Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Normenkader 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNormenkader 2023
CiteertitelNormenkader 2023
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2024nieuwe regeling

14-12-2023

gmb-2024-47179

218254

Tekst van de regeling

Intitulé

Normenkader 2023

De raad van de gemeente Stede Broec;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is een normenkader vast te stellen ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording door het college en de jaarrekeningcontrole.

 

Gehoord het advies van de auditcommissie dd. 16 november 2023 en de commissie RBFZ dd. 7 december 2023;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2023

 

 

b e s l u i t :

 

 

het normenkader 2023 vast te stellen.

Normenkader 2023 gemeente Stede Broec

Programma 1: Bestuur en dienstverlening

Beleidsvelden: Bestuur en ondersteuning, Dienstverlening, Regionale samenwerking, Algemene dekkingsmiddelen en Overhead en overige lasten

Beleids-veld

Wet- en regelgeving extern

Besluiten en verordeningen extern

Regelgeving intern Stede Broec

Bestuur en onder-steuning

Ambtenarenwet 2017

Fiscale wetgeving

 

Sociale verzekeringswetten

 

Algemene pensioenwet

politiek ambtsdragers (APPA)

 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

 

CAO sgo

 

CAO gemeenten

 

Wet normering Topinkomens

 

EU regelgeving inzake staatssteun

 

Richtlijn gunnen overheidsopdrachten (2014/24/EU)

 

Aanbestedingswet 2012

Beleidsregels WNT 2023

 

Uitvoeringsregeling WNT

 

Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016)

 

Uitvoeringsbesluit WNT

 

Verantwoordings-model WNT 2023

 

Gids Proportionaliteit, 2e herziening, januari 2020

 

Gids Proportionaliteit, 3e herziening, 1 januari 2022

Regeling geldelijke tegemoetkoming aan de raadsfracties

 

Controleverordening 2023 gemeente Stede Broec

 

Verordeningen onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Stede Broec

 

Personeelsreglement SED Organisatie

 

Klachtenregeling (Klachtenmeldpunt gemeente Stede Broec)

 

Archiefverordening gemeente Stede Broec 1998

 

Beheerregeling Informatiebeheer Stede Broec 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienst-verle-ning

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

Burgerlijk Wetboek

 

Gemeentewet

 

Wet Basisregistratie Personen

 

Aanpassingswet

Basisregistratie Personen

 

Wet rechten burgerlijke stand

 

Paspoortwet

 

Wet op de identificatieplicht

 

Wet op de lijkbezorging

 

Wegenverkeerswet 1994

 

Algemene wet bestuursrecht

 

Kieswet

 

Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag BES

 

Rijkswet op het Nederlanderschap

 

Vreemdelingenwet 2000

 

Wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit basisregistratie personen

 

Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

Besluit burgerlijke stand 1994

 

Paspoortuitvoe-ringsregeling Nederland 2001

 

Besluit paspoortgelden

 

Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2023

 

Reglement rijbewijzen

 

Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

 

Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2023

 

Tarieven VOG 2023

 

Kiesbesluit

Legesverordening Stede Broec 2023

 

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Stede Broec 2019

 

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Stede Broec

 

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Stede Broec 2019

 

Reglement burgerlijke stand Stede Broec 2020

Beleidsregels burgerlijke stand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regio-nale samen-werking

Wet gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling SED Organisatie

 

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland

 

Gemeenschappelijke Regeling Afvalbeheer Westfriesland

 

 

 

Alge-mene dek-kings-middel-en

Grondwet

 

Burgerlijk Wetboek

 

Gemeentewet

 

Financiële-verhoudingswet

 

Kadernota Rechtmatigheid 2023

 

Algemene wet bestuursrecht

 

Wijzigingswet

 

Mededingingswet

 

Wet houdbare overheidsfinanciën

 

Richtlijn gunnen overheidsopdrachten (2014/24/EU)

 

Wet financiering decentrale overheden

 

Algemene wet inzake rijksbelastingen

 

Kostenwet invordering rijksbelastingen

 

Invorderingswet 1990

 

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

 

Wet waardering onroerende Zaken

 

Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken

Besluit Financiële Verhouding 2001

 

Besluit Accountantscon-trole Decentrale Overheden

 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

 

Besluit markt en overheid

 

Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden

 

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

 

Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden

 

Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990

 

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

 

Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelas-ting

 

Regeling schatkistbankieren decentrale overheden

Financiële verordening 2023 gemeente Stede Broec

 

Treasurystatuut 2017

 

Verordening onroerendezaakbelastingen 2023

 

Verordening nachttoeristenbelasting 2023

 

Verordening hondenbelasting 2023

 

Verordening forensenbelasting Stede Broec 2023

 

Besluit tarieven zwembad en sportaccommodaties 2023

 

Verordening kwijtschelding gemeente Stede Broec 2015

 

Controleverordening 2023 gemeente Stede Broec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over-head en overige lasten

Nota activabeleid 2019 Stede Broec

 

Nota reserves en voorzieningen 2021

 

Programma 2: Ruimte

Beleidsvelden: Ruimtelijke ontwikkeling, Beheer openbare ruimte, Milieu, Economie en Veiligheid

Beleids-veld

Wet- en regelgeving extern

Besluiten en verordeningen extern

Regelgeving intern Stede Broec

Ruimte-lijke ontwik-keling

Wet ruimtelijke ordening

 

Grondexploitatiewet (Grex-wet)

 

Telecommunicatiewet

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 

Erfgoedwet

 

Wijzigingswet

 

Monumentenwet 1988 en Wet kenbaarheid

 

publiekrechtelijke beperkingen

 

Wijzigingswet Huurprijzenwet woonruimte, wnz. (2)

 

Leegstandwet

 

Woningwet

 

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

 

Huisvestingswet

 

Wet op de huurtoeslag

 

Wet bevordering eigenwoningbezit

Besluit ruimtelijke ordening

 

Besluit verplichte afkoop woninggebonden subsidies

Exploitatieverordening gemeente Stede Broec 1997

 

Bouwverordening Stede Broec 2018

 

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in schade gemeente Stede Broec

 

Verordening starterslening 2021 gemeente Stede Broec

 

Legesverordening Stede Broec 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beheer openba-re ruimte

Wegenwet

 

Wet personenvervoer 2000

 

Wegenverkeerswet 1994

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

Besluit personenvervoer 2000

 

Besluit BDU verkeer en vervoer

 

Milieu

Drinkwaterwet

 

Wet belastingen op milieugrondslag

 

Gemeentewet

 

Waterwet

 

Wet Milieubeheer

Verordening rioolheffing Stede Broec 2023

 

Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Stede Broec 2021

 

Afvalstoffenverordening 2023

 

Beheerverordening gemeentelijke begraafplaats Stede Broec 2021

 

Verordening op de heffing en invordering van begraaf- en grafrechten 2023

 

 

 

 

 

Econo-mie

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2023

 

Veilig-heid

Wet op de Veiligheidsregio’s

 

Algemene wet bestuursrecht

 

Winkeltijdenwet

 

Gemeentewet

Algemene plaatselijke verordening Stede Broec 2019

Programma 3: Samenleving

Beleidsvelden: Sociaal domein (Jeugd, WMO en Participatie), Sport, cultuur en recreatie, Onderwijs en Volksgezondheid

Beleids-veld

Wet- en regelgeving extern

Besluiten en verordeningen extern

Regelgeving intern Stede Broec

Sociaal domein (Jeugd)

Jeugdwet

 

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang

 

Wet kinderopvang

 

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Regeling Jeugdwet

 

Besluit Jeugdwet

Verordening jeugdhulp 2022 Stede Broec

 

Verordening wet kinderopvang

 

Financieel besluit Jeugdhulp 2020 Gemeente Stede Broec

 

Nadere regels Jeugdhulp Stede Broec 2020

 

Sociaal Domein (WMO)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Uitvoeringsregeling WMO 2015

 

Uitvoeringsbesluit WMO 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning Stede Broec 2020

 

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Stede Broec 2020

 

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2023

 

 

 

Sociaal Domein (Partici-patie)

Invoeringswet Participatiewet

 

Participatiewet

 

Wijzigingswet Participatiewet

 

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

 

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

 

Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten

 

Wet sociale werkvoorziening

 

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

 

Wet werk en zekerheid

 

Sociale en fiscale wetgeving

 

Algemene wet bestuursrecht

Besluit Participatiebudget

Verordening individuele inkomenstoeslag 2015

 

Nota minimabeleid Stede Broec 2021 en verder

 

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Stede Broec 2021

 

Verordening Beschermd Wonen en Beschermd Thuis gemeente Stede Broec 2023

 

 

 

 

 

 

 

Sport, cultuur en recreatie

Wet natuurbescherming

Algemene Subsidieverordening Stede Broec 2017

 

Beleidskader Subsidieverstrekking gemeente Stede Broec 2017

 

Subsidieregelingen Stede Broec 2023

 

Kadernota 2022-2026 gemeente Stede Broec (Subsidieplafonds 2023)

 

Subsidieregeling Corona Noodfonds, Herstel en Innovatie gemeente Stede Broec 2022 (geldig tot en met 21 april 2023)

 

Subsidieregeling Corona Noodfonds, Herstel & Innovatie en Tegemoetkoming Energielasten Maatschappelijk Vastgoed Stede Broec 2023

(geldig vanaf 22 april 2023)

 

 

 

 

 

 

Onder-wijs

Wet op het primair onderwijs

 

Wet op het voortgezet onderwijs

 

Wet op de Experisecentra (WEC)

 

Wet educatie en beroepsonderwijs

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Stede Broec 2016

 

Verordening leerlingenvervoer gemeente Stede Broec 2015

 

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Stede Broec in zijn openbare vergadering van 14 december 2023.

De raad voornoemd,

de griffier,

J.N.M. Commandeur

de voorzitter,

R.A.P. Wortelboer