Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Mandaatbesluit hersteloperatie toeslagen kinderopvang gemeente Castricum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit hersteloperatie toeslagen kinderopvang gemeente Castricum
CiteertitelMandaatbesluit hersteloperatie toeslagen kinderopvang gemeente Castricum
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. Participatiewet
 4. Wet hersteloperatie toeslagen
 5. Regeling specifieke uitkering kwijtschelding schulden SZW in verband met de hersteloperatie toeslagen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-202401-01-2023nieuwe regeling

28-11-2023

gmb-2024-29981

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit hersteloperatie toeslagen kinderopvang gemeente Castricum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum;

 

gelet op de Gemeentewet, hoofdstuk 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Participatiewet, Wet hersteloperatie toeslagen en de Regeling specifieke kwijtschelding schulden SZW in verband met de hersteloperatie toeslagen;

 

overwegende dat;

 

 • het uit efficiëntie oogpunt wenselijk is dat Zaffier de artikelen 2.21 en artikel 3.8 van de Wet hersteloperatie toeslagen en artikel 4 van de Regeling specifieke kwijtschelding schulden SZW in verband met de hersteloperatie toeslagen uitvoert;

 • daarvoor aan het dagelijks bestuur van Zaffier mandaat/volmacht/machtiging met de bevoegdheid van ondermandaat/-volmacht/-machtiging moet worden verleend;

 • het dagelijks bestuur van Zaffier heeft ingestemd met deze mandaatverlening.

besluit

 

vast te stellen het volgende:

 

Mandaatbesluit hersteloperatie toeslagen kinderopvang gemeente Castricum

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum;

 • b.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Zaffier.

Artikel 2. Mandaat en ondermandaat

 • 1.

  Het college verleent aan het dagelijks bestuur mandaat om namens hen alle besluiten te nemen die nodig zijn ter uitoefening van de opgedragen taken zoals vermeld in de opdrachtverlening.

 • 2.

  Waar in dit besluit wordt gesproken over mandaat, dient, tenzij anders is bepaald, daaronder tevens te worden begrepen machtiging en volmacht.

 • 3.

  Voor zover van toepassing, omvat de bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen, tevens de bevoegdheid tot het verrichten van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur kan de bevoegdheid, genoemd in het eerste lid, in ondermandaat opdragen aan personen die onder haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

Artikel 3. Ondertekeningbevoegdheid

Het mandaat omvat mede de bevoegdheid tot ondertekening en bekendmaking van de namens het dagelijks bestuur genomen besluiten.

Artikel 4. Reikwijdte en beperkingen mandaat

 • 1.

  Bij de uitoefening van bevoegdheden in mandaat wordt in acht genomen wat daaromtrent wordt gesteld in wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, beleidsregels, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van wetgevers of bestuursorganen van rijk, provincie, regio en/of gemeente Castricum.

 • 2.

  Het college verleent mandaat in de ruimste zin van het woord. Naast het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin wordt hieronder dan ook mede verstaan:

  • a.

   het voeren van correspondentie van uitvoerende en/of informatieve aard;

  • b.

   het verlenen van uitstel, aanmanen, invorderen bij dwangbevel, het leggen van beslag;

  • c.

   het voeren van overige correspondentie, die te maken heeft met de opgedragen taak;

  • d.

   beslissen op bezwaar;

  • e.

   het voeren van verweer in bestuursrechtelijke procedures in beroep;

  • f.

   het bekendmaken en toezenden van besluiten overeenkomstig wettelijke regels;

  • g.

   en alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die verricht moeten worden voor de uitvoering van de opgedragen taak.

 • 3.

  Het mandaat heeft geen betrekking op de volgende aangelegenheden:

  • a.

   de afdoening en ondertekening van stukken die gericht zijn aan de gemeenteraad;

  • b.

   indien de (onder)gemandateerde een persoonlijk belang heeft bij de aangelegenheid;

  • c.

   de afdoening van een zaak welke, naar redelijkerwijs mag worden aangenomen, grote politieke of financiële gevolgen met zich mee kan brengen en/of precedentwerking kan oproepen;

  • d.

   het college, of een lid daarvan, te kennen heeft gegeven de aangelegenheid ter besluitvorming aan het college voor te willen leggen.

  • e.

   het college heeft aangegeven zelf te willen besluiten.

Artikel 5. Informatieverstrekking

Het college kan zich door het dagelijks bestuur laten informeren over de krachtens (onder)mandaat genomen besluiten.

Artikel 6. Wijze van ondertekening

 • 1.

  De in mandaat genomen besluiten en overige stukken worden als volgt ondertekend:

   

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum,

  Namens deze,

   

  het dagelijks bestuur van Zaffier,

  de directeur,

  handtekening

   

  de voorzitter,

  handtekening

 • 2.

  De in ondermandaat genomen besluiten en overige stukken worden overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid ondertekend, met dien verstande dat de naam en de functienaam van de ondergemandateerde medewerker in de plaats van het college wordt geplaatst, zodat als volgt wordt ondertekend:

   

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum,

  Namens deze,

  [naam van de medewerker], [functienaam].

Artikel 6. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit, treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit hersteloperatie toeslagen kinderopvang gemeente Castricum”.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum, in de vergadering van 28 november 2023.

Mevrouw H.G.M. (Hélène) Bakker,

secretaris

H.C. (Karen) Heerschop,

burgemeester