Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Olst-Wijhe

Verordening afvoer hemel- en grondwater Olst-Wijhe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOlst-Wijhe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening afvoer hemel- en grondwater Olst-Wijhe
CiteertitelVerordening afvoer hemel- en grondwater Olst-Wijhe
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-2024nieuwe regeling

06-11-2023

gmb-2024-42420

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening afvoer hemel- en grondwater Olst-Wijhe

De raad van de gemeente Olst-Wijhe;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2023

 

gelet op artikel 10.32a van de Wet milieubeheer;

 

overwegende dat de Wet milieubeheer de bevoegdheid biedt bij verordening regels vast te stellen over het brengen van afvloeiend hemelwater of grondwater op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater en over het beëindigen van het lozen van afvloeiend hemelwater en grondwater in een voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater;

 

overwegende dat het gewenst is gebruik te maken van de mogelijkheid het afvloeiende hemelwater en het grondwater in een bepaald gebied vanaf een vooraf te bepalen datum niet meer te doen afvloeien in een openbaar gemengd- of vuilwaterriool;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening afvoer hemel- en grondwater Olst-Wijhe

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • a.

  beheerder van het openbaar riool: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Plicht tot afkoppelen

 • 1.

  Het is in de daartoe door het college krachtens artikel 10.32 van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, of in het omgevingsplan aangewezen gebieden verboden om:

  • a.

   een hemelwaterafvoerleiding aan te sluiten of aangesloten te houden op het openbaar vuilwaterriool; of

  • b.

   bij drainage, oppompen of andere vormen van onttrekkingen vrijkomend grondwater te lozen in het openbaar vuilwaterriool.

 • 2.

  De beheerder kan de wijze bepalen waarop het afkoppelen plaatsvindt.

 • 3.

  Bij het vaststellen van de gebiedsaanwijzing houdt de beheerder van het openbare riool rekening met het gemeentelijk rioleringsplan.

 • 4.

  De gebiedsaanwijzing treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag waarop zij bekend is gemaakt. Binnen 18 maanden na de inwerkingtreding van het besluit dient de afkoppeling te zijn gerealiseerd. Het college kan deze termijn met ten hoogste zes maanden verlengen.

 • 5.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de verplichting tot afkoppelen die voortvloeit uit de gebiedsaanwijzing, indien van de eigenaar van het bouwwerk, open erf of terrein redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer van het hemelwater kan worden gevergd.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet).

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening afvoer hemel- en grondwater Olst-Wijhe.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 november 2023.

de griffier

J.T.J.J. (Jacqueline) van Zwam

de voorzitter

mr. Y.P. (Yvonne) van Mastrigt