Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Delegatiebesluit omgevingsplan gemeente Goirle

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit omgevingsplan gemeente Goirle
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.8 van de Omgevingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-2024nieuwe regeling

12-12-2023

gmb-2024-22013

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit omgevingsplan gemeente Goirle

De raad van de gemeente Goirle;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2023;

 

gelet op de Gemeentewet en artikel 2.8 en 4.14, vijfde lid van de Omgevingswet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het: “Delegatiebesluit omgevingsplan gemeente Goirle”.

Artikel 1 Delegatie

 

De gemeenteraad delegeert de bevoegdheid tot het wijzigen van het omgevingsplan aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle in de volgende gevallen:

 

A. Delegatie van delen van het omgevingsplan

1. de bevoegdheid (gebaseerd op artikel 2.8 Omgevingswet) tot het opnemen/verwerken van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit in het omgevingsplan;

2. de bevoegdheid (gebaseerd op artikel 2.8 Omgevingswet) tot het verwerken van vastgesteld(e) beleid/beleidsregels;

3. de bevoegdheid (gebaseerd op artikel 2.8 Omgevingswet) tot het corrigeren van kennelijke verschrijvingen en wijzigingen van technische aard;

4. de bevoegdheid (gebaseerd op artikel 2.8 Omgevingswet) tot het verwerken van wijzigen die noodzakelijk zijn vanwege hogere wet- of regelgeving van het omgevingsplan;

 

B. Delegatie voorbereidingsbesluit

5. de bevoegdheid (als bedoeld in artikel 4.14, vijfde lid, Omgevingswet) tot het nemen van een voorbereidingsbesluit.

 

Artikel 2 Informeren

 

Het college informeert de gemeenteraad over de krachtens dit delegatiebesluit genomen besluiten door toezending van de collegebesluitenlijst.

 

Artikel 3 Evalueren

 

De onder artikel 1 in het “Delegatiebesluit omgevingsplan gemeente Goirle” genoemde gevallen van delegatie één jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet met de raad te evalueren.

Artikel 4 Citeertitel

 

Dit besluit kan worden aangehaald als "Delegatiebesluit Omgevingswet gemeente Goirle".

Artikel 5 Inwerkingtreding

 

Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 12 december 2023.

de raadsgriffier, de voorzitter,

Frits Harteveld Mark van Stappershoef