Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Oost-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingDerde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant
CiteertitelDerde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpDerde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2023Derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

21-12-2023

bgr-2024-82

Tekst van de regeling

Intitulé

Derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Het algemeen bestuur van Belastingsamenwerking Oost-Brabant,

 

 

 

 

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet dualisering gemeentebestuur, de Wet waardering onroerende zaken en het Reglement voor het waterschap Aa en Maas 2008.

Besluit:

 

Vast te stellen:

 

De 3e Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant,

 

die luidt als volgt.

 

Artikel I. Wijziging

 

Artikel 36a, lid 2, van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant 2016 komt als volgt te luiden:

2. Aan een verzoek van (een) andere (lokale) overhe(i)d(en) dan de deelnemers wordt alleen tegemoetgekomen indien het samenwerkingsverband met deze andere (lokale) over-he(i)d(en) een dienstverleningsovereenkomst (DVO) sluit voor de uit te voeren ta(a)k(en). Een te sluiten DVO geeft de ta(a)k(en) -en bijbehorende bevoegdheden- weer die het samen-werkingsverband zal gaan uitvoeren voor de andere (lokale) overhe(i)d(en), vermeldt de duur van de overeenkomst én de afspraken over de vergoeding voor de taakuitvoering door het samenwerkingsverband. Een te sluiten DVO mag nimmer een langere looptijd hebben dan vier (4) jaren. Indien het sa-menwerkingsverband en de betrokken (lokale) overhe(i)d(en) de dienstverlening wensen te continueren na deze periode van vier (4) jaren, zal de betrokken (lokale) overheid als deelnemer dienen toe te treden tot het samenwerkingsverband met toepassing van hetgeen daarover is geregeld in deze Regeling.

 

Artikel II. Inwerkingtreding

 

Deze wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van BSOB van 21 december 2023.

De voorzitter, De secretaris,

G.T. Buter E.M. van der Reijden