Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Best

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Best
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Best
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het besluit Aanwijzing toezichthouders gemeente Best d.d. 2 augustus 2022.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene Plaatselijke Verordening Best 2023
 3. artikel 34 van de Wet op de kansspelen
 4. artikel 61, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s
 5. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
 6. Winkeltijdenverordening Best 2014
 7. Afvalstoffenverordening gemeente Best 2024
 8. artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994
 9. artikel 18 van de Wet goed verhuurderschap
 10. artikel 41 van de Alcoholwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-568033

Z2023-00000261

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Best

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Best;

Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

gelet op het bepaalde in:

 • Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • Artikel 18.6 en 18.7 van de Omgevingswet;

 • Artikel 6:2 en 6:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Best 2024;

 • Artikel 34 van de Wet op de kansspelen;

 • Artikel 61 lid 3 van de Wet veiligheidsregio’s;

 • Artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen;

 • Artikel 18 van de Winkeltijdenverordening Best 2014;

 • Artikel 20 van de Afvalstoffenverordening Gemeente Best 2024;

 • Artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • Artikel 18 van de Wet goed verhuurderschap;

 • Artikel 41 van de Alcoholwet

overwegende dat:

 

 • de aanwijzing van de toezichthouders van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving en het team Inwoners en Veiligheid met toezichthoudende bevoegdheden van de bij of krachtens de hieronder gestelde wet- en regelgeving noodzakelijk is voor de uitoefening van hun werkzaamheden;

 • een ieder wordt aangewezen voor zover dit nodig is voor de uitoefening van hun taak;

besluiten:

1. Aanwijzing

 • 1.

  De medewerkers met de functie Medewerker administratief & secretarieel I, Medewerker beleidsuitvoering I en II van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving in vaste dienst of op tijdelijke-, uitzend- of detacheringsovereenkomst aan te wijzen als toezichthouder van bij of krachtens:

  • Artikel 18.6 van de Omgevingswet;

  • Artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen;

  • Artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

  • Artikel 18 van de Winkeltijdenverordening Best 2014;

  • Artikel 20 van de Afvalstoffenverordening Gemeente Best 2024;

  • Artikel 34 van de Wet op de kansspelen;

  • Artikel 61 lid 3 van de Wet veiligheidsregio’s;

  • Artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994;

  • Artikel 18 van de Wet goed verhuurderschap;

 • 2.

  De medewerkers met de functie Medewerker handhaving I en II van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving en de functie Medewerker handhaving I en de functie medewerker Publiek I van het team Inwoners en Veiligheid in vaste dienst of op tijdelijke-, uitzend- of detacheringsovereenkomst aan te wijzen als toezichthouder van bij of krachtens:

  • Artikel 18.6 en 18.7 van de Omgevingswet;

  • Artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen;

  • Artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

  • Artikel 18 van de Winkeltijdenverordening Best 2014;

  • Artikel 20 van de Afvalstoffenverordening Gemeente Best 2024;

  • Artikel 34 van de Wet op de kansspelen;

  • Artikel 61 lid 3 van de Wet veiligheidsregio’s;

  • Artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994;

  • Artikel 18 van de Wet goed verhuurderschap.

 • 3.

  De medewerkers met de functie Medewerker handhaving II en III van het team Inwoners en Veiligheid in vaste dienst of op tijdelijke-, uitzend- of detacheringsovereenkomst aan te wijzen als toezichthouder van bij of krachtens:

  • Artikel 18.6 en 18.7 van de Omgevingswet;

  • Artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen;

  • Artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

  • Artikel 18 van de Winkeltijdenverordening Best 2014;

  • Artikel 20 van de Afvalstoffenverordening Gemeente Best 2024;

  • Artikel 34 van de Wet op de kansspelen;

  • Artikel 61 lid 3 van de Wet veiligheidsregio’s;

  • Artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994;

  • Artikel 18 van de Wet goed verhuurderschap;

  • Artikel 41 van de Alcoholwet.

 • 4.

  De medewerkers met de functie Programmamanager II, medewerker Ontwikkeling II en III en de functie medewerker Beleidsuitvoering I van het team Inwoners en Veiligheid in vaste dienst of op tijdelijke-, uitzend- of detacheringsovereenkomst aan te wijzen als toezichthouder van bij of krachtens:

  • Artikel 18.6 van de Omgevingswet;

  • Artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen;

  • Artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

  • Artikel 18 van de Winkeltijdenverordening Best 2014;

  • Artikel 20 van de Afvalstoffenverordening Gemeente Best 2024;

  • Artikel 34 van de Wet op de kansspelen;

  • Artikel 61 lid 3 van de Wet veiligheidsregio’s;

  • Artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994;

  • Artikel 18 van de Wet goed verhuurderschap;

  • Artikel 41 van de Alcoholwet.

 • 5.

  Alle medewerkers werkzaam voor het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving en/of voor het team Inwoners en Veiligheid op grond van een door de gemeente Best gesloten convenant of dienstverleningsovereenkomst.

 • Hieronder worden in ieder geval verstaan:

  • o

   De medewerkers met de functie BOA-domein II van de gemeente Oirschot in het kader van de onderlinge samenwerking;

  • o

   De coördinator van het Kempen Interventie Team (KIT) in het kader van de onderlinge samenwerking;

  • o

   De toezichthouders werkzaam bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;

  • o

   De toezichthouders werkzaam bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;

 • aan te wijzen als toezichthouder van bij of krachtens: 

  • Artikel 18.6 van de Omgevingswet;

  • Artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen;

  • Artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

  • Artikel 18 van de Winkeltijdenverordening Best 2014;

  • Artikel 20 van de Afvalstoffenverordening Gemeente Best 2024;

  • Artikel 34 van de Wet op de kansspelen;

  • Artikel 61 lid 3 van de Wet veiligheidsregio’s;

  • Artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994;

  • Artikel 18 van de Wet goed verhuurderschap;

  • Artikel 41 van de Alcoholwet.

2. Geldigheidsduur

De aanwijzing tot toezichthouder geldt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een andere functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies, dan wel tot beëindiging van de inhuurovereenkomst.

3. Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Best in werking te laten treden op 1 januari 2024.

4. Intrekken eerdere besluit

Het eerdere besluit tot aanwijzing van toezichthouders d.d. 2 augustus 2022 met kenmerk IN22-02456 wordt ingetrokken per 1 januari 2024.

Vastgesteld in Best, op 19 december 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

Hans Ubachs

Burgemeester

Jolie Hasselman

Secretaris

en

De burgemeester,

Hans Ubachs

Burgemeester