Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Beleidsregel handhavend optreden inzake geluid bij evenementen gemeente Cranendonck 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel handhavend optreden inzake geluid bij evenementen gemeente Cranendonck 2024
CiteertitelBeleidsregel handhavend optreden inzake geluid bij evenementen gemeente Cranendonck 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2024nieuwe regeling

15-01-2024

gmb-2024-37200

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel handhavend optreden inzake geluid bij evenementen gemeente Cranendonck 2024

 

1. Inleiding

 

In de gemeente Cranendonck worden jaarlijks meerdere evenementen georganiseerd. In de beleidsregel evenementen gemeente Cranendonck 2023 is onder andere een afbakening van het begrip ‘evenement’ opgenomen, alsook de beleidstandpunten bij de besluitvorming inzake evenementen, de inzet van operationeel diensten/veiligheidsaspecten en een paragraaf over toezicht en handhaving. In de paragraaf over toezicht en handhaving wordt uiteengezet welke bestuursrechtelijke middelen de burgemeester kan inzetten bij het constateren van een overtreding. Een stappenplan van handhavingsacties ontbreekt daarin.

 

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (Odzob) voert, in opdracht van de gemeente, geluidsmetingen uit bij (grote) evenementen. De gemeente Cranendonck ontvangt regelmatig klachten van omwonenden over geluidsoverlast bij evenementen.

 

Voorgaande jaren zijn er geen uitvoeringsregels vastgesteld omtrent het handhavend opreden tegen overtredingen inzake de geluidsnormen bij evenementen. In dit beleid wordt aangegeven op welke wijze handhavend wordt opgetreden indien geconstateerd wordt dat de maximaal toegestane geluidsnormen bij evenementen niet worden gehanteerd door de organisatie.

1.1 Toepassingsgebied

Dit handhavingsbeleid is van toepassing op evenementen waarbij sprake is van muziek in de buitenlucht die plaatsvinden in de gemeente Cranendonck. In artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Cranendonck 2022 (hierna: APV) worden de definities van evenementen weergegeven.

2. Relevante wet- en regelgeving

 

Onderstaande wet- en regelgeving is van toepassing bij deze beleidsregel.

2.1 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)

 

Artikel 4:81 eerste lid van de Awb geeft aan dat een bestuursorgaan beleidsregels kan vaststellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid.

 

Het tweede lid van voornoemd artikel geeft aan dat een bestuursorgaan in andere gevallen slechts beleidsregels kan vaststellen, voor zover dit bij wettelijk voorschrift is bepaald.

2.2 Gemeentewet

Artikel 172 eerste lid van de Gemeentewet omschrijft dat de burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde.

 

Artikel 174 eerste lid van de Gemeentewet geeft aan dat de burgemeester is belast met het toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden.

2.3 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Cranendonck 2022

Onderstaande artikelen uit de APV zijn van belang bij het organiseren van een evenement:

 • -

  Artikel 2:24 van de APV geeft aan wat wordt bedoeld met een (klein) evenement;

 • -

  Artikel 2:25 eerste lid van de APV geeft aan dat het verboden is om zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren;

 • -

  Artikel 2:25 derde lid van de APV geeft aan dat geen vergunning nodig is voor een klein evenement;

 • -

  Artikel 2:26 van de APV geeft aan dat het verboden is om de orde te verstoren bij een evenement.

De volgende artikelen uit de APV hebben betrekking op geluid bij evenementen: artikel 4:4, artikel 4:5, artikel 4:5b en artikel 4:6.

2.4 Beleidsregel evenementen gemeente Cranendonck 2023

In de beleidsregel evenementen gemeente Cranendonck 2023 is onder andere een afbakening van het begrip ‘evenement’ opgenomen, alsook de beleidstandpunten bij de besluitvorming inzake evenementen, de inzet van operationeel diensten/veiligheidsaspecten en een paragraaf over toezicht en handhaving. In de paragraaf toezicht en handhaving wordt uiteengezet welke bestuursrechtelijke middelen de burgemeester kan inzetten bij het constateren van een overtreding. De maximaal toegestane geluidsnormen bij evenementen zijn ook opgenomen in voornoemde beleidsregel.

2.5 Evenementenvergunning

In artikel 2:25 van de APV wordt weergegeven voor welke evenementen een vergunning van de burgemeester nodig is. In de evenementenvergunning die wordt verleend aan de organisatie van het evenement, worden de maximaal toegestane geluidsnormen zoals opgenomen in de beleidsregel evenementen gemeente Cranendonck 2023 nogmaals weergegeven.

3. Bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen

 

De burgemeester is bevoegd om bij een overtreding de volgende bestuursrechtelijke middelen in te zetten.

3.1 Bestuurlijke waarschuwing

De burgemeester is bevoegd om een bestuurlijke waarschuwing af te geven aan de organisator bij een eerste overtreding. De waarschuwing zal mondeling door de toezichthouders van de gemeente Cranendonck worden afgegeven. Aan de organisatie wordt medegedeeld dat een overtreding is geconstateerd en dat bij een volgende overtreding een bestuursrechtelijke maatregel wordt ingezet, bijvoorbeeld een last onder dwangsom. De bestuurlijke waarschuwing is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Hiertegen kan geen bezwaar worden gemaakt.

3.2 Last onder dwangsom ter voorkoming van herhaling

Op grond van artikel 5:31d in samenhang gelezen met artikel 5:7 van de Awb kan er een last onder dwangsom ter voorkoming van herhaling worden opgelegd, nadat een mondelinge waarschuwing is afgegeven. Er wordt geen termijn geboden om de overtreding te beëindigen, omdat de organisator daarvoor al in de gelegenheid is gesteld middels de bestuurlijke waarschuwing. Omdat de Odzob eerder een overtreding heeft geconstateerd, bestaat de kans dat de overtreding zich zal herhalen. De last onder dwangsom is een herstelsanctie en ziet op het beëindigen en beëindigd houden van de overtreding.

 

Op grond van artikel 5:7 van de Awb bestaat de mogelijkheid een preventieve last onder dwangsom op te leggen indien het gevaar van een ‘nieuwe, nog niet gepleegde’ overtreding klaarblijkelijk dreigt.

 

Artikel 4:11 van de Awb geeft aan dat een zienswijzetermijn achterwege kan worden gelaten indien:

 • a.

  De vereiste spoed zich daartegen verzet;

 • b.

  De belanghebbende reeds eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan, of;

 • c.

  Het met de beschikking beoogde doel slechts kan worden bereikt indien de belanghebbende daarvan niet reeds tevoren in kennis is gesteld.

Tegen het besluit tot oplegging van een last onder dwangsom kan bezwaar en/of beroep worden ingediend of bij de rechtbank worden verzocht om een voorlopige voorziening.

3.3 Last onder bestuursdwang

Op grond van artikel 5:21 van de Awb kan een last onder bestuursdwang worden opgelegd. In de last onder bestuursdwang wordt aangegeven dat de overtreder binnen een bepaalde termijn de overtreding dient te beëindigen. Indien dit niet of niet binnen de genoemde termijn wordt gedaan, is het bestuursorgaan bevoegd om voor rekening en risico van de overtreder de overtreding te beëindigen. Op grond van artikel 5:25 van de Awb worden de door het bestuursorgaan gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

 

Op grond van artikel 5:31 eerste lid van de Awb is het mogelijk om spoedeisende bestuursdwang toe te passen. Dit houdt in dat voorafgaand wel kenbaar wordt gemaakt dat er bestuursdwang wordt toegepast, maar dat er geen begunstigingstermijn wordt geboden.

 

Artikel 4:11 van de Awb geeft aan dat een zienswijzetermijn achterwege kan worden gelaten indien:

 • a.

  De vereiste spoed zich daartegen verzet;

 • b.

  De belanghebbende reeds eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan, of;

 • c.

  Het met de beschikking beoogde doel slechts kan worden bereikt indien de belanghebbende daarvan niet reeds tevoren in kennis is gesteld.

 

Daarnaast is het op grond van artikel 5:31 tweede lid van de Awb mogelijk bestuursdwang toe te passen zonder voorafgaande besluitvorming indien sprake is van een zeer spoedeisende situatie. Deze bevoegdheid is noodzakelijk in een crisissituatie.

 

Tegen het besluit tot toepassing van bestuursdwang kan bezwaar en/of beroep worden ingediend of bij de rechtbank worden verzocht om een voorlopige voorziening.

4. Stappenplan handhavend optreden

 

Onderstaand stappenplan is van toepassing bij het handhavend optreden bij het constateren van een overtreding inzake de geluidsnormen bij evenementen.

4.1 Geluidsmeting

 

De Odzob voert, in opdracht van de gemeente, geluidsmetingen uit bij (grote) evenementen. Er wordt gecontroleerd of de maximaal toegestane geluidsnormen uit de geldende beleidsregel evenementen gemeente Cranendonck 2024 en de verleende evenementenvergunning worden gehanteerd. De toezichthouders van de gemeente Cranendonck zijn, indien mogelijk, aanwezig bij dergelijke geluidsmetingen. Indien de toezichthouders niet fysiek aanwezig kunnen zijn op het moment van de geluidsmeting, dan zullen de medewerkers van de Odzob telefonisch contact opnemen met de toezichthouders als er een overtreding wordt geconstateerd. De toezichthouders zullen vervolgens contact opnemen met de organisatie.

4.2 Eerste overtreding » bestuurlijke waarschuwing

Bij het constateren van een eerste overtreding inzake de geluidsnorm, zullen de toezichthouders contact opnemen met de organisator en een mondelinge waarschuwing afgeven namens de burgemeester. De toezichthouders zullen mededelen dat het geluid direct (in ieder geval uiterlijk binnen 15 minuten) zachter moet worden gezet, zodat wordt voldaan aan de maximale toegestane geluidsnormen. Daarnaast zullen de toezichthouders mededelen dat bij een tweede overtreding handhavend zal worden opgetreden middels een last onder dwangsom.

 

Wanneer is sprake van een overtreding?

Er is sprake van een overtreding bij een overschrijding vanaf 3 dB. Overschrijdingen tot 2 dB krijgen geen vervolg, gelet op een eventuele meetonnauwkeurigheid van de meetapparatuur en/of overige omstandigheden. Als sprake is van gevelreflectie, is pas sprake van een overtreding bij een overschrijding van 6 dB.

4.3 Tweede overtreding » last onder dwangsom

Bij het constateren van een tweede overtreding inzake de geluidsnorm, zal er een last onder dwangsom ter voorkoming van herhaling worden opgelegd. Indien mogelijk wordt dit besluit uitgereikt aan de organisator door de toezichthouders.

 

In het besluit wordt aangegeven dat de organisatie bij een herhaalde overtreding van rechtswege (automatisch) een dwangsom van € 1.000, - (zegge: duizend euro) verbeurt per constatering, met een maximum van € 5.000, - (zegge: vijfduizend euro). Bij het opstellen van een last onder dwangsom kan gemotiveerd worden afgeweken van voornoemde bedragen. De dwangsom moet hoog genoeg zijn om op korte termijn effect te hebben.

 

Het verbeurde dwangsombedrag dient zes weken na de datum waarop de overtreding is geconstateerd te worden overgemaakt. Dit wordt aan de organisatie medegedeeld middels een verbeurtebrief. Het is mogelijk om binnen twee weken na verzenddatum van de verbeurtebrief een zienswijze in te dienen. De ingediende zienswijze zal worden meegenomen in de besluitvorming tot het al dan niet invorderen van de verbeurde dwangsom(men).

4.4 Bestuursdwang toepassen

Als tijdens een (meerdaags) evenement de maximale dwangsom van € 5.000, - euro is verbeurd, zal er bestuursdwang worden toegepast. Dit betekent dat de muziek bij een evenement per direct moet worden uitgezet. Indien de organisatie hier geen gehoor aan geeft, zal de apparatuur in beslag worden genomen.

 

Daarnaast is het mogelijk om bestuursdwang toe te passen als sprake is van een gevaarlijke situatie en de overtreding onmiddellijk beëindigd moet worden.

4.5 Inherente afwijkingsbevoegdheid

Artikel 4:84 van de Awb stelt dat het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

 

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

 

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel handhavend optreden inzake geluid bij evenementen gemeente Cranendonck 2024”.

Aldus vastgesteld op 15 januari 2024.

De burgemeester van de gemeente Cranendonck,

Dhr. F.A.P. van Kessel