Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

AANWIJZING TOEZICHTHOUDER BESTUURLIJK INTERVENTIE TEAM

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZING TOEZICHTHOUDER BESTUURLIJK INTERVENTIE TEAM
CiteertitelAanwijzing toezichthouder bestuurlijk interventie team
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2024nieuwe regeling

02-01-2024

gmb-2024-14116

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZING TOEZICHTHOUDER BESTUURLIJK INTERVENTIE TEAM

 

 

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam/Hendrik-Ido-Ambacht/Sliedrecht/Zwijndrecht,

 

- gelet op het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

- gelet op het mandaat-, delegatie- en volmachtbesluit en het bijbehorend register van de gemeente Alblasserdam/Hendrik-Ido-Ambacht/Sliedrecht/Zwijndrecht;

 

Overwegende dat:

 

dat er een samenwerking is in de aanpak van ondermijning tussen de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en het basisteam van de politie, zijnde het Bestuurlijk Interventie Team Drechtsteden Buiten (het BIT),

 

dat het wenselijk is de coördinator van het BIT aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

Besluit:

 

de coördinator van het BIT aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar en toezichthouder voor de gemeente Alblasserdam/Hendrik-Ido-Ambacht/Sliedrecht/Zwijndrecht, zoals bedoeld in afdeling 5.2 Algemene wet bestuursrecht;

 

 

de medewerker in de functie van toezichthouder aan te wijzen als toezichthouder voor het BIT namens de gemeente Alblasserdam/Hendrik-Ido-Ambacht/Sliedrecht/Zwijndrecht, zoals bedoeld in afdeling 5.2 Algemene wet bestuursrecht;

 

De toezichthouder is belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende wet- en regelgeving:

 • Afvalstoffenverordening

 • Algemene plaatselijke verordening - artikel 6.2

 • Asbestverwijderingsbesluit 2005

 • Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

 • Bouwbesluit 2012

 • Alcoholwet

 • Erfgoedwet – artikel 9.1

 • Huisvestingswet 2014

 • Leegstandswet - artikel 17

 • Opiumwet - artikel 13b,

 • Participatiewet – artikel 76a

 • Waterwet - artikel 8.3, vierde lid

 • Wet aanpak woonoverlast

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - artikel 5.10, derde lid

 • Wet basisregistratie persoonsgegevens - artikel 4.2

 • Wet bodembescherming - artikel 95, eerste lid

 • Wet geluidhinder - artikel 148, eerste lid

 • Wet inzake de luchtverontreiniging

 • Wet maatschappelijke ondersteuning – artikel 6.1, eerste lid

 • Wet milieubeheer - artikel 18.1a, eerste lid

 • Wet natuurbescherming

 • Wet op de kansspelen - artikel 34

 • Wet ruimtelijke ordening - artikel 7.1, derde lid

 • Wet veiligheidsregio’s – artikel 61, derde lid

 • Woningwet - artikel 92, tweede lid

 • Evenals de voor voornoemde wet- en regelgeving in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.

   

Deze aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van toezichthouder geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden voor de gemeente Alblasserdam/Hendrik-Ido-Ambacht/Sliedrecht/Zwijndrecht. Dit besluit treedt in werking daags na bekendmaking.

 

Hendrik-Ido-Ambacht, 02-01-2024.

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht

de gemeentesecretaris de burgemeester

P.J.J. Kalkman P. van der Giessen