Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Súdwest-Fryslân

Verordening Winkeltijden Súdwest-Fryslân 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSúdwest-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden Súdwest-Fryslân 2023
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-2024nieuwe regeling

21-12-2023

gmb-2024-21007

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijden Súdwest-Fryslân 2023

De raad van de gemeente Súdwest-Fryslân;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2023;

 

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Verordening Winkeltijden Súdwest-Fryslân 2023.

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • b.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • c.

  winkel: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht.

 

Artikel 2 Algemene vrijstelling

Voor de verboden in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet, voor zover zij betrekking hebben op de zondagen en de feestdagen, geldt een algemene vrijstelling voor het gehele grondgebied van de gemeente van 8.00 uur tot 22:00 uur.

 

Artikel 3 Individuele ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet.

 • 2.

  Aan de ontheffing kunnen beperkingen en voorschriften worden verbonden.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

 

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste vier weken verdagen.

 

Artikel 5 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

 

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

 

Artikel 7 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening Winkeltijden Súdwest-Fryslân 2012 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing of vrijstelling die is verleend op grond van de Verordening Winkeltijden Súdwest-Fryslân 2012, ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens de Verordening Winkeltijden Súdwest-Fryslân 2023. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Indien geen redenen bestaan voor ambtshalve vervanging, blijft een ontheffing of vrijstelling die op grond van de Verordening Winkeltijden Súdwest-Fryslân 2012 is verleend, onverkort geldig.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Winkeltijden Súdwest-Fryslân 2023.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2023,

mr. drs. J.A. de Vries, voorzitter

G.W. Stegenga, griffier