Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Besluit aanwijzing toezichthouders industriële veiligheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Zuid-Limburg
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing toezichthouders industriële veiligheid
CiteertitelBesluit aanwijzing toezichthouders industriële veiligheid Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 61 van de Wet veiligheidsregio’s

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-2024nieuwe regeling

01-12-2023

bgr-2024-185

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing toezichthouders industriële veiligheid

Besluit van het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, van 1 december 2023 houdende aanwijzing van ambtenaren belast met het toezicht als bedoeld in artikel 61 van de Wet veiligheidsregio’s voor het werkgebied van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Besluit aanwijzing toezichthouders industriële veiligheid Veiligheidsregio Zuid-Limburg)

 

Het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg,

 

Gelet op artikel 61 van de Wet veiligheidsregio’s;

 

Besluit:

Artikel 1  

Met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens:

 • a.

  artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s; en

 • b.

  artikel 48 van de Wet veiligheidsregio’s, ten aanzien van de krachtens artikel 17 aangewezen milieubelastende activiteiten;

zijn belast:

 • a.

  de ambtenaren in dienst van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg in de functie van Specialist Industriële Veiligheid;

 • b.

  de ambtenaren in dienst van de Veiligheidsregio Limburg-Noord in de functie van Adviseur Risicobeheersing, Specialist risicobeheersing of Regisseur risicobeheersing;

 • c.

  de ambtenaren in dienst van de Veiligheidsregio Brabant-Noord in de functie van Specialist 4b ‘Toezichthouder Seveso’;

 • d.

  de ambtenaren in dienst van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in de functie van Adviseur RBCB A;

 • e.

  de ambtenaren in dienst van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost die daartoe door de betreffende directeur Veiligheidsregio zijn aangewezen.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders industriële veiligheid Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

 

Dit besluit zal conform artikel 61, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s worden geplaatst in de Staatscourant.

Aldus vastgesteld op: 1 december 2023

L.W.M. Houben

Secretaris,

W.A.G. Hillenaar

Voorzitter,