Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Delfland

Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Midden-Delfland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Delfland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling lokale aanpak isolatie Midden-Delfland
CiteertitelSubsidieregeling lokale aanpak isolatie Midden-Delfland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling geldt tot en met 31 december 2026.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. Algemene subsidieverordening Midden-Delfland 2016
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2024nieuwe regeling

12-12-2013

gmb-2024-51410

530313 530542

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Midden-Delfland

Besluit van college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland tot vaststelling van subsidieregels inzake aanpak Isolatie gemeente Midden-Delfland.

 

Overwegende dat:

 • Het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidie nadere regels vast te stellen;

 • de gemeente ambities heeft tot het stimuleren van verduurzaming van woningen;

 • de gemeente extra ondersteuning biedt aan specifieke doelgroepen om energiearmoede zoveel mogelijk tegen te gaan;

 • subsidie voor slecht geïsoleerde woningen een instrument is om particuliere woningeigenaren te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen en de woonlasten te verlagen;

 • de gemeente Midden-Delfland in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma een subsidie van € 671.600 heeft ontvangen om tot met 2026 minimaal 460 koopwoningen met een laag energielabel en een lage WOZ-waarde te isoleren;

 • het Regionaal Energieloket ervaring heeft in ondersteuning van particuliere woningeigenaren en in staat is tot een efficiënte en effectieve uitvoering van deze subsidieregeling;

 • het college met de invoering van deze subsidieregeling besloten heeft een uitvoerings- en afdoeningsmandaat toe te kennen aan het Regionaal Energieloket;

gelet op titel 4.2 en artikel 4:23, juncto artikel 4:81, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Midden-Delfland 2016;

 

mede gelet op artikel 2 van de Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening met betrekking tot de verstrekking van een specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma

 

Besluit

Vast te stellen de Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Midden-Delfland.

 

Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Midden-Delfland

 

Hoofdstuk 1 | Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Definities

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 

 • college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland;

 • ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Midden-Delfland 2016 (voor in toelichting link Algemene subsidieverordening Midden-Delfland 2016 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl);

 • Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • Rc-waarde: isolatiewaarde, warmteweerstand van dichte constructies uitgedrukt in m²K/W;

 • U-waarde: warmtegeleiding van glas, uitgedrukt in W/m2;

 • doelgroep energiearmoede: een groep huishoudens die risico heeft op energiearmoede. Hieronder vallen in ieder geval de huishoudens die in 2022 recht hadden op de energietoeslag of op schuldhulpverlening.

 • WOZ-waarde: de waarde van de woning op 1 januari 2022 zoals geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie,

 • advies aan huis: activiteit waarbij een onafhankelijk adviseur een woningopname doet inclusief een voorstel voor de best passende isolatiemaatregelen en -materialen. De adviseur offreert vervolgens direct namens deelnemende bedrijven;

 • declaratieformulier: een formulier waarbij bewoners zelfstandig met een eigen installateur aanspraak kunnen maken op de subsidieregeling lokale aanpak isolatie Midden-Delfland conform de voorwaarden voor maatregelen binnen de SPUK lokale aanpak;

 • doe-het-zelf: de aanvrager voert de isolatiewerkzaamheden zelf uit zonder het inschakelen van een vakspecialist (aankoop en aanbrengen van isolatiemaatregelen);

 • vakspecialist: een professional die isolatiemaatregelen aanbrengt enbedrijfsmatig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

 • eigenaar-bewoner: particuliere woningeigenaar van een woning, welke tevens bewoner is van de woning;

 • energiecoaches: personen die adviseren hoe inwoners energiezuiniger kunnen wonen en kunnen besparen op hun energierekening;

 • isolatiemaatregelen: isolatiemaatregelen ten behoeve van het reduceren van aardgasverbruik van de woning, die voldoen aan de voorwaarden van de SPUK lokale aanpak. De isolatiemaatregelen moeten aantoonbaar gebouwgebonden en fysiek zijn aangebracht in de woning van de eigenaar-bewoner waarvoor de subsidie is aangevraagd;

 • kadokaart: voucher voor grote energiebesparende materialen, zoals glaswol, PIR- of houtvezelplaten, specifiek bedoeld voor doe-het-zelf isolatiemaatregelen;

 • slecht geïsoleerde woning: een woongelegenheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet met een energielabelklasse D, E, F, of G, of een met die labelklassen vergelijkbare energetische staat, waarin ten minste twee van de volgende bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn:

  • a.

   de vloer en de bodem;

  • b.

   de gevel, waaronder de spouwmuur;

  • c.

   het dak en de zoldervloer en vlieringvloer;

  • d.

   de ramen (glas);

 • slecht geïsoleerd bouwdeel: Bouwdelen zijn slecht geïsoleerd wanneer ze niet voldoen aan de huidige isolatie-eisen. Voor de verschillende bouwdelen geldt de volgende indicatie als slecht geïsoleerd conform de SPUK lokale aanpak:

  • a.

   Dak

   • Hellend / plat dak: Geen, slechte en matige isolatie (minder dan 9cm isolatiemateriaal aanwezig / Rc ≤ 2,0)

   • Zolder-/vlieringvloerisolatie: Als er geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig is, als alternatief voor dakisolatie. Alleen toe te passen bij een onverwarmde zolder en gesloten vlieringluik of gesloten toegangsdeur. (Rc ≤ 2,0)

  • b.

   Gevel: Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig (Rc ≤ 1,1)

  • c.

   Vloer-/bodemisolatie: Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig, aanpakken bij matige vloerisolatie niet perse noodzakelijk (minder dan 5 cm isolatiemateriaal aanwezig, Rc ≤ 1,3)

  • d.

   Ramen (Glas): Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas (Ug waarde ≥ 1,6);

 • SPUK lokale aanpak: Specifieke Uitkering (SPUK) vanuit het Nationaal Isolatie Programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor gemeenten. Deze regeling is beschikbaar voor het financieren van lokale isolatieprogramma’s van gemeenten, en bedoeld voor het verbeteren van slecht geïsoleerde woningen van eigenaren die moeite hebben hun woning te verduurzamen;

 • subsidieregeling: de subsidieregeling lokale aanpak isolatie Midden-Delfland;

 • uitvoerende organisatie: Regionaal Energieloket zal de subsidieaanvragen verzorgen binnen de beschreven routes in Artikel 2.1 van deze subsidieregeling en subsidie verstrekken als er aan alle voorwaarden voor de Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Midden-Delfland is voldaan;

 • vereniging van eigenaars: vereniging van de eigenaars als bedoeld in artikel 112, eerste lid, onderdeel e, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek;

 • woning: woongelegenheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet, waaronder tevens wordt begrepen een appartement, en als zodanig bewoond is geweest alvorens een renovatie plaatsvindt en in de basisregistratie als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen met een woonfunctie is geregistreerd;

Artikel 1.2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 1.6 bedoelde activiteiten en voor zover passend binnen het gestelde in de ASV 2016.

Artikel 1.3 Doel subsidieregeling

Deze regeling heeft tot doel de energietransitie te bevorderen door de verduurzaming van particuliere woningen met een ontoereikende isolatie in de gemeente Midden-Delfland. De subsidie is bedoeld om eigenaar-bewoners met een slecht geïsoleerde woning en een WOZ-waarde onder het gemiddelde te stimuleren en activiteiten te ondersteunen bij het isoleren volgens de voorwaarden van de lokale SPUK lokale aanpak.

Artikel 1.4 Subsidieplafond en verdeling

 • 1.

  Het subsidieplafond van de subsidieregeling is vastgesteld op:

  • €201.480 in 2024

  • €268.640 in 2025

  • €201.480 in 2026

 • 2.

  De subsidieplafonds van 2024, 2025 en 2026 zijn vastgesteld, mits de gemeente Midden-Delfland de gelden van de 2e tranche en 3e tranche voor de SPUK lokale aanpak krijgt toegekend.

 • 3.

  Als de totale beschikbare subsidie van een jaargang niet volledig benut wordt, zal het overgebleven bedrag bij het einde van de jaargang worden opgeteld bij het subsidieplafond van de volgende jaargang, tenzij het college of gemeenteraad anders besluit.

  Aanvragen worden door het college gehonoreerd in volgorde van de datum van ontvangst van de aanvraag bij de uitvoerende organisatie.

Artikel 1.5 Doelgroep subsidieregeling

De subsidie kan worden aangevraagd door eigenaar-bewoners:

 • waarvan de woning binnen de grenzen van gemeente Midden-Delfland ligt;

  waarvan de bewoonde woning voldoet aan de voorwaarden van de SPUK lokale aanpak:

  • o

   de woning is een slecht geïsoleerde woning energielabel D,E,F en G.

  • o

   de woning is gebouwd vóór 1992;

  • o

   de woning bevat een WOZ-waarde onder de NHG-grens / gemiddelde WOZ-waarde van €429.300

 • Energiearmoede doelgroep:

  voor de doelgroep energiearmoede kan het subsidiebedrag hoger zijn.

  Onder de doelgroep energiearmoede vallen voor deze regeling de huishoudens die voldoen aan de voorwaarden in lid 1 en die voldoen aan de uitzonderingsvoorwaarden op grond van inkomen zoals omschreven in de publicatie van de nationale regeling Lokale Aanpak. Dat zijn voor deze regeling de huishoudens die recht hadden op een Energietoeslag

Artikel 1.6 Subsidiabele activiteiten

Het college verstrekt subsidie als bijdrage in de kosten voor in ieder geval de volgende uitgevoerde isolatiemaatregelen (deze activiteiten worden verder gespecificeerd in artikel 2.2):

 • gevelisolatie (momenteel uitgezonderd spouwmuurisolatie)

 • vloerisolatie

 • bodemisolatie

 • dakisolatie

 • zolder/vliering-vloerisolatie

 • glas en kozijnpanelen (met isolatiewaarde van U ≤ 1,2 W/m2K,)

 • glas en kozijnpanelen (met isolatiewaarde van U ≤ 0,7 W/m2K)

 • isolerende deuren (met isolatiewaarde van U ≤ 1,5 W/m2K)

 • isolerende deuren (met isolatiewaarde van U ≤ 1,0 W/m2K i.c.m.nieuwe isolerende kozijnen, U ≤ 1,5 W/m2K)

Artikel 1.7 Mandatering

Het college kan de uitvoering van deze regeling mandateren binnen de gemeentelijke organisatie of een andere organisatie.

 

uitvoerende organisatie: Het Regionaal Energieloket zal de subsidieaanvragen verzorgen binnen de beschreven routes in artikel 2.1 van deze subsidieregeling en subsidie verstrekken als er aan alle voorwaarden voor de Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Midden-Delfland is voldaan;

Hoofdstuk 2 | Subsidie voor slecht geïsoleerde woningen

Artikel 2.1 Subsidieaanvraag routes voor de doelgroep

 • 1.

  Het college kan een eenmalige subsidie verlenen voor het treffen van de zoals in artikel 1.6 beschreven gebouwgebonden isolatiemaatregelen. Een subsidieaanvraag, -verlening en -uitkering kunnen via de volgende routes verlopen:

  • a.

   Collectieve advies- en inkoopactie

  • b.

   Advies aan huis

  • c.

   Kadokaart voor Doe-het-zelf isolatiemaatregelen

  • d.

   Eigen aanvraag indienen middels declaratieformulier

 • 2.

  Voor eigenaar-bewoners die voldoen aan de doelgroep beschreven in artikel 1.5 en middels openbare data bekend zijn bij de gemeente, specificeert gemeente Midden-Delfland per adres het beschikbare subsidiebedrag in een adressenlijst. Vervolgens worden één of meerdere routes zoals beschreven in artikel 2.1 lid 1 opengesteld voor de desbetreffende eigenaar-bewoners;

 • 3.

  Eigenaar-bewoners die voldoen aan de doelgroep beschreven in artikel 1.4 maar niet bekend zijn bij gemeente Midden-Delfland, kunnen contact opnemen met de gemeente, waarna het college na toetsting kan besluiten de eigenaar-bewoners toegang te geven tot (een deel van) de subsidieaanvraag routes beschreven in artikel 2.1 lid 1.

Artikel 2.2 Voorwaarden subsidiabele activiteiten

 • 1.

  De subsidiabele activiteiten zoals gedefinieerd in artikel 1.6 dienen te voldoen aan de volgende minimale isolatiewaarden en oppervlaktes om in aanmerking te komen voor een subsidie-uitkering. Deze voorwaarden zijn in lijn met de nationale investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE):

  • o

   spouwmuurisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 1,1 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 10m2 te bedragen;

  • o

   gevelisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 10m2 te bedragen;

  • o

   vloerisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen;

  • o

   bodemisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen;

  • o

   dakisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen;

  • o

   zolder/vliering-isolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen;

  • o

   glas en/of kozijnpanelen dienen minimaal een isolatiewaarde met een U-waarde ≤ 1,2 (W/m2K) en een oppervlakte van minimaal 8m2 te bedragen (eventueel in combinatie met isolerende deuren);

  • o

   isolerende deuren dienen minimaal een isolatiewaarde met een U-waarde ≤ 1,5 (W/m2K/) en een oppervlakte van minimaal 8 m2 te bedragen in combinatie met glas en/of kozijnpanelen;

 • 2.

  De subsidiabele activiteiten zoals gedefinieerd in artikel 1.6 zijn alleen subsidiabel als de isolatiemaatregel wordt aangebracht op een slecht geïsoleerd bouwdeel van de woning.

Artikel 2.3 Hoogte van de subsidie

Voor aanvragen via de routes zoals bedoeld in artikel 2.1 gelden de volgende subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen zoals beschreven in artikel 2.2:

 • 1.

  We onderscheiden in deze regeling twee aanvraagroutes: de route Vakspecialist en de route Doe Het Zelf.

 • 2.

  Voor de aanvraagroute Vakspecialist gelden de volgende maximale subsidiebedragen:

  • a)

   van € 1.000 voor eigenaar-bewoners bij het uitvoeren van één maatregel uitgevoerd door een vakspecialist;

  • b)

   van € 2.000 voor eigenaar-bewoners bij het uitvoeren van twee of meer maatregelen door een vakspecialist;

  • c)

   het bedrag onder b is € 4.500 voor eigenaar-bewoners die vallen onder de doelgroep energiearmoede zoals beschreven in artikel artikel 1.5

 • 3.

  Voor de aanvraagroute Doe Het Zelf is de maximale bijdrage € 1.000 inclusief BTW, deze bijdrage mag gestapeld worden op bijdrage van de aanvraagroute Vakspecialist zoals genoemd in lid 2.

  • subsidie voor gevelisolatie bedraagt €1000

  • subsidie voor vloerisolatie bedraagt €1000

  • subsidie voor bodemisolatie bedraagt €1000

  • subsidie voor dakisolatie bedraagt €1000

  • subsidie voor zolder/vliering-isolatie bedraagt €1000

  • subsidie voor glas en kozijnpanelen (met isolatiewaarde van U ≤ 1,2 W/m2K,) bedraagt €1000

  • subsidie voor glas en kozijnpanelen (met isolatiewaarde van U ≤ 0,7 W/m2K) bedraagt €1000

  • subsidie voor isolerende deuren (met isolatiewaarde van U ≤ 1,5 W/m2K) bedraagt €1000

  • subsidie voor isolerende deuren (met isolatiewaarde van U ≤ 1,0 W/m2K i.c.m.nieuwe isolerende kozijnen, U ≤ 1,5 W/m2K) bedraagt €1000

Artikel 2.4 Aanvullende voorwaarden, verplichtingen en verantwoording

 • 1.

  Eigenaar-bewoners mogen voor maximaal €2000 aan subsidie aanvragen voor de woning.

 • 2.

  Eigenaar-bewoners moeten in de volgende gevallen kiezen tussen twee isolatiemaatregelen zoals beschreven in artikel 1.6:

  • De eigenaar-bewoner kiest tussen vloerisolatie en bodemisolatie en kan dus slechts voor één van deze maatregelen subsidie ontvangen.

  • De eigenaar-bewoner kiest tussen dakisoaltie en zolder/vlieringisolatie en kan dus slechts voor één van deze maatregelen subsidie ontvangen.

 • 3.

  Eigenaar-bewoners ontvangen alleen subsidie voor isolerende deuren en/of isolerende panelen in kozijnen als zij dat in combinatie met HR++, triple- of vacuümglas toepassen.

 • 4.

  Eigenaar-bewoners kunnen per woning, per isolatiemaatregel, slechts eenmaal subsidie aanvragen. Subsidieaanvragen kunnen wel per isolatiemaatregel via verschillende routes worden aangevraagd zoals beschreven in artikel 2.1.

Artikel 2.5 Subsidievaststelling & -verlening

 • 1.

  Een aanvraag voor een subsidie wordt bij de uitvoerende organisatie ingediend middels één van de aanvraag routes vastgesteld in artikel 2.1;

 • 2.

  Eigenaar-bewoners dienen per aanvraagroute zoals beschreven in artikel 2.1 de volgende gegevens aan te leveren bij de uitvoerende organisatie:

  • a.

   Voor het aanvragen van subsidie middels de routes collectieve advies- en inkoopactie en advies-aan-huis, aangeduid in artikel 2.1, lid 1a en 1b, leveren bewoners ten minste de volgende gegevens aan:

   • i.

    Naam

   • ii.

    Adresgegevens

   • iii.

    Gegevens over de woning

   • iv.

    Contactgegevens

  • b.

   Voor het aanvragen van de subsidie middels de doe-het-zelf route aangeduid in artikel 2.1, lid 1, nc leveren bewoners ten minste de volgende gegevens aan:

   • i.

    Vooraam + achternaam

   • ii.

    Adresgegevens

   • iii.

    Contactgegevens

   • iv.

    Inschatting van de oppervlakte van de aan te brengen isolatiemaatregel(en)

   • v.

    Foto’s van de te isoleren bouwdelen van de woning voor en ná uitvoering van de isolatiemaatregel(en)

   • vi.

    Betaalbewijs

  • c.

   Voor het aanvragen van subsidie middels de declaratie route aangeduid in artikel 2.1, lid 1d leveren bewonersnauitvoering van de isolatiemaatregel, ten minste de volgende gegevens aan:

   • i.

    Voornaam + achternaam

   • ii.

    Adresgegevens

   • iii.

    Contactgegevens

   • iv.

    Foto’s van de te isoleren bouwdelen van de woning voor en ná uitvoering van de isolatiemaatregel(en)

   • v.

    Betaalbewijs

   • vi.

    offerte van de aannemer waaruit de uit te voeren maatregelen, de kosten, de isolatiewaarden inclusief U/Rd-waarde en netto oppervlakte van de isolatiemaatregelen in m2 zijn af te lezen en voldoen aan de door Rijk gestelde eisen.

   • vii.

    facturen voor de uitgevoerde subsidiabele activiteiten, waarop het deel van de kosten die subsidiabel zijn voldoende duidelijk uitgesplitst en aangemerkt zijn, inclusief datum van uitvoering.;

 • 3.

  Het college besluit subsidie toe te kennen als de ingediende aanvraag voldoet aan de subsidieregeling.

 • 4.

  Het subsidiebedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvragen. Indien op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt meerdere aanvragen zijn binnengekomen, dan wordt geloot om de aanvragen van die dag in volgorde van afhandeling te zetten.

 • 5.

  Indien een aanvraag niet voldoet aan alle gestelde vereisten, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om zijn aanvraag binnen twee weken aan te vullen. Indien de gevraagde gegevens en bescheiden voldoende zijn om de aanvraag te beoordelen, wordt de aanvraag alsnog als een volledige aanvraag aangemerkt en als zodanig geregistreerd.

 • 6.

  De subsidie wordt verleend als de ingediende aanvraag voldoet aan de subsidieregeling.

Artikel 2.6 Weigeringsgronden

Het college kan geheel of gedeeltelijk weigeren een subsidie te verlenen voor de subsidiabele activiteiten in deze regeling als:

 • De isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd voor 1 januari 2023

 • de kosten voor de uitvoering van de voorzieningen waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het beoogde resultaat;

 • maatregelen betreft die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld geëist worden in de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit of regelgeving van de gemeente.

 • materiaalkosten of arbeidskosten voor de afwerking

 • de subsidieaanvraag de maximale subsidiehoogte overschrijdt;

 • de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd niet aantoonbaar bijdragen aan de realisatie van het doel van de regeling;

 • de subsidie hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten na aftrek van andere aangevraagde of verleende subsidies voor dezelfde subsidiabele activiteiten;

 • de maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd een nieuw element aan de woning toevoegt en niet dient ter vervanging van een verouderde maatregel;

 • de maatregel zonder bijzondere inspanning terug te draaien is;

 • bij doe-het-zelf: de arbeidskosten;

 • het niet navolgen van richtlijnen van de provincie Zuid-Holland voor de Wet natuurbescherming (Wnb) inzake natuurvriendelijk isoleren.

 • het subsidieplafond is bereikt

Hoofdstuk 3 | Slotbepalingen

Artikel 3.1 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd af te wijken van deze regeling indien bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag nadat deze regeling bekend is gemaakt.

 • 2.

  Deze subsidieregeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2026.

 • 3.

  De regeling blijft na 31 december 2026 van toepassing op de afwikkeling van subsidies die op grond van deze regeling tijdig waren aangevraagd.

Artikel 3.3 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Midden-Delfland.

Aldus vastgesteld door college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemeente Midden-Delfland in de vergadering van 12-12-2023.