Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT 2024-2026

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT 2024-2026
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht 2024-2026
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpcameratoezicht, openbare orde, 2024-2026

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 151c van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202401-01-2026nieuwe regeling

21-12-2023

gmb-2023-567969

4042615

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT 2024-2026

DE BURGEMEESTER VAN ARNHEM

 

Gelezen / overwegende dat:

 

de gemeenteraad van Arnhem op 1 maart 1999 heeft besloten om de binnenstad/ het uitgaansgebied van Arnhem te voorzien van een camerasysteem om zodoende verstoringen van de openbare orde en daarmee gepaard gaande strafbare feiten te voorkomen en te bestrijden;

 

de burgemeester op 29 januari 2007 van de gemeenteraad de bevoegdheid heeft gekregen om te besluiten voor een bepaalde duur ten behoeve van toezicht op openbare plaatsen, stadions en parkeerterreinen camera's te plaatsen;

 

bij besluit van 11 november 2021 de termijn voor het gebruik van cameratoezicht op de daarvoor aangewezen locaties afloopt per 1-1-2024. Het aanwijzingsbesluit cameratoezicht Steenstraat e.o. van 05-09-2022 ook afloopt per 1-1-2024;

 

er een zeer uitgebreide evaluatie: Evaluatie Cameratoezicht Openbare Orde opgeleverd is op 27 juni 2023, uit deze evaluatie blijkt dat in zijn algemeenheid gesteld worden dat cameratoezicht een legitiem en niet meer weg te denken instrument is in het kader van handhaving van de openbare orde. Alle gesproken betrokkenen zien de meerwaarde en nut van cameratoezicht. De camera’s helpen onder andere om het veiligheidsgevoel onder inwoners, ondernemers, bezoekers, politieagenten en handhavers te vergroten; ze zijn een cruciale ondersteuning voor de politie en handhaving bij het houden van toezicht en bij het effectief inzetten van capaciteit; en ze helpen om daders te kunnen opsporen.

Met het uitbreiden van het cameratoezicht in de Steenstraat en omgeving is bovendien tegemoet gekomen de aanbeveling die in 2018 al werd gedaan in de vorige evaluatie én aan een langgekoesterde wens van ondernemers. Verder is sinds de wijziging van artikel 151c van de Gemeentewet in 2016 regelmatig en naar tevredenheid gebruik gemaakt van tijdelijke, mobiele camera’s;

 

gehoord hebbende de Lokale Driehoek van 14 december 2023 waarbij zowel Politie als Openbaar Ministerie nut en noodzaak van het cameratoezicht in de genoemde cameratoezichtgebieden onderschrijven;

 

gelet op artikel 151c Gemeentewet en artikel 2.9.1 APV.

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het

 

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT 2024-2026

 

 

I Aanwijzingsbesluit

 

De burgemeester besluit tot het aanwijzen van de gebieden, zoals hierna weergegeven op de kaart en in bijlage I, als gebieden waar ten behoeve van het toezicht op de daarin gelegen openbare plaatsen en andere voor een ieder toegankelijke plaatsen cameratoezicht wordt ingezet. Dit betreft een verlenging van het gebruik van het cameratoezicht tot 1 januari 2026.

 

Overzicht locaties camera's openbare orde 1-1-2024

 

II Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking op 1-1-2024.

  • 2.

    Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2024-2026.

De burgemeester,

Ahmed Marcouch

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Indien een belanghebbende het niet eens is met dit besluit, kan hij binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, bij de burgemeester een bezwaarschrift indienen (Postbus 9029, 6800EL Arnhem).

Tevens kan, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem (postadres: Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Daarbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Hiervoor is men griffierecht verschuldigd. De rechtbank kan hierover verder informatie verstrekken.