Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldrop-Mierlo

Subsidieregeling “stimulering afkoppelen hemelwater op particulier terrein 2024”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldrop-Mierlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling “stimulering afkoppelen hemelwater op particulier terrein 2024”
CiteertitelSubsidieregeling “stimulering afkoppelen hemelwater op particulier terrein 2024”
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-202401-01-2024nieuwe regeling

23-01-2024

gmb-2024-50231

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling “stimulering afkoppelen hemelwater op particulier terrein 2024”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo maakt bekend, dat de gemeenteraad van de gemeente Geldrop-Mierlo in haar vergadering van 23 januari 2024 heeft besloten,

 

gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017, titel 4.2 en 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

vast te stellen de navolgende:

 

Subsidieregeling “stimulering afkoppelen hemelwater op particulier terrein 2024”

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Afkoppelen: onderbreken van de afvoer van op schoon verhard oppervlak (dakoppervlakken en/of particuliere erfverhardingen) vallend hemelwater naar openbare rioolstelsels. In plaats daarvan wordt het hemelwater lokaal vastgehouden en verwerkt bijvoorbeeld via infiltratie in de bodem of nuttig gebruik.

 • b.

  Bergingsvoorziening: voorziening bedoeld om regenwater tijdelijk of langdurig vast te houden alvorens het verdampt, hergebruikt, geïnfiltreerd of afgevoerd wordt.

 • c.

  Biodiversiteit: verzamelnaam van verscheidenheid aan leven binnen de natuur en de verschillende soorten binnen de natuur zoals o.a. planten, dieren, bomen.

 • d.

  College: College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo.

 • e.

  Gemengd rioolstelsel: rioolstelsel waarbij afvoer van afvalwater en hemelwater in één riool plaatsvindt naar de Rioolwater Zuiveringsinstallatie (verder te noemen RWZI).

 • f.

  Gescheiden rioolstelsel: rioolstelsel waarbij afvoer van afvalwater en hemelwater gescheiden plaatsvindt. Afvalwater wordt naar de RWZI en hemelwater naar oppervlaktewater geleid.

 • g.

  Groen dak: dakoppervlak dat bedekt is met een begroeiing waarbij de begroeiing een waterbergend vermogen heeft.

 • h.

  Hemelwater: neerslag in de vorm van regenwater, ijzel, hagel en sneeuw.

 • i.

  Infiltratie: proces waarbij hemelwater dat van dakoppervlakken en/of particuliere erfverhardingen afstroomt in de bodem wegzakt.

 • j.

  Klimaatrobuustheid: het totaal aan maatregelen om overlast ten gevolge van het veranderende klimaat op te kunnen vangen, waaronder het tegengaan van de opwarming van de gemeente, het terugdringen van wateroverlast door ontlasting van openbare rioolstelsels, het verminderen van CO2-emissies door energiebesparing, het terugdringen van geluidshinder (groene daken), en het verhogen van de biodiversiteit en de leefbaarheid

 • k.

  Noodoverloop: voorziening die aangesproken wordt als de bergingsvoorziening niet toereikend is teneinde wateroverlast te voorkomen.

 • l.

  Ontharden: weghalen van dakoppervlakken en/of particuliere erfverhardingen.

 • m.

  Openbaar rioolstelsel: een gemengd rioolstelsel, een gescheiden rioolstelsel of een verbeterd gescheiden rioolstelsel.

 • n.

  Regenwaterstelsel: rioolstelsel waarmee uitsluitend regenwater wordt afgevoerd.

 • o.

  Schoon verhard oppervlak: dakoppervlakken en/of particuliere erfverhardingen waarvan het hemelwater, dat tot afstroming komt, als schoon kan worden aangemerkt.

 • p.

  Verbeterd gescheiden rioolstelsel: rioolstelsel waarbij afvoer van afvalwater en hemelwater gescheiden plaatsvindt. Afvalwater wordt samen met een klein deel van het hemelwater(geringe neerslag) naar de RWZI geleid. Bij grotere regenbuien wordt hemelwater afgevoerd naar het oppervlaktewater.

 • q.

  Vergroenen: aanbrengen van gras, planten en/of bomen op de locatie waar ontharding plaatsvindt.

 • r.

  Vertraagde afvoer: voorziening bedoeld om opgeslagen regenwater gedoseerd af te voeren.

Artikel 2 Doel

Deze subsidieregeling heeft tot doel het lokaal vasthouden en verwerken van hemelwater te stimuleren binnen de grenzen van de gemeente Geldrop-Mierlo om zo een bijdrage te leveren aan de klimaatrobuustheid van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Artikel 3 Subsidieaanvrager

 • 1.

  Voor subsidie komt in aanmerking de rechtspersoon of natuurlijk persoon die eigenaar is van een in Geldrop-Mierlo gelegen perceel waarop schone dakvlakken aangesloten op een openbaar rioolstelsel en/of schone erfverhardingen zijn aangebracht.

 • 2.

  Als een groep van personen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, kan één aanvraag worden ingediend waarbij de indiener een rechtsgeldige volmacht dient te overleggen van de andere eigenaren.

 • 3.

  Een persoon als bedoeld in het eerste lid van dit artikel die zijn of haar pand verhuurd, kan de huurder de subsidieaanvraag laten indienen. Indiener moet dan wel een rechtsgeldige volmacht overleggen waaruit blijkt dat de eigenaar akkoord gaat met het afkoppelen van hemelwater voor de duur van de instandhoudingstermijn van tien jaar.

Artikel 4 De te subsidiëren activiteiten

 • 1.

  Een eigenaar of groep van eigenaren als bedoeld in artikel 3, tweede lid kan eenmalige subsidie verkrijgen voor één of meerdere van onderstaande activiteiten:

  • a.

   het vasthouden en verwerken van hemelwater door het vergroenen van bestaande dakverhardingen op particulier terrein;

  • b.

   het vasthouden en verwerken van hemelwater door het afkoppelen van dakverhardingen en/of erfverharding op particulier terrein van bestaande openbare gemeentelijke rioolstelsels;

  • c.

   het vasthouden en verwerken van hemelwater door het ontharden en vergroenen van erfverhardingen op particulier terrein.

 • 2.

  Geen subsidie wordt verleend voor

  • a.

   groene gevels, of;

  • b.

   regentonnen of soortgelijke voorzieningen met een overloop op de riolering, of;

  • c.

   openbare verhardingen waaronder bijv. geveltuintjes, of;

  • d.

   particuliere verhardingen bij nieuwbouw, of;

  • e.

   de aanleg van half open verhardingen zoals bijv. grasbetonstenen, of;

  • f.

   de aanleg van kunstgras of kunstplanten.

Artikel 5 Subsidiabele periode

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd vanaf de dag van inwerkingtreding van deze Subsidieregeling.

 • 2.

  Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2023.

 • 3.

  Aanvragen die na 31 december 2023 worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Bij besluit van het college kan de looptijd van deze subsidieregeling worden verlengd met een in dat besluit te noemen periode.

Artikel 6 Subsidievereisten

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van deze subsidieregeling moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   er is niet eerder een subsidie verstrekt door de gemeente Geldrop-Mierlo voor de activiteit waarvoor nu subsidie wordt gevraagd; en

  • b.

   de subsidie is aangevraagd voordat het groene dak is aangelegd, de ontharding en vergroening of de afkoppeling heeft plaatsgevonden; en

  • c.

   het groene dak, de vergroening of de afkoppelingswerkzaamheden blijven minimaal tien jaar in stand;

 • 2.

  De subsidieaanvrager blijft zelf verantwoordelijk voor het adequaat verwerken van zijn of haar hemelwater zonder dat er nadelige gevolgen bij omliggende percelen ontstaan.

 • 3.

  In aanvulling op de in de leden 1 en 2 opgenomen vereisten gelden de volgende eisen specifiek voor de in artikel 4 lid 1, sub a, b en c te subsidiëren activiteiten:

  • a.

   Artikel 4 lid 1, sub a.:

   • het gebouw waarop het groene dak gerealiseerd wordt is minimaal twee jaar oud; en

   • in de bestaande situatie wordt het dakwater geloosd op het openbare rioolstelsel; en

   • het dak waarop het groene dak wordt aangelegd is voldoende draagkrachtig voor de extra belasting die wordt toegevoegd; en

   • het groene dak heeft een minimale wateropslag van 15 l/m2 waarna overloop van hemelwater mag plaatsvinden naar de tuin, naar de openbare ruimte of naar het openbare rioolstelsel; en

   • het groene dak is opgebouwd uit een wortelwerende laag, alsmede een drainage-, substraat- en een vegetatielaag;

  • b.

   Artikel 4 lid 1, sub b:

   • de minimaal af te koppelen oppervlakte is 10 m2; en

   • het (deel van) gebouw dat of de verharding die afgekoppeld wordt is minimaal twee jaar oud; en

   • in de bestaande situatie wordt het afstromend water geloosd op het openbare rioolstelsel;

   • het hemelwater van het (deel van het) gebouw of de verharding dat afgekoppeld wordt, wordt op eigen terrein verwerkt. Er mag geen hemelwater afvloeien naar omliggende terreinen.

  • c.

   Artikel 4 lid 1, sub c:

   • de minimaal te ontharden en vervolgens te vergroenen oppervlakte is 10 m2; en

   • de verhardingen die in het kader van deze regeling onthard worden zijn aangebracht minimaal 2 jaar voor datum van indiening;

   • de vergroening die aangebracht wordt bestaat uit levend materiaal, te weten gras, planten en/of bomen.

 • 4.

  Als gebruik gemaakt wordt van de diverse subsidiemogelijkheden, dan dient dit in één aanvraag verwerkt te worden.

Artikel 7 Subsidieplafond/de verdeling van de subsidie

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten, zoals bedoeld in deze subsidieregeling, wordt vastgesteld op € 50.000 voor 2023.

 • 2.

  Het moment van indienen van een ontvankelijke en kwalitatief volwaardig onderbouwde aanvraag is bepalend voor de volgorde van binnenkomst van aanvragen.

Artikel 8 Subsidieweigering

Subsidie wordt geweigerd indien:

 

 • a.

  Geen subsidiabele activiteit als bedoeld in artikel 4 lid 2 is aangevraagd;

 • b.

  Niet voldaan wordt aan de subsidievereisten als bedoeld in artikel 6;

 • c.

  Het subsidieplafond als bedoeld in artikel 7 is bereikt.

Artikel 9 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogtes van de subsidiebedragen zijn:

  • a.

   Voor het vasthouden en verwerken van hemelwater door het vergroenen van dak-verhardingen op particulier terrein, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1, sub a:

   • € 20 per m2 met een maximum van € 5.000,- per subsidieaanvraag met dien verstande dat het subsidiebedrag de gemaakte kosten niet kan overschrijden.

  • b.

   Voor het vasthouden en verwerken van hemelwater door het afkoppelen van dak-verhardingen en/of erfverhardingen op particulier terrein van bestaande openbare gemeentelijke rioolstelsels, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1, sub b:

   • € 8 euro per m2 met een maximum van € 2.000,- per subsidieaanvraag met dien verstande dat het subsidiebedrag de gemaakte kosten niet kan overschrijden.

  • c.

   Voor het vasthouden en verwerken van hemelwater door het ontharden en vergroenen van erfverhardingen op particulier terrein, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1, sub c:

   • € 4 per m2 met een maximum van € 500,- per subsidieaanvraag met dien verstande dat het subsidiebedrag de gemaakte kosten niet kan overschrijden.

 • 2.

  Bij een gecombineerde aanvraag waarin sprake is van twee of meer subsidiabele activiteiten zoals opgenomen onder sub a, b en c van artikel 4 lid 1, geldt een maximum van de optelsom van de bedragen zoals opgenomen in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 10 Indiening subsidieaanvraag

 • 1.

  Voor de in artikel 4 lid 1 te subsidiëren activiteiten gelden de volgende indieningsvereisten:

  • een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden;

  • een kaart waarop de activiteit of activiteiten zijn aangeduid met een aanduiding van het aantal vierkante meters;

  • foto’s van de situatie voor uitvoering van de;

  • offerte of raming van de kosten van de uit te voeren werkzaamheden en/of de te gebruiken materialen.

 • 2.

  Aanvullend gelden voor de in artikel 4 lid 1, sub a (groen dak) te subsidiëren activiteiten de volgende indieningsvereisten:

  • technische omschrijving van het groene dak met daarin minimaal opgenomen de laagopbouw, waterhoudend vermogen en noodoverloop/vertraagde afvoer.

  • een verklaring van de aanvrager waarin hij/zij verklaart dat het dak voldoende draagkrachtig is.

 • 3.

  Aanvullend gelden voor de in artikel 4 lid 1, sub b (afkoppeling dak) te subsidiëren activiteiten de volgende indieningsvereisten:

  • een technische omschrijving van de afkoppelvoorziening met daarin minimaal opgenomen de soort voorziening, inhoud, noodoverloop en de werking.

 • Onderbouwing waaruit blijkt dat het aannemelijk is dat het water op eigen terrein kan worden verwerkt zonder af te vloeien naar omliggende terreinen.

 • 4.

  Aanvullend gelden voor de in artikel 4 lid 1, sub c (vergroenen) te subsidiëren activiteiten de volgende indieningsvereisten:

  • een tekening met een indeling van het te vergroenen gebied.

 • 5.

  De aanvraag moet worden ingediend met het daarvoor bestemde aanvraagformulier “Aanvraag subsidie Subsidieregeling stimulering afkoppelen hemelwater op particulier terrein 2023”

 • 6.

  Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer de aanvraag volledig en ontvankelijk is.

 • 7.

  Het college is bevoegd om te verlangen dat andere bescheiden, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het beoordelen van de aanvraag overeenkomstig de eisen van de Algemene subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017, door de indiener bij de aanvraag worden gevoegd dan wel worden nagestuurd.

Artikel 11 Subsidieverlening

 • 1.

  Binnen acht weken na ontvangst van de volledige en ontvankelijke aanvraag wordt een subsidieverleningsbeschikking genomen.

 • 2.

  De beslistermijn kan met vier weken worden verdaagd.

 • 3.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt aan welke voorwaarden en verplichtingen moet worden voldaan.

 • 4.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt de maximale hoogte van de subsidie.

 • 5.

  Het college kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorschriften en voorwaarden verbinden.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger en subsidievaststelling

 • 1.

  De werkzaamheden dienen uiterlijk zes maanden na vaststelling van de subsidieverleningsbeschikking uitgevoerd te zijn.

 • 2.

  De subsidieontvanger dient uiterlijk twee maanden na gereedkomen van de werkzaamheden de aanvraag om subsidievaststelling in te dienen.

 • 3.

  De aanvraag tot subsidievaststelling bestaat uit:

  • a.

   het formulier “aanvraag subsidievaststelling Subsidieregeling stimulering afkoppelen hemelwater op particulier terrein 2023”

  • b.

   foto’s van de situatie na uitvoering van de werkzaamheden

  • c.

   facturen van de gemaakte kosten

 • 4.

  Het bedrag dat als subsidie wordt vastgesteld kan niet hoger zijn dan het bedrag dat conform artikel 11 lid 4 in de beschikking tot subsidieverlening is opgenomen.

 • 5.

  De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt in ieder geval of is voldaan aan de voorwaarden en verplichtingen waaronder de beschikking tot subsidievaststelling is gegeven alsmede de hoogte van de definitieve subsidie.

Artikel 13 Betaling van de subsidie

 • 1.

  De uitbetaling van de definitieve subsidie geschiedt in één termijn, binnen acht weken nadat het besluit tot subsidievaststelling bekend is gemaakt;

 • 2.

  Uitbetaling van de subsidie vindt uitsluitend plaats op het door de aanvrager om subsidievaststelling opgegeven rekeningnummer (IBAN);

 • 3.

  Er wordt geen voorschot op de subsidie verleend.

Artikel 14 Verplichtingen

 • 1.

  Het college voert steekproefsgewijs controle uit op de daadwerkelijke afkoppeling.

 • 2.

  De subsidieaanvrager is verplicht ten behoeve van controles toegang te verlenen tot het perceel met opstallen waarin, waarop of waaraan de activiteiten hebben plaatsgevonden waarvoor subsidie is gegeven.

 • 3.

  Indien niet wordt voldaan aan de instandhoudingsplicht zoals vermeld in artikel 6, eerste lid onder d, wordt aan de subsidieontvanger een hersteltermijn van drie maanden geboden om de afkoppeling opnieuw te realiseren. Indien de subsidieontvanger na het verstrijken van deze termijn in gebreke blijft, zal het verleende subsidiebedrag naar rato worden teruggevorderd.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Als een in deze Subsidieregeling genoemde termijn voor de subsidieaanvrager of – ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn in relatie tot de daarmee gediende doelen, kan het college de termijn wijzigen onder de op dat ogenblik te bepalen voorwaarden.

Artikel 16 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2024.

 • 2.

  Deze subsidieregeling blijft van kracht tot 31 december 2024.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als:

Subsidieregeling “stimulering afkoppelen hemelwater op particulier terrein 2024”

Het college van burgemeester en wethouders

Nick Scheltens,

Gemeentesecretaris

Jos van Bree,

Burgemeester