Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Beleidsregels adviesrecht gemeenteraad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels adviesrecht gemeenteraad
Citeertiteladviesrecht gemeenteraad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202401-01-2024Raadsbesluit

20-06-2023

gmb-2024-18296

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels adviesrecht gemeenteraad

Raadsbesluit 

 

De raad van de gemeente Rucphen,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d. 2 mei 2023,

 

gelet op artikel 16.15a, onder b, onder 1⁰ en 2⁰ en artikel 16.55, lid 7 van de Omgevingswet,

 

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag zijn ten aanzien van het nemen van een beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit,

 

gehoord de commissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu op 31 mei 2023,

 

besluit :

 

 • 1.

  dat een (bindend) advies van de gemeenteraad vereist is als er sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit en de aanvraag valt binnen één of meerdere van de opgenomen categorieën van gevallen zoals zijn benoemd in de Advieslijst, zie bijlage 1 van dit raadsbesluit;

 • 2.

  dat voor deze categorieën tevens geldt dat participatie van en overleg met derden verplicht is voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is, kan worden ingediend;

 • 3.

  dat geen advies van de gemeenteraad nodig is voor deze categorieën van gevallen, als deze passen binnen door de gemeenteraad vastgestelde kaders in (master)plannen, nota’s van uitgangspunten, programma’s van eisen of andere door de gemeenteraad vastgestelde (beleids)kaders die specifiek gericht zijn op de daarvoor ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit;

 • 4.

  dat geen advies van de gemeenteraad nodig is, als een aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze gevallen moet worden geweigerd op inhoudelijke gronden wegens strijd met wet- en regelgeving en/of gemeentelijk beleid.

   

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen

in zijn openbare vergadering van 20 juni 2023.

 

de griffier, J.J.H. Lahaije

 

de voorzitter, mr. M. van der Meer Mohr

 

 

 

 

Bijlage 1

Categorieën van gevallen waarover advies moet worden gevraagd:

 

 • A. Wonen

· (Bouw)projecten, inclusief geheel of gedeeltelijke vervanging van bestaande bouwwerken voor nieuwbouw, ten behoeve van woonfuncties buiten de bebouwde kom, waarbij de toename meer bedraagt dan de bouw van: 2 woningen.

· (bouw)projecten binnen de bebouwde kom, inclusief geheel of gedeeltelijke vervanging van bestaande bebouwing voor nieuwbouw, ten behoeve van woonfuncties, tenzij de toename passend is binnen het vastgestelde woningbouwprogramma en deze toename niet meer bedraagt dan 5 woningen.

 

 • B. Recreatieve en bijzondere doeleinden

· (Bouw)projecten en functiewijzingen voor bijzondere doeleinden buiten de bebouwde kom en intensieve recreatie binnen en buiten de bebouwde kom.

 

 • C. Werken/Bedrijvigheid

· Bouwprojecten en functiewijzigingen ten behoeve van kleinschalige werkfuncties behorende tot geluidszone 2 of hoger (vergelijkbaar met voormalige VNG categorie 3.1 en hoger) en/of behorende tot geurzone 2 of hoger, uitgezonderd het bedrijventerrein Nijverhei.

 

 • D. Bouwwerken, geen gebouw zijnde

· (Bouw)projecten voor windmolens en zonneakkers/zonneweides van meer dan 0,5 hectare.

 

 • E. Natuur

· Initiatieven binnen bestaande gebieden met natuur, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden en die niet bijdragen aan behoud en ontwikkeling van deze waarden.

 

 • F. Overig 

· Tijdelijke toedeling van functies aan locaties voor de duur van meer dan 15 jaar.

· Toestaan van tijdelijke bouwwerken met een langere instandhoudingstermijn dan 10 jaar en/of met een toename van meer dan 5 woningen.

· In gevallen waarbij het college van burgemeester en wethouders advies van de raad noodzakelijk acht voor zorgvuldige besluitvorming.

 

 

 

 

TOELICHTING

 

Algemeen 

Voor alle projecten geldt dat de bij de functie behorende voorzieningen tevens onder de werking van de desbetreffende categorie valt. Onder voorzieningen worden onder andere verstaan bijgebouwen, bijbehorend bouwwerk, ontsluiting, water(berging), speelruimte en groenvoorzieningen.

 

Uitleg begrippen 

Bebouwde kom:

· het gebied dat door aaneengesloten bebouwing overwegend een woon- en verblijffunctie heeft en waarin (dus) veel mensen per oppervlakte-eenheid daadwerkelijk wonen, werken of verblijven, zoals aangegeven op de in de bijlage opgenomen kaarten.

 

Bijzondere doeleinden:

· Voorzieningen ten behoeve van medische, sociale, culturele of religieuze activiteiten, voorzieningen ten dienste van onderwijs, sport, welzijn/zorg, de opvang van kinderen of overheidsdiensten met een overwegend openbaar karakter en hulpdiensten, te weten brandweer, ambulance en politie Eén en ander met de bijbehorende voorzieningen zoals ondersteunende horeca.

 

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

· een activiteit waarvoor in (het tijdelijk deel van) het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, of;

· een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan.

 

Intensieve recreatie:

· Vormen van (dag)recreatie in de openlucht met een relatief groot aantal recreanten per oppervlakte-eenheid.

· Ontspanningsmogelijkheden, meestal op een weinig kwetsbaar terrein, waarvoor veel voorzieningen nodig zijn en waaraan veel mensen tegelijkertijd op dezelfde plek deelnemen.

 

Mantelzorg:

· Het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband.

 

Windmolens:

· Een apparaat voor het opwekken van elektrisch of thermisch vermogen uit wind met een minimale as-hoogte van 20 meter.

 

Zonneakkers/zonneweides:

· Een akker, weide of perceel met zonnepanelen