Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Participatiebedrijf KempenPlus

Aanwijzing klachtencoördinatoren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieParticipatiebedrijf KempenPlus
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzing klachtencoördinatoren
CiteertitelKlachtencoördinatoren
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2019nieuwe regeling

20-12-2019

bgr-2023-1034

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing klachtencoördinatoren

Toelichting

 

Op 20 december 2019 heeft het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling KempenPlus de “Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling KempenPlus” vastgesteld. Artikel 7 van de Klachtenregeling wijst de klachtbehandelaars aan. De klachtbehandelaar wordt bijgestaan door een klachtencoördinator. De taken van de coördinator zijn beschreven in de regeling. In verband hiermee bepaalt artikel 4 lid 1 van de Klachtenregeling dat het bestuur een of meer klachtencoördinatoren aanstelt.

 

Besluit

 

Op grond van artikel 4 lid 1 van de Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten zijn de volgende klachtencoördinatoren aangesteld door het Dagelijks Bestuur

voor het bestuur en het overleg van portefeuillehouders: de ambtelijk secretaris van de Gemeenschappelijke Regeling KempenPlus;

voor de bezwaarschriftencommissie de ambtelijk secretaris van de betreffende commissie;

voor de afdeling van het taakveld Werk & Participatie: de juridisch medewerker van de afdeling Bedrijfsvoering;

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van KempenPlus d.d. 20 december 2019.

 

Het bestuur van KempenPlus

 

D.S.C. Jansen,

De voorzitter,

 

F.J.L.M. Baudoin,

De secretaris,