Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Ondermandaat inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaat inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne
CiteertitelOndermandaatbesluit inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op de dag dat de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne in werking treedt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Regeling opvang ontheemden Oekraïne
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-202401-07-2022nieuwe regeling

16-01-2024

bgr-2024-186

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne

De directeur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân,

 

overwegende dat:

 

 • -

  de burgemeester van de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke op grond van de ministeriële Regeling opvang ontheemden Oekraïne van 1 april 2022 onder meer verantwoordelijk is voor het verstrekken van kleed- en leefgeld aan ontheemden uit de Oekraïne;

 • -

  de burgemeester, om uitvoering te kunnen geven aan die taak, de bevoegdheden uit de hoofdstukken IV en V van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne heeft gemandateerd aan de directeur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. De directeur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân wil dit op zijn beurt weer ondermandateren aan de teamleiders, de administrateur Inkomensadministratie, medewerker Inkomensadministratie en medewerker debiteurenadministratie.

gelet op:

 

 • -

  het bepaalde in de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

besluit vast te stellen:

 

het Ondermandaat inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne.

Artikel 1 Ondermandaatverlening Regeling opvang ontheemden Oekraïne

 • 1.

  Aan de teamleiders, de administrateur Inkomensadministratie, medewerker Inkomensadministratie en medewerker debiteurenadministratie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân wordt ondermandaat verleend om de in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b en e, artikel 7, artikel 8, artikel 10, artikel 11, artikel 11a, derde lid, en artikel 12 tot en met 14 - met uitzondering van artikel 12, achtste lid - van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne bedoelde bevoegdheden uit te oefenen. Dit ondermandaat geldt uitsluitend voor zover het gaat om verstrekkingen per bank en de daaruit voortvloeiende verrekeningen en/of invorderingen.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde verstrekkingen worden gewijzigd of gestopt indien daartoe door of namens de burgemeester opdracht wordt gegeven of als de Regeling opvang ontheemden Oekraïne van rechtswege komt te vervallen.

Artikel 2 Inwerkingtreding en verval

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2022.

 • 2.

  Dit besluit vervalt op de dag dat de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne in werking treedt.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Ondermandaatbesluit inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne.

Franeker, 16 januari 2024

De directeur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân,

M. Jellema