geval als voorwaarde, dat een eigen nachtverblijfregister wordt bijgehouden, aan de hand waarvan over dezelfde gegevens kan worden beschikt als bedoeld in het eerste lid.

 • 6.

  Een ongenummerd bonnensysteem wordt niet aanvaard als eigen nachtverblijfregister als bedoeld in het eerste en vijfde lid.

 • 7.

  In het geval het nachtregister wordt bijgehouden voor mobiele kampeeronderkomens en stacaravans op vaste jaarplaatsen, vaste seizoenplaatsen en seizoenplaatsen, dient het nachtverblijfregister te worden bijgehouden per standplaats.

 • 8.

  Het nachtverblijfregister dient op verzoek van de heffingsambtenaar onmiddellijk te worden overgelegd.

 • 9.

  Het nachtverblijfregister wordt niet met de aangifte meegezonden.

 • 10.

  Het nachtverblijfregister wordt door belastingplichtige zelf bewaard.

 • 11.

  Voor zover op grond van andere wet- of regelgeving geen langere bewaartermijn geldt, geldt voor het nachtverblijfregister een bewaartermijn van 5 jaar.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De regeling wordt voor het eerst toegepast op 1 januari 2024.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: “Uitvoeringsregeling toeristenbelasting gemeente Midden-Delfland 2024”.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland van 23 januari 2024.

Schipluiden, 23 januari 2024

Burgemeester en wethouders van Midden-Delfland,

de secretaris,

M.A.I. Born

de burgemeester,

F.I. Noordermeer – van Slageren

Bijlage A Behorende bij de Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Gemeente Midden-Delfland

 

AANGIFTEBILJET TOERISTENBELASTING 2024

Naam …………………………………………………………………………...

Adres ……………………………………………………………………………

Postcode + woonplaats ……………………………………………………………………………

Telefoonnummer ……………………………………………………………………………

Emailadres ……………………………………………………………………………

Bedrijfsnaam ……………………………………………………………………………

Adres van het bedrijf ……………………………………………………………………………

Postcode + woonplaats ……………………………………………………………………………

 

OPGAVE WERKELIJK AANTAL GEREALISEERDE OVERNACHTINGEN

Bestemd voor: mobiele kampeeronderkomens op (mini-)campings, verhuureenheden, hotels, pensions, vakantiewoningen, appartementen, kamerverhuur en alle overige vormen van verblijf tegen vergoeding in welke vorm dan ook.

 

U dient het werkelijk aantal overnachtingen in te vullen, dat gerealiseerd is door personen die niet in Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Midden-Delfland zijn ingeschreven.

 

 • 1.

  Aantal overnachtingen in kampeeronderkomens op (mini-)campings ………………………….

 • 2.

  Aantal overnachtingen in overige verblijfsmogelijkheden……………………………………………..

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te ………………………………………………….

Datum: ……………………………

Handtekening: ………………………………………………….

 

Bijlage B Behorende bij de Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Midden-Delfland

 

 

Naam belastingplichtige

..................................

Adres

..................................

Postcode + woonplaats

..................................

Bedrijfsnaam

..................................

Adres bedrijf

..................................

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 *

11

nr.

naam en voorletters

woonplaats

aantal

personen

datum

aankomst

gepland vertrek

daadwerkelijk

vertrek

aantal

overnacht.

totaal belastbare overnacht.

aantal onbelaste

overnacht.

 

bedrag (EUR)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Totalen

 

NB. Bij aankomst verblijfhouders moeten de kolommen 1 t/m 6 worden ingevuld !

Bij vertrek moeten de kolommen 7 t/m 11 worden ingevuld.

Bij verlenging van het geplande verblijf wordt een nieuwe regel aangemaakt.

10* Bij vrijstelling volgens de verordening of gratis verblijf

 

Handtekening: ........................................................