Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Overbetuwe

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet gemeente Overbetuwe 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOverbetuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet gemeente Overbetuwe 2024
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet gemeente Overbetuwe 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-202401-01-2024nieuwe regeling

09-01-2024

gmb-2024-32404

2023-072980

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet gemeente Overbetuwe 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en 18.6 en 18.7 van de Omgevingswet;

 

Omdat:

 • -

  met de inwerkingtreding van de Omgevingswet de Wet algemenen bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en wetten zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Wabo, op grond waarvan toezichthouders zijn aangewezen komen te vervallen;

 • -

  het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet;

Besluiten vast te stellen het:

 

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet

gemeente Overbetuwe 2024

Artikel 1. Aanwijzing

De medewerkers bij en ten behoeve van Team Omgeving en Team Ruimte van de gemeente Overbetuwe met de volgende functies worden aangewezen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet:

 

 • a.

  medewerker beleidsuitvoering II; Toezicht en handhaving (Bouwen, Wonen, Milieu en drank- en horeca)

 • b.

  medewerker beleidsuitvoering III; Vergunningen bouwen/wonen, monumenten

 • c.

  medewerker Handhaving IV; Toezicht en Handhaving (BOA)

De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging, dan wel beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de in dit artikel genoemde functies.

Artikel 2 Binnentreden woning

De in artikel 1 aangewezen toezichthouders zijn bevoegd om, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner, voor zover het toezicht op de naleving van een bij of krachtens de Omgevingswet gesteld voorschrift dit vereist, gelet op de door dat voorschrift beschermde belangen.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking en werkt terug tot 1 januari 2024.

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet gemeente Overbetuwe 2024.

Aldus besloten in de vergadering van 9 januari 2024.

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris

P.J.E. Breukers

de burgemeester,

R.P. Hoytink-Roubos