Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Súdwest-Fryslân

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Súdwest-Fryslân 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSúdwest-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Súdwest-Fryslân 2024
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Súdwest-Fryslân 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpparkeerbelastingen
Externe bijlageBijlage; Plattegrond parkeerbelastingen Sneek 2024

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR706460/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-566232

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Súdwest-Fryslân 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân;

 

heeft overwogen dat:

 • het college op 10 oktober 2023 het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Súdwest-Fryslân 2024 heeft vastgesteld;

 • de gemeenteraad op 23 november 2023 de Verordening Parkeerbelasting 2024 heeft vastgesteld en daarbij een motie heeft aangenomen om artikel 1, lid 1, onderdeel a van het nieuwe (nog niet gepubliceerde) Aanwijzingsbesluit te wijzigen;

 • deze motie reden geeft het aanvangstijdstip waarop tegen betaling op zondag in Sneek mag worden geparkeerd, te wijzigen van 12.00 uur in 13.00 uur;

 

gelet op artikel 8 van de Verordening Parkeerbelastingen 2024;

 

besluit:

 

vast te stellen het

 

Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen Súdwest-Fryslân 2024

 

 

Artikel 1 Tijdstip betaald parkeren

 • 1.

  De tijdstippen waarop in Sneek tegen betaling mag worden geparkeerd, zijn vastgesteld:

  • a.

   op maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 21.00 uur en op zondag van 13.00 uur tot 21.00 uur;

  • b.

   in de parkeergarages (Boschpleingarage en Normandiagarage) van 0.00 uur tot 24.00 uur.

 • 2.

  De tijdstippen waarop in Bolsward tegen betaling mag worden geparkeerd, zijn vastgesteld:

  • a.

   op maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur;

  • b.

   op vrijdagavond van 18.00 tot 21.00 uur;

  • c.

   op door het college aangewezen extra koopavonden van 18.00 uur tot 21.00 uur.

 • 3.

  Op feestdagen (Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Koningsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag (5 mei), Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en 31 december) worden de tijdstippen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a gelijk gesteld aan de tijdstippen op zondag.

 • 4.

  Het tweede lid is niet van toepassing op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Koningsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag (5 mei), Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en 31 december.

 

Artikel 2 Plaatsen betaald parkeren

Als plaatsen waarop tegen betaling van de belasting in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening Parkeerbelastingen 2024 mag worden geparkeerd, worden de onderstaande wegen en terreinen aangewezen, voor zover deze niet zijn aangewezen ten behoeve van gehandicapten:

 • 1.

  Straten en terreinen in Sneek (volgens plattegrond bijlage):

  • a.

   Boschplein (maaiveld)

  • b.

   Bothniakade

  • c.

   Gedempte Pol

  • d.

   Grootzand

  • e.

   Harinxmakade

  • f.

   Hoogend

  • g.

   Julianastraat, oostelijk van de Sophiastraat

  • h.

   Kleine Kerkstraat

  • i.

   Kleinzand

  • j.

   Kleine Palen

  • k.

   Leeuwarderweg tussen de Oosterpoortsbrug en de Regenboogstraat

  • l.

   Lemmerweg, gelegen tussen rotonde Lemmerweg, Frieswijkstraat, Scherhemstraat en kruising met de Balthuskade

  • m.

   Marktstraat

  • n.

   Martiniplein

  • o.

   Normandiaplein (maaiveld)

  • p.

   Oud Kerkhof

  • q.

   Oude Koemarkt

  • r.

   Prins Hendrikkade

  • s.

   Rienck Bockemakade

  • t.

   Singel

  • u.

   Sint Antoniusplein (maaiveld)

  • v.

   Sint Antoniusplein (Parkeerdek, boven maaiveld)

  • w.

   Wijde Noorderhorne

  • x.

   Zuidend

  • y.

   Zuidenddwarsstraat/Mollemaklooster

  • z.

   Bolswarderpoort (westelijk deel)

  • aa.

   Johan Willem Frisostraat (hoek J.W. Frisostraat – Albertine Agnesstraat)

  • bb.

   Julianastraat (westelijk van de Sophiastraat)

  • cc.

   Kerkhoflaan (straatgedeelte tussen Bolswarderweg en Kerkhoflaan 1)

  • dd.

   Oppenhuizerweg (parkeerterrein hoek Oppenhuizerweg / W. Lodewijkstraat)

  • ee.

   Parkeerterrein Steenklip

  • ff.

   Veemarktplein (noordwestelijk deel)

 • 2.

  Parkeergarages in Sneek:

  • a.

   Boschpleingarage (volgens plattegrond bijlage);

  • b.

   Normandiagarage (volgens plattegrond bijlage).

 • 3.

  Straten en pleinen in centrum Bolsward

  • a.

   Bargefenne

  • b.

   Broereplein

  • c.

   Dijkstraat

  • d.

   Marktstraat

  • e.

   Nieuwmarkt

  • f.

   Skilwyk

  • g.

   Snekerpoort

 

NB: het aanwijzen van gebieden voor de betaling van belasting van Artikel 2, onderdeel b, vergunningen, is niet vastgelegd in dit Aanwijzingsbesluit. Dit is geregeld in artikel 2.1 van de Parkeerverordening, en wordt opgenomen in het Aanwijzingsbesluit parkeervergunningen en -ontheffingen Súdwest-Fryslân 2021 behorende bij de Parkeerverordening.

 

Artikel 3 Wijze van betalen

 • 1.

  Betaald parkeren geschiedt door de parkeerapparatuur in werking te stellen:

  • a.

   door middel van een bankpas;

  • b.

   door via een telefoon in te loggen op de centrale computer van een bij het SHPV aangesloten provider of een provider die met een bij het SHPV aangesloten provider samenwerkt. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode digitaal door te geven aan de provider. Ook neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van de provider in acht.

 • 2.

  Wanneer niet aan de voorwaarden in het eerste lid, onderdeel b, is voldaan, moet de belasting overeenkomstig het eerste lid van artikel 7 van de Verordening parkeerbelastingen 2024, worden betaald bij aanvang van het parkeren.

   

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • 2.

  Het ‘Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Súdwest-Fryslân’ van 15 december 2020 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2024 hebben voorgedaan.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Súdwest-Fryslân 2024’.

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân op 19 december 2023,

mr. drs. J.A. de Vries, burgemeester

drs. E.K. Strijker, gemeentesecretaris