Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Aanwijzingsbesluit toezichthouders hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 2024
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 2024
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het Aanwijzingsbesluit toezichthouders HHSK 2020.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 18.6 van de Omgevingswet
 2. artikel 5:14 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-2024nieuwe regeling

05-12-2023

wsb-2024-375

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 2024

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

 

Gelet op artikel 18.6 van de Omgevingswet en op artikel 5:14 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

Besluit:

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit toezichthouders hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 2024.

Artikel 1 Aanwijzing toezichthouders

Als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet worden de volgende personen aangewezen.

 • 1.

  Personen van de afdeling Publiekszaken, Team Handhaving en Data van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard met de functie:

  • a.

   Toezichthouder

  • b.

   Handhaver

  • c.

   Buitengewoon opsporingsambtenaar

 • 2.

  Personen van de afdeling Bestuur, Informatie en Juridische Advies, Team GEO en Documentaire Informatievoorziening van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard met de functie:

  • a.

   Landmeter

 • 3.

  Personen van de afdeling Waterkeringen en Wegen, Team Operationeel Beheer en Uitvoering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard met de functie:

  • a.

   Inspecteur

  • b.

   Toezichthouder

  • c.

   Beheerder

 • 4.

  Personen van de afdeling Watersystemen, Team Peilbeheer en Onderhoud Watergangen van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard met de functie:

  • a.

   Inspecteur

  • b.

   Toezichthouder

  • c.

   Beheerder

Artikel 2 Bevoegdheden

Bij de toekenning van bevoegdheden wordt onderscheid gemaakt in:

 

 • 1.

  Personen als bedoeld in artikel 1, eerste lid

Alle bevoegdheden zoals opgenomen in de artikelen 5:15 tot en met 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Personen als bedoeld in artikel 1, tweede lid tot en met het vierde lid

Alle bevoegdheden zoals opgenomen in artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3 Intrekking eerder besluit

Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders HHSK 2020 wordt met dit Aanwijzingsbesluit ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 2024.’

 

Toelichting Aanwijzingsbesluit toezichthouders HHSK 2024:

Algemene toelichting

Met de komst van de Omgevingswet is het noodzakelijk geworden om het Aanwijzingsbesluit toezichthouders HHSK 2020 te herzien. De invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 maakt dat er een nieuwe grondslag geldt voor aanwijzing van toezichthouders, waardoor een actualisatie noodzakelijk is.

 

De Algemene wet bestuursrecht regelt zowel de bevoegdheden als verplichtingen van een toezichthouder. Een toezichthouder maakt slechts gebruik van zijn bevoegdheden voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn taak. Bovendien dient hij tijdens de uitoefening van zijn taak te allen tijde een legitimatiebewijs bij zich te dragen en dit bewijs op verzoek te tonen.

 

Toelichting artikel 1 aanwijzing toezichthouders

 

Een toezichthouder is een persoon die belast is met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, zoals omschreven in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Dit besluit wijst diverse personen aan als toezichthouder. Het toezichthouderschap is gekoppeld aan de functie van deze personen, hierdoor is sprake van een categorale aanwijzing. Categorale aanwijzing betekent dat alle in het besluit genoemde personen die een bepaalde functie uitoefenen worden aangewezen als toezichthouder. Voordeel daarvan is dat bij personele wijzigingen niet steeds een nieuw individueel aanwijzingsbesluit nodig is.

 

Er is gekozen voor het woord 'personen', omdat zowel ambtenaren als niet-ambtenaren kunnen worden benoemd als toezichthouders. Daarnaast wordt onder het woord ‘personen’ verstaan, personen die door middel van een overeenkomst worden ingehuurd door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

 

Toelichting artikel 2 bevoegdheden

 

De Algemene wet bestuursrecht regelt het specifiek toekennen van bevoegdheden aan toezichthouders. Het betreft de in de artikelen 5:15 tot en met 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht opgenomen bevoegdheden tot het:

 • 1.

  Betreden van plaatsen;

 • 2.

  Vorderen van inlichtingen;

 • 3.

  Inzien van zakelijke gegevens;

 • 4.

  Onderzoek van zaken;

 • 5.

  Nemen van monsters;

 • 6.

  Vervoermiddelen onderzoeken.

Artikel 5:14 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat de bevoegdheden van de toezichthouder kunnen worden beperkt bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan dat de toezichthouder aanwijst. Dit besluit maakt onderscheid in de bevoegdheid tot het betreden van plaatsen, die voor alle toezichthouders geldt, en de overige bevoegdheden. De overige bevoegdheden zijn alleen toegekend aan de toezichthouders bij het team Handhaving en Data, omdat deze zien op het verkrijgen van informatie in het handhavingsproces.

 

Toelichting artikel 3 Inwerkingtreding

 

Dit Aanwijzingsbesluit zal van kracht worden op 1 januari 2024, omdat op die datum ook de Omgevingswet zal ingaan.