Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Mandaatbesluit Besluit Bouwwerken Leefomgeving Veiligheidsregio IJsselland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Besluit Bouwwerken Leefomgeving Veiligheidsregio IJsselland
Citeertitel
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. § 6.1.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2024nieuwe regeling

15-01-2024

gmb-2024-29537

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Besluit Bouwwerken Leefomgeving Veiligheidsregio IJsselland

Het college van burgemeester en wethouders van Raalte;

gelet op de artikelen 10.3 en 10.4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6, lid 2 van de Mandaatregeling gemeente Raalte 2016”,

 

BESLUIT

het volgende mandaatbesluit Veiligheidsregio IJsselland vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van Raalte;

 • b.

  directeur: de directeur van Veiligheidsregio IJsselland,

 • c.

  machtiging: de bevoegdheid om namens het college feitelijke handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • d.

  mandaat: de bevoegdheid om namens het college besluiten te nemen;

 • e.

  ondermandaat: de bevoegdheid om de in mandaat aan de directeur verleende bevoegdheden uit te oefenen, zoals bedoeld in artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • f.

  volmacht: de bevoegdheid om namens het college privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 

Artikel 2 Gelijkstelling

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop rustende bepalingen worden volmacht en machtiging gelijkgesteld met mandaat, tenzij de bepalingen van dit besluit anders aangeven.

Artikel 3 Mandaat en uitzonderingen

 • 1.

  Het college verleent aan de directeur mandaat om namens hen meldingen brandveilig gebruik als bedoeld in § 6.1.2 van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) te behandelen, met inbegrip van het opleggen of wijzigen van maatwerkregels als bedoeld in artikel 6.10, en de hiervoor benodigde correspondentie te voeren.

 • 2.

  Het mandaat bedoeld in het eerste lid, ziet tevens op de ondertekening van genomen besluiten.

 • 3.

  De directeur oefent het mandaat niet uit indien hij bij de te nemen beslissing een persoonlijk belang heeft zoals bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 4.

  Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, ziet niet op:

  • a.

   de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften, als bedoeld in artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

   besluiten waarbij toepassing wordt gegeven aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

  • c.

   besluiten over een meervoudige aanvraag waarvan niet alle onderdelen onder de taken van Veiligheidsregio IJsselland vallen.

 

Artikel 4 Aanwijzing toezichthouders

 • 1.

  De directeur kan toezichthouders aanwijzen benodigd voor de uitvoering van de toezichtstaken.

 • 2.

  De directeur informeert het college over een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid.

 

Artikel 5 Ondermandaat

 • 1.

  Het is de directeur toegestaan om, indien hij dit wenselijk acht voor de uitvoering van de taken, ondermandaat te verlenen aan de binnen de Veiligheidsregio IJsselland werkzame medewerkers.

 • 2.

  Op het ondermandaat zijn de bepalingen ten aanzien van het verleende mandaat onverkort van toepassing.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Raalte 15 januari 2024

Burgemeester en wethouders van Raalte,

Namens deze

ToinePenders

Domeinmanager Ruimte