Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Orionis Walcheren

Treasurystatuut Orionis Walcheren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOrionis Walcheren
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingTreasurystatuut Orionis Walcheren
CiteertitelTreasurystatuut Orionis Walcheren
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpTreasurystatuut Orionis Walcheren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 212 van de Gemeentewet
 2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0011987/2013-12-15
 3. https://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2022-07-01

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeentewet artikel 212 Wet financiering decentrale overheden Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-202301-06-2023Nieuwe regeling

01-06-2023

bgr-2024-204

AB nota 23 023 Besluitnummer a202306-01
01-06-2023Gepubliceerde regeling

01-06-2023

bgr-2024-491

AB nota 23 023 Besluitnummer a202306-01

Tekst van de regeling

Intitulé

Treasurystatuut Orionis Walcheren

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren

 

gelet op:

 

Artikel 212 van de Gemeentewet, de wet Financiering decentrale overheden en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen

 

besluit:

 

Vast te stellen het treasurystatuut.

Hoofdstuk 1. Begrippenkader 3

Artikel 1. Begrippenkader. 3

 

Artikel 2. Doelstellingen van de treasuryfunctie. 4

 

Hoofdstuk 2. Risicobeheer 4

Artikel 3. Uitgangspunten risicobeheer. 4

 

Artikel 4. Renterisicobeheer. 5

 

Artikel 5. Koersrisicobeheer. 5

 

Artikel 6. Kredietrisicobeheer. 5

 

Artikel 7. Intern liquiditeitsrisicobeheer. 5

 

Artikel 8. Valutarisicobeheer. 6

 

Hoofdstuk 3. Gemeenschappelijke regeling financiering 6

Artikel 9. Financiering. 6

 

Artikel 10. Langlopende uitzettingen. 6

 

Artikel 11. Relatiebeheer. 6

 

 

 

Hoofdstuk 4. Kasbeheer 6

Artikel 12. Geldstromenbeheer. 7

 

Artikel 13. Saldo- en liquiditeitenbeheer. 7

 

Hoofdstuk 5. Administratieve organisatie en interne controle 7

Artikel 14. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. 8

 

Artikel 15. Verantwoordelijkheden. 8

 

Artikel 16. Bevoegdheden. 9

 

Hoofdstuk 6 Informatievoorziening 11

Artikel 17. Informatievoorziening. 11

 

Artikel 18. Inwerkingtreding. 11

 

Hoofdstuk 1. Begrippenkader

Artikel 1. Begrippenkader

 

In dit statuut wordt verstaan onder:

a. Derivaten

Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde. De onderliggende waarden zijn financiële producten, zoals leningen of obligaties. Derivaten worden onder andere gebruikt om renterisico’s te sturen en financieringskosten te minimaliseren.

b. Financiering

Het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel eigen vermogen als vreemd vermogen.

c. Geldstromenbeheer

Al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren zowel binnen de organisatie zelf als tussen de organisatie en derden (betalingsverkeer).

d. Intern liquiditeitsrisico

De risico’s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjarige investeringsplanning waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen.

e. Kasgeldlimiet

Een bedrag op basis van de Wet Fido ter grootte van een percentage van het totaal van de lasten conform de begroting van Orionis Walcheren bij aanvang van het jaar.

f. Koersrisico

Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.

g. Kredietrisico

De risico’s op een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit.

h. Liquiditeitenbeheer

Het financieren en uitzetten van middelen voor een periode tot en met één jaar.

i. Liquiditeitenplanning

Een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten en uitgaven ingedeeld per tijdseenheid.

j. Rating

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier.

k. Renterisico

Het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten door rentewijzigingen.

l. Renterisiconorm

Een bij de aanvang van enig jaar op basis van de Wet Fido gefixeerd percentage van het begrotingstotaal van Orionis Walcheren.

m. Rentetypische looptijd

Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de voorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare, constante rentevergoeding.

n. Saldobeheer

Het beheer van de dagelijkse saldi op de rekeningen.

o. Rentevisie

Toekomstverwachting over de renteontwikkeling.

p. Solvabiliteitsratio van 0%

Status die door een bancaire toezichthouder in een EU-lidstaat aan het schuldpapier van een instelling kan worden toegekend.

q. Treasurer

De medewerker die belast is met de treasuryfunctie.

r. Treasuryfunctie

De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De treasuryfunctie bestaat uit vier deelfuncties: risicobeheer, financiering, kasbeheer en debiteuren- en crediteurenbeheer.

s. Uitzetting

Het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen vooraf overeengekomen condities en bedingen. Kortlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode tot en met één jaar en langlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode van langer dan één jaar.

t. Wet Fido

Wet Financiering Decentrale Overheden.

u. Schatkistbankieren

schatkistbankieren het aanhouden van liquide middelen op een bankrekening van de schatkist van het Rijk.

 

Artikel 2. Doelstellingen van de treasuryfunctie

De treasuryfunctie van Orionis Walcheren dient tot:

 • 1.

  Het verkrijgen en handhaven van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;

 • 2.

  Het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s;

 • 3.

  Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;

 • 4.

  Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido en de Comptabiliteitswet 2016 respectievelijk de limieten en voorschriften van dit treasurystatuut.

Hoofdstuk 2. Risicobeheer

Artikel 3. Uitgangspunten risicobeheer

Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

 • 1.

  Orionis Walcheren mag leningen of garanties uit hoofde van de “publieke taak” uitsluitend verstrekken aan door het Algemeen Bestuur goedgekeurde derde partijen. Een dergelijke transactie wordt uitsluitend aangegaan na goedkeuring vooraf door het Algemeen Bestuur;

 • 2.

  Orionis Walcheren kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd middels de richtlijnen en limieten van dit treasurystatuut. Bij het uitzetten van middelen mag alleen gebruik gemaakt worden van financiële producten die een hoofdsomgarantie kennen zoals bedoeld in de wet Fido;

 • 3.

  Het gebruik van derivaten is toegestaan maar deze worden uitsluitend toegepast ter beperking van financiële risico’s. Alvorens een derivatentransactie wordt afgesloten wordt vooraf goedkeuring gevraagd aan het Algemeen Bestuur.

Artikel 4. Renterisicobeheer

 • 1.

  Orionis Walcheren stelt periodiek een rentevisie op.

 • 2.

  De kasgeldlimiet wordt niet overschreden conform de Wet Fido.

 • 3.

  De renterisiconorm wordt niet overschreden conform de Wet Fido.

 • 4.

  Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning.

 • 5.

  De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

 • 6.

  Binnen de kaders gesteld onder lid 4 en lid 5, streeft Orionis Walcheren naar spreiding in de rentetypische looptijden van uitzettingen.

 • 7.

  Het gevoerde beleid met betrekking tot het renterisicobeheer wordt toegelicht in de financieringsparagraaf van de jaarrekening.

Artikel 5. Koersrisicobeheer

Risico’s bij uitzettingen worden beperkt door het gebruik van uitsluitend vastrentende- of garantieproducten.

Artikel 6. Kredietrisicobeheer

 • 1.

  Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury gelden de volgende uitgangspunten:

 • Uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij:

  • Nederlandse overheden en andere publiekrechtelijke lichamen met een solvabiliteitsratio van 0%;

  • Nederlandse ondernemingen (waarvan de hoofdactiviteiten in Nederland plaatsvinden) met ten minste een AA-rating (dus hoger dan een AA-minus rating) afgegeven door minimaal twee erkende ratingbureaus.

 • 1.

  Voorzover de beschikbaarheid van uit te zetten middelen ontstaat vanuit (tijdelijke) overschotten op aangegane leningen, dan vinden de uitzettingen plaats bij dezelfde instelling waar de lening loopt.

 • 2.

  Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak worden indien mogelijk zekerheden of garanties geëist.

 • 3.

  Voor tijdige invordering van vorderingen draagt de Financiële administratie zorg.

Artikel 7. Intern liquiditeitsrisicobeheer

Orionis Walcheren beperkt haar interne liquiditeitsrisico’s door haar treasuryactiviteiten te baseren op een korte termijn liquiditeitenplanning (looptijd tot en met één jaar), alsmede een meerjarige liquiditeitenplanning met een looptijd van 4 jaar.

Artikel 8. Valutarisicobeheer

Valutarisico’s worden bij Orionis Walcheren uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in de euro.

Hoofdstuk 3. Gemeenschappelijke regeling financiering

Artikel 9. Financiering

Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak;

 • 2.

  Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren;

 • 3.

  Toegestaan instrument bij het aantrekken van financieringen is onderhandse leningen;

 • 4.

  Orionis Walcheren vraagt offertes op bij minimaal twee instellingen alvorens een financiering wordt aangetrokken;

 • 5.

  Langlopende leningen worden slechts afgesloten na goedkeuring van het Algemeen Bestuur.

Artikel 10. Langlopende uitzettingen

Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie voor een periode van langer dan één jaar gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Uitzettingen worden uitsluitend gedaan onder de in artikel 4,5 en 6 genoemde voorwaarden;

 • 2.

  Orionis Walcheren vraagt offertes op bij minimaal twee instellingen alvorens een langlopende uitzetting wordt gedaan;

 • 3.

  Lid 2 komt te vervallen indien Orionis Walcheren verplicht is haar uitzettingen bij het Rijk te plaatsen in het kader van schatkistbankieren.

 • 4.

  Langlopende uitzettingen worden pas gedaan na goedkeuring van het Algemeen Bestuur.

Artikel 11. Relatiebeheer

Orionis Walcheren beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Bankrelaties en hun bancaire condities worden ten minste ééns in de vijf jaar beoordeeld;

 • 2.

  Bankrelaties dienen wat betreft hun kredietwaardigheid minimaal te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in artikel 6;

 • 3.

  Financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen) dienen onder Nederlands of anderszins EU-toezicht te vallen, zoals De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

 • 4.

  Tussenpersonen dienen geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en daarvan een vergunning als makelaar te hebben ontvangen.

Hoofdstuk 4. Kasbeheer

 

'Kasbeheer' omvat het beheer van dagelijkse kasoverschotten en - tekorten, maar ook de

financiering korter dan 1 jaar. We onderscheiden daarbij geldstromenbeheer, saldo- en

liquiditeitenbeheer.

 

De wet verplicht alle decentrale overheden met ingang van 2014 om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Wel is er sprake van een bepaalde drempel. De drempel is vastgesteld op 2% van het jaarlijkse begrotingstotaal. Dit betekent dat een decentrale overheid altijd de eerste 2% buiten de schatkist mag houden. De schatkist biedt geen leen- of roodstandfaciliteit aan. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. De deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan. Het wordt voor gemeenten mogelijk om overtollige middelen uit te lenen aan andere overheden en zo een beter rendement te halen dan bij de schatkist.

 

Artikel 12. Geldstromenbeheer

Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te beperken wordt:

 • 1.

  Het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen op de liquiditeitenplanning af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen.

 • 2.

  Het betalingsverkeer zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door één bank.

Artikel 13. Saldo- en liquiditeitenbeheer

Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:

 • 1.

  Orionis Walcheren streeft naar concentratie van de overtollige liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities;

 • 2.

  Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan Orionis Walcheren kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt – conform artikel 4 lid 2 - de kasgeldlimiet niet overschreden;

 • 3.

  Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening courant;

 • 4.

  Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode tot en met één jaar zijn rekening-courant, daggeld, spaarrekeningen en deposito’s, dan wel andere producten waarvan aangetoond is dat deze voldoen aan de eisen gesteld in de wet Fido;

 • 5.

  Bij het extern uitzetten van gelden tot en met één jaar zijn slechts de in artikel 6 genoemde tegenpartijen toegestaan;

 • 6.

  Orionis Walcheren vraagt offertes op bij minimaal twee instellingen alvorens middelen boven een bedrag van € 1.000.000 worden aangetrokken/uitgezet en met een looptijd van meer dan 6 maanden tot en met één jaar. De voorkeursbank van Orionis Walcheren is de Bank Nederlandse Gemeenten;

 • 7.

  Het aantrekken en uitzetten van vermogen tot en met een bedrag van € 4.000.000 voor een periode kleiner of gelijk aan 31 dagen kan zonder goedkeuring van het Dagelijks Bestuur door de treasurer worden uitgevoerd;

 • 8.

  Het aantrekken en uitzetten van vermogen tot en met een bedrag van € 2.000.000 voor een periode kleiner of gelijk aan zes maanden kan zonder goedkeuring van het Dagelijks Bestuur door de treasurer worden uitgevoerd;

 • 9.

  Het aantrekken en uitzetten van kort vermogen dat de hiervoor genoemde grenzen in bedrag of periode te boven gaat dient ter goedkeuring aan het Dagelijks Bestuur te worden voorgelegd.

 

 

Hoofdstuk 5. Administratieve organisatie en interne controle

 

 

Artikel 14. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

In het kader van de treasuryfunctie gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van administratieve organisatie en interne controle:

 • 1.

  Bij de uit te voeren treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkste voorwaarden:

  • a.

   iedere transactie wordt door minimaal twee functionarissen geautoriseerd (het vier-ogen-principe);

  • b.

   de uitvoering en controle geschiedt door afzonderlijke functionarissen;

  • c.

   de uitvoering en registratie in de financiële administratie geschiedt door afzonderlijke functionarissen.

 • 2.

  Tegenpartijen wordt opdracht gegeven de bevestigingen van iedere transactie te versturen naar de financiële administratie zonder tussenkomst van de personen die bevoegd zijn tot het sluiten van de transacties;

 • 3.

  Bevoegdheden zijn via delegatie en mandaat nader schriftelijk vastgesteld;

 • 4.

  De transacties worden onmiddellijk geregistreerd door de functionaris die de transactie heeft afgesloten en gecontroleerd door de functionaris die belast is met registratie.

 •  

Artikel 15. Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van Orionis Walcheren staan in onderstaande tabel gedefinieerd.

 

Functie

Verantwoordelijkheden

Algemeen Bestuur

 

Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten;

Het vaststellen van de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening;

Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan;

Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid.

Dagelijks Bestuur

 

Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);

Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties;

Het rapporteren aan het Algemeen Bestuur over de uitvoering van het treasurybeleid.

Directeur

Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;

Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;

Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie.

Het uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de financieringsparagraaf;

Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten;

Het rapporteren aan Dagelijks Bestuur over de uitvoering van het treasurybeheer;

Het afleggen van verantwoording aan het Dagelijks Bestuur.

Budgethouders

Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van informatie aan de Financiële administratie met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten;

Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de Financiële administratie;

Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten.

Treasurer

Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, financiering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de financieringsparagraaf worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door de directeur of concern controller;

Het actueel houden van een liquiditeitsplanning

Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer;

Het beheren van de geldstromen;

Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;

Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties;

Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;

Het adviseren van de afdelingen/sectoren over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten;

Het afleggen van verantwoording aan de directeur of concern controller over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.

Financiële administratie

Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen incl. schatkist rekening-courant waarbij één handtekening vereist is voor het plaatsen van een deposito en het vervroegd opnemen;

Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer;

Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de financieel medewerkers;

Het rapporteren aan de directeur of concern controller belast met controle over de uitvoering;

Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de treasurer;

Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie.

Externe accountant

 

Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.

Artikel 16. Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.

 

 

 

Bevoegd functionaris

(eerste handtekening)

Autorisatie door

(tweede handtekening)

 

Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer

Het uitzetten van geld via callgeld, deposito, spaarrekening e.d.

Treasurer

N.v.t.

Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld

Treasurer

N.v.t.

Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen

Administratief financieel medewerker

Treasurer, Fin. Mede-werker, teamleideradministratie, financial controller, concern controller.

Een deposito plaatsen en vervroegd opnemen in het kader van schatkistbankieren

Administratief financieel medewerker en financieel medewerkers

N.v.t.

Bankrelatiebeheer

Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen

Treasurer of afdelingshoofd Ondersteuning

Directeur of concern controller

Bankcondities en tarieven afspreken

Treasurer

Directeur of concern controller

Activiteiten i.v.m. schatkistbankieren:

Wijzigen handtekeningenkaart; wijzigen rekening-courant; wijzigen intradaglimiet en toekennen bevoegdheden internetfaciliteiten

concern controller of financial controller

N.v.t.

Risicobeheer

Het afsluiten van derivatentransacties

Directeur of concern controller

Dagelijks Bestuur

Financiering en uitzetting

Het afsluiten van kredietfaciliteiten

Treasurer of afdshoofd Ondersteuning

Directeur of concern controller

Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen zoals vastgelegd in de financieringsparagraaf

Treasurer of afd.hoofd Ondersteuning

Directeur of concern controller

Het uitzetten van gelden via (staats)obligaties en onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de financieringsparagraaf

Treasurer

Directeur of concern controller

Het beleggen in garantieproducten

Directeur of concern controller

Dagelijks Bestuur

Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak

Dagelijks Bestuur

Algemeen Bestuur

Het garanderen van gelden uit hoofd van de publieke taak

Dagelijks Bestuur

Algemeen Bestuur

 

Als door een zodanige toewijzing van treasurytaken aan personen de eerste en tweede handtekening bij eenzelfde persoon ligt, dient voor de tweede handtekening de andere benoemde persoon te worden gekozen. Is er geen andere persoon benoemd dan is dit automatisch de directeur.

 

Hoofdstuk 6 Informatievoorziening

Artikel 17. Informatievoorziening

Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:

 

Informatie

Frequentie

Informatie-verstrekker

Informatie-ontvanger

Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning

Incidenteel

Budgethouders

Treasurer

Liquiditeitenplanning inclusief de meerjarenplanning (4 jaar)

Jaarlijks

Concern controller of financial controller

Treasurer

Beleidsplannen treasury in financieringsparagraaf van begroting

Jaarlijks

Directeur of concern controller

Algemeen Bestuur

Verantwoording afleggen van treasuryactiviteiten in financieringsparagraaf van jaarrekening

Jaarlijks

Directeur of concern controller

Algemeen Bestuur

Voortgang onderdelen financieringsparagraaf via tussentijdse rapportages

Periodiek conform de P&C cyclus

Directeur of concern controller

Algemeen Bestuur

Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet Fido

Kwartaal

Fin. Medewerkers

Derden

 

Artikel 18. Inwerkingtreding

Dit treasurystatuut treedt in werking per 1 juni 2023 en vervangt het reeds bestaande, op 20 september 2018 vastgestelde treasusrystatuut.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 1 juni 2023.

Voorzitter Secretaris

J.S. Louws H.M.A. Guise