Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Abonnementen en Tarieven Parkeergarages Tilburg 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAbonnementen en Tarieven Parkeergarages Tilburg 2024
CiteertitelAbonnementen en Tarieven Parkeergarages 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het besluit privaatrechtelijke parkeertarieven Tilburg 2022.

De tarieven (Hoofdstuk 6) uit dit besluit treden in werking op 1 januari 2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2024nieuwe regeling

12-12-2023

gmb-2024-12834

Tekst van de regeling

Intitulé

Abonnementen en Tarieven Parkeergarages Tilburg 2024

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

1. Begripsbepalingen

 • a.

  Abonnementshouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het abonnement is verleend.

 • b.

  Adres: een kadastrale (woon)eenheid zoals geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

 • c.

  Binnenstad: het rayon Binnenstad (B) zoals opgenomen in het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren.

 • d.

  BROP-lijst: Lijst met adressen waarvan in het kader van de omgevingsvergunning of anderszins is afgesproken dat adressen niet of in beperkte mate in aanmerking komen voor een parkeerabonnement of parkeervergunning. De BROP-lijst wordt separaat vastgesteld.

 • e.

  Collectieve parkeervoorziening: een gemeenschappelijke parkeervoorziening behorend bij een wooncomplex/woningen.

 • f.

  Deelauto: Een voertuig waar het gebruik wordt gedeeld door mensen en waarbij de auto wordt verhuurd door een speciaal daartoe opgezet bedrijf, dan wel een particulier deelauto-initiatief.

 • g.

  Eigen parkeergelegenheid: een parkeerplaats op eigen terrein, in een garage(box) of in een collectieve parkeervoorziening.

 • h.

  Houder van een voertuig: degene die het voertuig op naam heeft staan in het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Of die een verklaring heeft dat hij of zij de hoofdgebruiker is van het voertuig, bijvoorbeeld middels een leasecontract. Het voertuig dient te voldoen aan de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 • i.

  Kernwinkelgebied: gebied met daarin de parkeergarages Pieter Vreedeplein, Emmapassage en Koningsplein.

 • j.

  Spoorzone: het rayon Spoorzone (SPZ) zoals opgenomen in het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren.

 • k.

  Stappegoor: Het gebied dat bestaat uit de straten Apennijnenweg, deel van de Stappegoorweg en Professor Goossenslaan.

 • l.

  Uitgiftequotum: het maximaal aantal uit te geven abonnementen per producttype per parkeergarage.

Hoofdstuk 2 Soorten parkeerabonnementen

 

Voor de parkeergarages in Tilburg wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten abonnementen:

 • 1.

  Bewonersabonnementen

  • a.

   Volledig abonnement

  • b.

   5+2 abonnement

  • c.

   Avond/nachtabonnement

 • 2.

  Zakelijke abonnementen

 • 3.

  Abonnementen deelmobiliteit

1. Bewonersabonnementen

 • 1.

  Er zijn drie soorten bewonersabonnementen:

  • a.

   Het volledige bewonersabonnement: bewonersabonnement dat 24/7 te gebruiken is in een gemeentelijke parkeergarage.

  • b.

   Het 5+2 abonnement: bewonersabonnement waarmee bewoners doordeweeks (van zondag 17.00 uur t/m zaterdag 10.00 uur) kunnen parkeren in de gemeentelijke parkeergarages en in het weekend (van vrijdag 16.00 uur t/m maandag 10.00 uur) in andere aangewezen parkeergarages.

  • c.

   Het avond-/nachtabonnement: bewonersabonnement waarmee bewoners tussen 17.00 en 10.00 uur de volgende ochtend in de gemeentelijke parkeergarages kunnen parkeren. Het avond/nachtabonnement kan alleen worden aangevraagd door bewoners die in het bezit zijn van een vergunning om op straat te parkeren.

 • 2.

  Buiten de tijden waarop een abonnement in de garage geldig is, geldt het gebruikelijke uurtarief voor de betreffende garage.

 • 3.

  Om in aanmerking te komen voor een bewonersabonnement moet de aanvrager:

  • a.

   Houder zijn van een voertuig waarvoor het abonnement wordt aangevraagd;

  • b.

   In de BRP staan ingeschreven op een adres in de Binnenstad of in de Spoorzone;

  • c.

   Verklaren dat men niet beschikt of de beschikking kan hebben over eigen parkeergelegenheid.

 • 4.

  Er wordt geen abonnement verleend wanneer er een parkeervergunning (straatparkeren) is uitgegeven op het adres. Dit geldt niet voor het avond/nachtabonnement.

 • 5.

  Er worden geen/beperkt abonnementen uitgegeven wanneer een ontwikkeling of adres is genoemd op de BROP-lijst. Zie hiervoor ook Hoofdstuk 4 van dit document.

 • 6.

  De houder van het bewonersabonnement kan maximaal vijf keer per jaar een tijdelijke kentekenwijziging doorgeven. Indien het een wijziging betreft ten behoeve van een voertuig dat niet op naam staat van de abonnementhouder bedraagt de maximumduur van de wijziging telkens 3 weken. Een kentekenwijziging en de bijbehorende periode dienen door de abonnementhouder tijdig te worden opgegeven.

 • 7.

  Het maximaal aantal te verlenen bewonersabonnementen per adres bedraagt 1.

 • 8.

  Indien van toepassing wordt in de voorwaarden van het abonnement aangegeven in welke parkeergarage(s) het abonnement (wanneer) geldt.

2. Zakelijke abonnementen

 • 1.

  Er zijn twee soorten zakelijke abonnementen:

  • a.

   Het zakelijke abonnement in de Binnenstad en Spoorzone is een flex-abonnement. Hiermee kan op maandag (vanaf 06:00 uur) t/m vrijdag (tot 20:00 uur), voor een kortingstarief worden geparkeerd in de gemeentelijke parkeergarages. Er wordt achteraf gefactureerd.

  • b.

   Het zakelijke abonnement in Stappegoor is een 24/7 abonnement.

 • 2.

  Buiten de tijden waarop een abonnement in de garage geldig is, geldt het gebruikelijke uurtarief voor de betreffende garage.

 • 3.

  Om in aanmerking te komen voor een flex-abonnement in de Binnenstad of Spoorzone moet de aanvrager:

  • a.

   Een werknemer zijn in de Binnenstad of Spoorzone. Om dit aan te tonen is een werkgeversverklaring nodig. Het bedrijf dient gevestigd te zijn in de Binnenstad of Spoorzone.

  • b.

   Verklaren dat men niet beschikt of kan beschikken over een parkeerplaats op eigen terrein.

 • 4.

  Om in aanmerking te komen voor een zakelijk abonnement in Stappegoor moet de aanvrager:

  • a.

   Op basis van KvK-registratie of registratie LKR-register (Kinderopvang) aantonen dat het bedrijf gevestigd is op een adres in Stappegoor.

 • 5.

  Er wordt maximaal 1 flex-abonnement uitgegeven per werknemer.

 • 6.

  Voor bedrijven die meer dan 10 flex-abonnementen nodig hebben geldt een poule-regeling. Het bedrijf kan onbeperkt kentekens toevoegen aan de poule. Voor ieder geregistreerd kenteken wordt een flex-abonnement afgesloten. Binnen de poule mag een vooraf vastgesteld maximum aantal auto’s tegelijkertijd met korting parkeren. Dit maximum wordt bepaald op basis van de omgevingsvergunning (BROP-lijst), het aantal werknemers en de beschikbare parkeerruimte op eigen terrein. Binnen de poule is er geen limiet aan het aantal kentekenwijzigingen.

 • 7.

  De houder van een regulier flex-abonnement of zakelijk abonnement kan maximaal vijf keer per jaar een tijdelijke kentekenwijziging doorgeven. Indien het een wijziging betreft ten behoeve van een voertuig dat niet op naam staat van de abonnementhouder bedraagt de maximumduur van de wijziging telkens 3 weken. Een kentekenwijziging en de bijbehorende periode dienen door de abonnementhouder tijdig te worden opgegeven.

3. Abonnementen deelmobiliteit

 • 1.

  Commerciële aanbieders van deelmobiliteit kunnen een abonnement deelmobiliteit in de parkeergarage aanvragen.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor een abonnement deelmobiliteit moet de aanvrager expliciete toestemming van de gemeente Tilburg hebben (en in bezit zijn van een vergunning voor het aanbieden van een deelauto in de betreffende parkeergarage).

Hoofdstuk 3 Afhandeling aanvragen voor abonnementen

1. Bepalen uitgiftequotum

 • 1.

  Minstens éénmaal per twee jaar wordt bepaald hoeveel abonnementen maximaal worden verleend (het uitgiftequotum). Het uitgiftequotum heeft als doel de garages beschikbaar te houden voor de prioritaire doelgroepen.

 • 2.

  Abonnementen worden uitgegeven zolang het uitgiftequotum niet wordt overschreden.

 • 3.

  De hoogte van het uitgiftequotum is afhankelijk van:

  • a.

   Het aantal parkeerplaatsen in de gemeentelijke parkeergarage(s);

  • b.

   Het beleid voor de gewenste verdeling van doelgroepen in de parkeergarage(s);

  • c.

   De bezettingscijfers in de parkeergarage(s);

  • d.

   Het type abonnement.

 • 4.

  Het aanpassen van de uitgiftequota heeft geen effect op de bestaande abonnementhouders.

2. Plaatsing op wachtlijst

 • 1.

  Ingeval het uitgiftequotum is bereikt wordt de aanvraag op een wachtlijst geplaatst.

 • 2.

  De volgorde voor toekenning van abonnementen gebeurt op basis van datum waarop de abonnementsaanvraag door de gemeente is ontvangen.

 • 3.

  De plaatsing op de wachtlijst komt te vervallen:

  • a.

   Op schriftelijk verzoek van de aanvrager;

  • b.

   Wanneer niet meer aan de criteria voor toekenning van het abonnement wordt voldaan;

  • c.

   Wanneer het abonnement is verleend;

  • d.

   Wanneer men een abonnement krijgt aangeboden maar niet binnen de gestelde termijn reageert.

Hoofdstuk 4 Beperkt Recht Op Parkeerabonnement (BROP)

 

 • 1.

  Bij nieuwbouw en functiewijzigingen van gebouwen gelden vaak specifieke afspraken voor de uitgifte van parkeerabonnementen.

 • 2.

  De gemeente bepaalt per ontwikkeling in welke mate adressen van bewoners en bedrijven in aanmerking komen voor een abonnement. Deze adressen worden op de BROP-lijst geplaatst, ook als de ontwikkeling voor geen enkel abonnement in aanmerking komt. De BROP-lijst wordt vastgesteld als onderdeel van het aanwijzingsbesluit betaald parkeren.

 • 3.

  De BROP-lijst geeft per ontwikkeling en per type abonnement het maximaal aantal abonnementen of vergunningen dat uitgegeven wordt.

Hoofdstuk 5 Intrekken of beëindigen van een abonnement

 

Burgemeester en wethouders kunnen een abonnement intrekken of wijzigen:

 • a.

  Op verzoek van de houder;

 • b.

  Wanneer zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van het abonnement;

 • c.

  Wanneer de houder de Binnenstad, Spoorzone of Stappegoor metterwoon verlaat of het daar uitgeoefende beroep of bedrijf beëindigt;

 • d.

  Wanneer de abonnementhouder handelt in strijd met de aan het abonnement verbonden voorschriften;

 • e.

  Wanneer het abonnement ten onrechte is verleend en de abonnementhouder dit wist of behoorde te weten;

 • f.

  Wanneer blijkt dat bij de aanvraag van het abonnement onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • g.

  Om redenen van openbaar belang;

 • h.

  Niet voldaan of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze beleidsregel.

Hoofdstuk 6 Tarieven parkeergarages

1. Tarieven kortparkeren parkeergarages Binnenstad en Spoorzone

 

Tarieven parkeergarages

Parkring garages

013 - Tivoli

Spoorzone

Pieter Vreedeplein

Emma-passage

Koningsplein

Schouwburg

Zwijsen

Tarief per uur

Tarief doordeweeks

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

€2,50

€ 2,20

€ 2,20

Tarief weekend

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€3,50

€ 2,50

€ 2,50

Maximum tarief per dag

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 10,00

€ 10,00

Maximum avondtarief

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

 • Het maximum tarief per dag wordt berekend op basis van een parkeerduur van maximaal 24 uur.

 • Het maximum avondtarief geldt vanaf 18.00 uur tot de volgende ochtend 7.00 uur.

 • Het minimumtarief in de parkeergarages bedraagt € 0,50.

 • Voor de parkeergarages worden parkeerkaarten verstrekt voor:

  • °

   1 uur parkeren: € 2,50

  • °

   2 uur parkeren: € 5,00

  • °

   4 uur parkeren: € 10,00

  • °

   24 uur parkeren: € 20,00

 • Voor parkeergarage Pieter Vreedeplein worden parkeerkaarten verstrekt voor parkeren in de avond, daarvoor geldt het avondtarief: € 7,00.

 • Voor het aanbieden en factureren van parkeerkaarten wordt per bestelling een handelingsfee in rekening gebracht van € 35,-.

 • Parkeerkaarten zijn een jaar geldig en niet inwisselbaar voor geld.

 

2. Tarieven kortparkeren parkeergarage Stappegoor

 

Tarieven parkeergarage Stappegoor

Tarief eerste 30 minuten

€0,50

Tarief per keer

€2,20

 • Het minimumtarief in de parkeergarage bedraagt € 0,50;

 • Het tarief per keer (voor meer dan 30 minuten parkeren) tot maximaal 7.00 uur de volgende dag bedraagt € 2,20;

 • Voor bezoekers van de bioscoop is het mogelijk om in de bioscoop de kosten van het parkeren te voldoen. Hiermee krijgen zij 50% korting op het tarief.

 • Het tarief voor 64 afgezonderde parkeerplaatsen (op de hoek Professor Goossenslaan en Marathonpromenade) : het eerste uur gratis en ieder daaropvolgend uur € 2,00 per uur, met een maximum van € 10,00 per etmaal. Dit tarief geldt op maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 18.00 uur. Daarbuiten geldt het reguliere tarief.

 • Voor de parkeergarage worden parkeerkaarten verstrekt voor 24 uur parkeren: € 2,20 per stuk.

 

3. Tarieven abonnementen parkeergarages

Tarieven per maand

 

 

Abonnementen in parkeergarages

Binnenstad

Spoorzone

Stappegoor

Emma-passage

Konings-plein

013 - Tivoli

Schouw-burg

Ranken-straat

Zwijsen

Bewonersabonnement (7-daags)

€ 68

€ 68

€ 68

€ 68

€ 68

€ 68

-

Bewonersabonnement (5+2)

€ 34

€ 34

€ 34

€ 34

€ 34

€ 34

-

Bewonersabonnement (avond/nacht) *1

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

-

Zakelijk abonnement (5-daags)

€ 80

€ 80

€ 80

€ 80

€ 80

€ 80

-

Zakelijk abonnement (7-daags)

€ 95

€ 95

€ 95

€ 95

€ 95

€ 95

€ 41

Zakelijk flex abonnement *2

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

n.v.t.

€ 10

-

Abonnement deelmobiliteit

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

n.v.t.

€ 0

€ 0

*1) Op de tijden waarop het avond/nachtabonnement geldig is (dagelijks tussen 17.00 en 10.00 uur), mogen bewoners in de betreffende garage parkeren. Buiten deze tijden betaalt men het op dat moment geldende tarief in de parkeergarage.

*2) Op de tijden waarop het Flex abonnement geldig is (maandag 6.00 uur tot vrijdag 20.00 uur), geldt een gereduceerd uurtarief van €0,50 per uur. Buiten deze tijden betaalt men het op dat moment geldende tarief in de parkeergarage.

Hoofdstuk 7 Administratieve handeling en restitutie

 

 • 1.

  Bij een abonnement wordt ook een toegangspas verstrekt om binnen te komen bij de voetgangersentree, of in geval de kentekenherkenning bij de slagboom niet werkt.

 • 2.

  De kosten voor het verstrekken van een duplicaat toegangspas ingeval van verlies of diefstal bedraagt per keer €35,-

 • 3.

  Bij schriftelijk opzeggen van een abonnement wordt restitutie verleend vanaf de eerstvolgende kalendermaand, mits opzegging vóór aanvang van de eerstvolgende kalendermaand is ontvangen.

Hoofdstuk 8 Hardheidsclausule

 

 • 1.

  Als het College oordeelt dat de toepassing van deze beleidsregels tot een bijzondere hardheid leidt kan onder omstandigheden alsnog een abonnement worden verleend.

 • 2.

  In dat geval kunnen aan de verlening van zo’n abonnement bepaalde voorwaarden zijn verbonden.

Hoofdstuk 9 Ingangsdatum, overgangs- en slotbepaling

1. Datum van inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2024, vanaf die datum vindt de uitgifte van abonnementen plaats op basis van dit besluit. De tarieven (Hoofdstuk 6) uit dit besluit treden in werking op 1 januari 2024.

2. Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Het besluit privaatrechtelijke parkeertarieven Tilburg 2022 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Abonnementen en Tarieven Parkeergarages 2024’.