Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht brug Kanovijver Schuytgraaf Jaarwisseling 2023-2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht brug Kanovijver Schuytgraaf Jaarwisseling 2023-2024
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht brug Kanovijver Schuytgraaf Jaarwisseling 2023-2024
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpCameratoezicht / Openbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 151c, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-202302-01-2024nieuwe regeling

21-12-2023

gmb-2023-567968

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht brug Kanovijver Schuytgraaf Jaarwisseling 2023-2024

 

DE BURGEMEESTER VAN ARNHEM;

Overwegende dat,

- in 2021 en 2022 er sprake is geweest van ernstige overlast rondom de brug bij de Kanovijver in de Schuytgraaf door grote groepen die daar massaal vuurwerk af staken en bewoners intimideerden;

 

- er in 2021 en 2022 hierdoor grote mate van overlast was voor de buurt en dit resulteerde in schade aan de brug en zelfs schade aan tuinen van de omliggende bewoners;

 

- de brug een grote aantrekkingskracht heeft op de jeugd rondom de jaarwisseling en het voor jongeren bijna een traditie wordt om hier dermate veel overlast te veroorzaken tot de politie ter plaatse moeten en letterlijk ‘de brug moet terug veroveren’;

 

- buurtbewoners bang zijn om naar buiten te gaan rondom de jaarwisseling en sommige bewoners kiezen om weg te gaan tijdens de jaarwisseling vanwege de overlast;

 

- uit gesprekken tussen de buurt en collega’s van Team Leefomgeving is gebleken dat de meeste bewoners graag zien dat de gemeente de brug afsluit op oudejaarsdag, zodat dit niet (opnieuw) een verzamelpunt wordt;

 

- in het verleden er veel (vuurwerk)overlast heeft plaatsgevonden door jongeren rondom de scholen en de MFC’s in de wijk Schuytgraaf, met vernielingen en brandstichting tot gevolg;

 

- de gemeente de afgelopen jaren rondom de jaarwisseling extra camera’s heeft geplaatst bij deze scholen en MFC’s, met als gevolg dat hier zich geen enkel incident meer heeft voorgedaan;

 

- ervaring leert dat de overlast het hoogtepunt bereikt na 00:00 uur op 1 januari 2024 en vaak aanhoudt tot diep in de nacht (03-04 uur);

 

- omwonenden weinig nachtrust hebben, schade ondervinden en zich geïntimideerd voelen;

 

- vanuit het wijkveiligheidsoverleg door politie, handhaving en jongerenwerk/straathoekwerk is aangegeven dat de brug een absolute hotspot is voor dit jaar en er grote zorgen bestaan dat deze locatie opnieuw een verzamelpunt wordt voor jongeren om vuurwerk af te steken;

 

- uit politie informatie blijkt dat zich de afgelopen weken (december 2023) al meerdere incidenten hebben voorgedaan op de brug in aanloop naar de feestdagen;

 

- uit informatie van de politie blijkt dat er op 18 december 2023 een groep van 8 personen tussen de 14 en 18 jaar vuurwerk heeft afgestoken en brand heeft gesticht op de brug bij de Kanovijver;

 

- er de afgelopen weken vaker signalen van professionals zijn geweest van incidenten met jeugd op de brug bij de Kanovijver;

 

- buurtbewoners aangeven dat zij zich geïntimideerd voelen door de grote groep jongeren en hen moeilijk op de overlast aan kunnen spreken;

 

- de inzet een brede en integrale aanpak omvat die zijn basis vindt in een door het wijkveiligheidsoverleg en een door de politie opgestelde memo;

 

- als onderdeel van de brede inzet, het gebruik van tijdelijk cameratoezicht noodzakelijk is om het hekwerk te beschermen en te zorgen dat de brug afgesloten blijft;

 

- cameratoezicht ondersteunend is aan de extra surveillance van politie, handhaving, de extra inzet van de straathoekwerk en jeugd- jongerenwerk in aanloop naar de jaarwisseling en op de dag zelf en tegemoet komt aan de wens van de bewoners en professionals;

 

- de inzet van cameratoezicht in omvang en in duur beperkt blijft tot de noodzakelijke periode cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (o.a. kenbaarheid cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit);

 

- de belangen van de openbare orde en veiligheid en het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten in het gebied zwaarder wegen dan het individuele belang van de eventuele inperking op persoonsniveau (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 

- de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 

- aanvullend aan cameratoezicht maatregelen worden genomen om ordeverstoringen en overlast in de openbare ruimte te voorkomen en de wijkbewoners hiertegen te beschermen. Deze maatregelen bestaan onder andere uit extra inzet en intensivering van handhaving, politie, straathoekwerk, jeugd- en jongerenwerk en het afsluiten van de brug;

 

- deze integrale aanpak besproken en akkoord bevonden is in het wijkveiligheidsoverleg Schuytgraaf/Elderveld d.d. 12-12-2023 waar zowel gemeente als politie onderdeel van uitmaakt;

 

- de inzet van gemeente en partners er op gericht is om een herhaling van dit soort ongeregeldheden op deze locatie in Arnhem te voorkomen;

 

- de inzet van camera’s als onderdeel van een integrale aanpak is besproken en akkoord bevonden in door de leden van de lokale driehoek via mailcontact d.d. 22-12-2023.

 

Gelet op artikel 2.9.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem (APV) en artikel 151c Gemeentewet:

Besluit:

 

 • 1.

  De burgemeester besluit tot het aanwijzen van het rood gearceerde gebied als weergegeven op kaart 01 in de bijlage bij dit besluit, als gebied waar ten behoeve van het toezicht op de daarin gelegen openbare plaatsen en andere voor een ieder toegankelijke plaatsen tijdelijk – in de aanloop naar tot en met kort na de jaarwisseling en het einde van de kerstvakantie – mobiel, flexibel cameratoezicht ingezet wordt;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop deze wordt bekendgemaakt;

 • 3.

  Dit besluit om cameratoezicht in te zetten geldt voor de periode van 29 december 2023 tot 2 januari 2024;

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht brug Kanovijver Schuytgraaf Jaarwisseling 2023-2024.

 

De locoburgemeester van Arnhem,

B. Roelofs

Bezwaar en voorlopige voorziening

Indien een belanghebbende het niet eens is met dit besluit, kan hij binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, bij de burgemeester een bezwaarschrift indienen (Postbus 9029, 6800EL Arnhem).

Tevens kan, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem (postadres: Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Daarbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Hiervoor is men griffierecht verschuldigd. De rechtbank kan hierover verder informatie verstrekken.

Bijlage bij het Aanwijzingsbesluit cameratoezicht brug Kanovijver Schuytgraaf Jaarwisseling 2023-2024  

Kaart 01