Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Mandaatbesluit leefgeld Regeling opvang ontheemden Oekraïne gemeente Castricum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit leefgeld Regeling opvang ontheemden Oekraïne gemeente Castricum
CiteertitelMandaatbesluit leefgeld Regeling opvang ontheemden Oekraïne gemeente Castricum
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. Regeling opvang ontheemden Oekraïne
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-202401-01-2023nieuwe regeling

28-11-2023

gmb-2024-29925

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit leefgeld Regeling opvang ontheemden Oekraïne gemeente Castricum

De burgemeester van de gemeente Castricum,

 

gelet op de Gemeentewet, hoofdstuk 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

 

overwegende dat:

 

 • het uit efficiëntie oogpunt wenselijk is dat Zaffier voor de gemeente het leefgeld op grond van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne verstrekt;

 • de burgemeester aan de voorzitter van Zaffier de bevoegdheden tot het verstrekken van leefgeld heeft opgedragen, zoals bepaald in de artikelen 6, eerste lid, onderdelen b en e, 7, 8, 10 tot en met 14, met uitzondering van artikel 12, achtste lid, van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

 • daarvoor aan de voorzitter van Zaffier mandaat/volmacht/machtiging met de bevoegdheid van ondermandaat/-volmacht/-machtiging moet worden verleend;

 • de voorzitter van Zaffier heeft ingestemd met deze mandaatverlening;

besluit

 

vast te stellen het volgende:

 

Mandaatbesluit leefgeld Regeling opvang ontheemden Oekraïne gemeente Castricum

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente Castricum;

 • b.

  voorzitter: de voorzitter van het openbaar lichaam Zaffier;

Artikel 2. Mandaat en ondermandaat

 • 1.

  De burgemeester verleent aan de voorzitter mandaat om namens hem alle besluiten te nemen die nodig zijn ter uitoefening van de opgedragen taken en bevoegdheden zoals vermeld in de bijbehorende Opdrachtverlening.

 • 2.

  Waar in dit besluit wordt gesproken over mandaat, dient, tenzij anders is bepaald, daaronder tevens te worden begrepen machtiging en volmacht.

 • 3.

  Voor zover van toepassing, omvat de bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen, tevens de bevoegdheid tot het verrichten van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

 • 4.

  De voorzitter kan de bevoegdheid, genoemd in het eerste lid, in ondermandaat opdragen aan personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

Artikel 3. Ondertekeningbevoegdheid

Het mandaat omvat mede de bevoegdheid tot ondertekening en bekendmaking van namens de burgemeester genomen besluiten.

Artikel 4. Reikwijdte en beperkingen mandaat

 • 1.

  Bij de uitoefening van bevoegdheden in mandaat wordt in acht genomen wat daaromtrent wordt gesteld in wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, beleidsregels, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van wetgevers of bestuursorganen van rijk, provincie, regio en/of gemeente Castricum.

 • 2.

  De burgemeester verleent mandaat in de ruimste zin van het woord. Naast het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin wordt hieronder dan ook mede verstaan:

  • a.

   het voeren van correspondentie van uitvoerende en/of informatieve aard;

  • b.

   het verlenen van uitstel, aanmanen, invorderen bij dwangbevel, het leggen van beslag;

  • c.

   het voeren van overige correspondentie, die te maken heeft met de opgedragen taak;

  • d.

   beslissen op bezwaar;

  • e.

   het voeren van verweer in bestuursrechtelijke procedures in beroep;

  • f.

   het bekendmaken en toezenden van besluiten overeenkomstig wettelijke regels;

  • g.

   en alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die verricht moeten worden voor de uitvoering van de opgedragen taak.

 • 3.

  Het mandaat heeft geen betrekking op de volgende aangelegenheden:

  • a.

   de afdoening en ondertekening van stukken die gericht zijn aan de gemeenteraad;

  • b.

   indien de (onder)gemandateerde een persoonlijk belang heeft bij de aangelegenheid;

  • c.

   de afdoening van een zaak welke, naar redelijkerwijs mag worden aangenomen, grote politieke of financiële gevolgen met zich mee kan brengen en/of precedentwerking kan oproepen;

  • d.

   de burgemeester te kennen heeft gegeven de aangelegenheid ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders voor te willen leggen;

  • e.

   de burgemeester heeft aangegeven zelf te willen besluiten

Artikel 5. Informatieverstrekking

De burgemeester kan zich door gemandateerde laten informeren over in (onder)mandaat genomen besluiten.

Artikel 6. Wijze van ondertekening

 • 1.

  De in mandaat genomen besluiten en overige stukken worden als volgt ondertekend:

   

  De burgemeester van de gemeente Castricum,

  Namens deze,

   

  voorzitter van Zaffier

  handtekening;

 • 2.

  De in ondermandaat genomen besluiten en overige stukken worden overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid ondertekend, met dien verstande dat de naam en de functienaam van de ondergemandateerde medewerker in de plaats van de voorzitter wordt geplaatst, zodat als volgt wordt ondertekend:

   

  De burgemeester van de gemeente Castricum,

  Namens deze,

  [naam van de medewerker], [functienaam].

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit leefgeld Regeling opvang ontheemden Oekraïne gemeente Castricum”.

Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Castricum, op 28 november 2023.

De burgemeester,

H.C. (Karen) Heerschop