Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Servicecentrum MER

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur Servicecentrum MER 2023 (artikel 213a Gemeentewet)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieServicecentrum MER
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur Servicecentrum MER 2023 (artikel 213a Gemeentewet)
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur van Servicecentrum MER 2023 (artikel 213a Gemeentewet, art. 35 lid 7 WGR)
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van Servicecentrum MER.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 213a, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 35, zevende lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-2024nieuwe regeling

05-12-2023

bgr-2024-42

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur Servicecentrum MER 2023 (artikel 213a Gemeentewet)

Het Algemeen Bestuur van Servicecentrum MER;

 • -

  gelet op artikel 213a, eerste lid, van de Gemeentewet;

 • -

  gelet op artikel 35, zevende lid, van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen,

 • -

  besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur Servicecentrum MER 2023 (artikel 213a Gemeentewet)

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  doelmatigheid: de mate waarin een maximale hoeveelheid producten en prestaties is gerealiseerd met een minimale hoeveelheid middelen of een hogere kwaliteit wordt bereikt met een gelijkblijvende hoeveelheid aan middelen;

 • -

  doeltreffendheid: de mate waarin de geleverde producten en prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten bijdragen aan het realiseren van gestelde beleidsdoelen

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur verricht tenminste eenmaal per 4 jaar onderzoeken naar de doelmatigheid en/of doeltreffendheid van een onderwerp dat is uitgevoerd door Servicecentrum MER.

Artikel 3. Voortgang onderzoeken

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur rapporteert in de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 4. Verslag en plan van verbetering

 • 1.

  De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een verslag. Het verslag bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbetering.

 • 2.

  Op basis van het verslag stelt het Dagelijks Bestuur indien nodig een plan van verbetering op.

 • 3.

  Het verslag en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan het Algemeen Bestuur aangeboden.

 • 4.

  Het Dagelijks Bestuur SC MER is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan van verbetering.

Artikel 5. Intrekking oude regeling

 • 1.

  De verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van Servicecentrum MER, geldend vanaf 01-01-2014 wordt ingetrokken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur van Servicecentrum MER 2023 (artikel 213a Gemeentewet, art. 35 lid 7 WGR).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur Servicecentrum MER d.d. 5 december 2023.

Eric van Mierlo

Directeur

Dion Schneider

Voorzitter