Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Aanwijzingsbesluit toezichthouders uitvoeringsorganisatie Duo+ 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders uitvoeringsorganisatie Duo+ 2024
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders uitvoeringsorganisatie Duo+ 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het Besluit aanwijzing toezichthouders en aanstelling onbezoldigde ambtenaren Duo+, gemeente Ouder-Amstel en Uithoorn.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Ouder-Amstel Duo+ januari 2024
 2. Bevoegdhedenregister Gemeente Ouder-Amstel januari 2024
 3. Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Uithoorn Duo+ januari 2024
 4. Bevoegdhedenregeling en register UH en Duo+ 2024
 5. Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2024
 6. Afvalstoffenverordening Uithoorn 2021
 7. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 8. artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht
 9. artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2024
 11. Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2023
 12. artikel 41, eerste lid, van de Alcoholwet
 13. Erfgoedverordening Ouder-Amstel 2024
 14. artikel 33, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014
 15. artikel 17 van de Leegstandwet
 16. artikel 33, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014
 17. artikel 18.6, eerste lid, van de Omgevingswet
 18. Verordening winkeltijden Uithoorn 2013
 19. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
 20. artikel 18, eerste lid, van de Wet goed verhuurderschap
 21. artikel 34, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 22. artikel 1.61, tweede lid, van de Wet kinderopvang
 23. Gemeenschappelijk Regeling Openbaar lichaam DUO
 24. Afvalstoffenverordening Uithoorn 2021
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-2024nieuwe regeling

31-12-2023

gmb-2024-41742

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders uitvoeringsorganisatie Duo+ 2024

De algemeen directeur van de uitvoeringsorganisatie Duo+, voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

 

overwegende dat

 

 • aan de uitvoeringsorganisatie Duo+ een aantal taken zijn toegekend ter behartiging van de belangen waarvoor de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Duo+ 2017 is getroffen;

 • een van deze taken betrekking heeft op het uitvoeren van toezicht en handhaving;

 • de uitvoeringsorganisatie Duo+ het toezicht en de handhaving uitvoert voor de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn;

 • het gewenst is dat met het inwerkingtreden van een aantal verleende mandaten, deze taken ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd; en

 • het in het kader van de toezicht en handhaving soms noodzakelijk is externen in te schakelen en niet op voorhand kan worden aangegeven wie dat is of zijn en daarom de externen die worden ingehuurd om bepaalde werkzaamheden te verrichten voor handhaving en toezicht bij opdracht ook worden geacht te zijn aangewezen als onbezoldigde ambtenaren.

gelet op

 

 • De bevoegdhedenregeling Duo+ gemeente Ouder-Amstel 2024;

 • De bevoegdhedenregister Ouder-Amstel 2024;

 • De bevoegdhedenregeling Duo+ gemeente Uithoorn 2024;

 • Het register bevoegdhedenregeling gemeente Uithoorn 2024;

 • De gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Duo+;

 • Artikel 1.2, eerste lid, onderdeel d en artikel 2.1 van de CAR/UWO van de uitvoeringsorganisatie Duo+, de gemeente Ouder-Amstel en de gemeente Uithoorn;

 • Artikel 21 van de Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021;

 • Artikel 21 van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2021;

 • Artikelen 5:11, 10:1 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • Artikel 6:2, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2023;

 • Artikel 6:2, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Uithoorn 2023;

 • Artikel 41, eerste lid, onder b, van de Alcoholwet;

 • Artikel 22 van de Erfgoedverordening Ouder-Amstel 2024;

 • Artikel 22 van de Erfgoedverordening gemeente Uithoorn 2023;

 • Artikel 33, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014;

 • Artikel 17 van de Leegstandwet;

 • Artikel 18 van de Marktverordening Uithoorn 2006;

 • Artikel 18.6, eerste lid, van de Omgevingswet;

 • Artikel 3 van de Verordening winkeltijden Uithoorn 2013;

 • Artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen;

 • Artikel 18, eerste lid, van de Wet goed verhuurderschap;

 • Artikel 34, tweede lid, van de Wet op de kansspelen;

 • Artikel 1.61, tweede lid, van de Wet kinderopvang;

 • Andere gemeentelijke verordeningen van de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn.

besluit:

Artikel 1 – Aangewezen ambtenaren

 • 1.

  Tot toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen de medewerkers die als bezoldigd of onbezoldigd ambtenaar zijn aangesteld en werkzaam zijn in beide gemeenten met de functie:

  • a.

   gemeente surveillant.

 • 2.

  Gelet op artikel 18.6 van de Omgevingswet en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, worden als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet aangewezen, medewerkers die als bezoldigd of onbezoldigd ambtenaar zijn aangesteld met de functie:

  • a.

   senior handhaver Wabo;

  • b.

   handhaver Wabo.

 • 3.

  Gelet op artikel 18.7 van de Omgevingswet en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, zijn bevoegd met medeneming van de benodigde apparatuur een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner, de onder het tweede lid genoemde toezichthouders.

 • 4.

  Gelet op artikel 1.61, tweede lid, van de Wet kinderopvang wordt de directeur publieke gezondheid van de GGD Amsterdam aangewezen als toezichthouder in het kader van de Wet. Hem wordt toegestaan één of meerdere medewerkers van de GGD Amsterdam aan te wijzen, die onder zijn toezicht optreden als bevoegd inspecteur.

 • 5.

  De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies.

Artikel 2 – Omschrijving toezicht

De ambtenaren, bedoeld in artikel 1, zijn voor het hele grondgebied van de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de volgende regelingen:

 

 • -

  Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor Handelaren;

 • -

  Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021;

 • -

  Afvalstoffenverordening Uithoorn 2021;

 • -

  Algemene Plaatselijke Verordening Uithoorn 2023;

 • -

  Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2023;

 • -

  Alcoholwet;

 • -

  Beleidsregel bestuurlijke handhaving art. 13b Opiumwet 2019;

 • -

  Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Uithoorn;

 • -

  Beleidsregels sanctiestrategie en hoogte dwangsom Ouder-Amstel 2017;

 • -

  Beleidsregels sanctiestrategie en hoogte dwangsommen Uithoorn 2019;

 • -

  Bouwverordening Uithoorn 2012;

 • -

  Bouwverordening Ouder-Amstel 2012;

 • -

  Erfgoedverordening Ouder-Amstel 2024;

 • -

  Erfgoedverordening gemeente Uithoorn 2023;

 • -

  Exploitatieverordening gemeente Ouder-Amstel 2003;

 • -

  Exploitatieverordening gemeente Uithoorn 2003;

 • -

  Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2023;

 • -

  Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2017;

 • -

  Huisvestingswet 2014;

 • -

  Kapverordening;

 • -

  Leegstandwet;

 • -

  Marktverordening Uithoorn 2006;

 • -

  Omgevingswet;

 • -

  Paracommercie verordening Ouder-Amstel 2013;

 • -

  Parkeerverordening 2016;

 • -

  Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2022;

 • -

  Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Uithoorn 2021;

 • -

  Verordening afvalstoffenheffing 2023;

 • -

  Verordening basisregistratie personen van de gemeente Ouder-Amstel;

 • -

  Verordening basisregistratie personen van de gemeente Uithoorn;

 • -

  Verordening hondenbelasting 2023;

 • -

  Verordening marktgelden 2023;

 • -

  Verordening precariobelasting 2023;

 • -

  Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen;

 • -

  Verordening speelautomaten Uithoorn 1995;

 • -

  Verordening Wet kinderopvang gemeente Uithoorn;

 • -

  Verordening winkeltijden Uithoorn 2013;

 • -

  Wegenwet;

 • -

  Wegsleepverordening Ouder-Amstel 2002;

 • -

  Wegsleepverordening Uithoorn 2008;

 • -

  Wet goed verhuurderschap;

 • -

  Wet op de kansspelen;

 • -

  Wet milieubeheer;

 • -

  Woningwet;

 • -

  Wrakkenwet;

 • -

  Alle uitvoeringsregels en besluiten die verband houden met voornoemde wetten.

Artikel 3 – Legitimatiebewijs

De ambtenaren, bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, worden in het bezit gesteld van een legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4 – Wijziging verordeningen

Als de in dit besluit genoemde verordeningen worden gewijzigd zonder aanpassingen van de toezichthoudende bevoegdheden, worden de aangewezen toezichthouders geacht te zijn aangewezen op grond van de gewijzigde verordeningen.

Artikel 5 – Slotbepalingen

 • a.

  Het Besluit aanwijzing toezichthouders en aanstelling onbezoldigde ambtenaren Duo+, gemeente Ouder-Amstel en Uithoorn, wordt ingetrokken.

 • b.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • c.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders uitvoeringsorganisatie Duo+ 2024.

Ouderkerk aan de Amstel, 31 december 2023

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, de algemeen directeur van de uitvoeringsorganisatie Duo+,

De heer O. Paans

Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie op grond van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht.