Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montferland

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingambtenaren Montferland 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontferland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingambtenaren Montferland 2024
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingambtenaren Montferland 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingambtenaren Montferland 2024

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit van 17 december 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 4. artikel 63a van de Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-202401-01-2024nieuwe regeling.

12-12-2023

gmb-2024-11846

23int01991

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingambtenaren Montferland 2024

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland tot aanwijzing vandegenen die belast zijn met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen Montferland 2024(Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren Montferland 2024)

 

Het college van burgemeester en wethouders van Montferland;

gelet op de artikelen 160, eerste lid, en 231, tweede lid, aanhef en onderdeel d, van de Gemeentewet, artikel 56 van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

 

besluit vast te stellen:

 

Aanwijzing van degenen die belast zijn met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingenMontferland 2024 (Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren Montferland 2024)

Artikel 1  

Als degenen die belast zijn met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet, te noemen ‘gemeentelijke belastingambtenaren worden aangewezen:

 • a.

  Medewerkers domein Sociaal

 • b.

  Medewerkers domein Bedrijfsvoering

 • c.

  Medewerkers domein Ruimte

Artikel 2  

Het aanwijzingsbesluit van 17 december 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingambtenaren Montferland 2024.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 december 2023.

Burgemeester en wethouders van Montferland,

De secretaris,

B. Booltink

De burgemeester,

H.H. de Vries