Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldrop-Mierlo

Verordening op de heffing en de invordering van Parkeerbelastingen 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldrop-Mierlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van Parkeerbelastingen 2024
CiteertitelVerordening Parkeerbelastingen 2024
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Deze regeling vervangt de Verordening Parkeerbelastingen 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 225 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2023nieuwe regeling

14-12-2023

gmb-2023-565312

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van Parkeerbelastingen 2024

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo;

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo d.d. 28 november 2023;

 

overwegende, dat jaarlijks de belastingverordeningen voor het volgende belastingjaar aangepast en vastgesteld worden op basis van het begrotingsbeleid;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2006 van de Gemeente Geldrop-Mierlo d.d. 22 december 2005;

 

besluit :

 

vast te stellen de volgende verordening

 

de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2024

(Verordening Parkeerbelastingen 2024).

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden.

 • b.

  motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

 • c.

  houder: degene op wiens naam het motorrijtuig ten tijde van het parkeren in het kentekenregister, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven;

 • d.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan.

 • e.

  belanghebbendenplaats: een parkeerplaats die:

  • 1.

   is aangeduid met bord E9 van bijlage I van het RVV 1990, of

  • 2.

   is gelegen binnen een zone aangeduid met bord E9 van bijlage I van het RVV 1990 met het opschrift zone, voor zover de desbetreffende plaats niet is uitgezonderd;

 • f.

  vergunning: een door het college van burgemeester en wethouders verleende vergunning krachtens welke het is toegestaan een voertuig te parkeren op een parkeerapparatuur- of belanghebbendenplaats;

 • g.

  vergunninghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een vergunning als bedoeld onder f. is verleend;

 • h.

  het RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van 26 juli 1990, Stb. 459.

 • i.

  centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Geldrop-Mierlo een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon of een ander communicatiemiddel.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a., wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a., heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat:

   • 1.

    indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd, waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

   • 2.

    indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a., wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b., als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b., wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Tarief, tijdvak en maatstaf van heffing

Het tarief, het tijdvak en de maatstaf van heffing zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing en termijn van betaling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren door middel van het werpen van geld in de parkeerapparatuur, door middel van het al dan niet elektronisch in werking stellen van parkeerapparatuur, of het met behulp van een mobiele telefoon, computer of ander communicatiemiddel inloggen op een centrale computer van een belparkeerprovider. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op de parkeerapparatuur kennisgegeven. Het college van burgemeester en wethouders geeft omtrent een en ander nadere regels.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een mobiele telefoon of andere apparatuur inloggen op een centrale computer van een belparkeerprovider.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b., moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 4.

  Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 6 Tijdstip van ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een mobiele telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b., is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 3.

  Indien de vergunning in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat gehele jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 7 Ontheffing/vrijstelling

Het in artikel 2 bedoelde parkeergeld wordt niet geheven voor het parkeren van een voertuig als bedoeld in artikel 2, onderdeel a., op de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaatsen door:

 • a.

  invaliden, die in het bezit zijn van een vanwege het college van burgemeester en wethouders af te geven bewijs;

 • b.

  personen van gemeente, rijk en provincie, politie alsmede ambulances voor zover het voertuig in de uitoefening van de dienst wordt gebruikt en als dienstvoertuig uiterlijk duidelijk kenbaar is.

Artikel 8 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a., mag worden geparkeerd, geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar bekend te maken besluit.

Artikel 9 Bevoegdheid tot naheffingsaanslag en wielklem

 • 1.

  Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, kan aan een voertuig ook een wielklem worden aangebracht, waardoor wordt verhinderd dat het voertuig wordt weggereden.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders wijzen bij openbaar te maken besluit in alle gevallen de terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast.

Artikel 10 Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onder a, bedragen € 76,70.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening Parkeerbelastingen 2023” van 10 november 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening Parkeerbelastingen 2024”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo d.d. 14 december 2023.

De raad voornoemd,

W.H.F. Geboers

griffier

J.C.J. van Bree

voorzitter

Bijlage Tarieventabel ex artikel 4 van de Verordening Parkeerbelastingen 2024:

 

1.

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 1, onderdeel a., op de parkeerplaatsen gelegen op Het Machinaal, terrein Achter de Kerk, Molenstraat, Stationsstraat, Heggestraat, Heuvel, Bezorgershof, Langstraat, Dommeldalseweg, Wiel-straat en Bogardeind bedraagt op maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18:00 uur;

a. per aaneengesloten tijdvak van maximaal 8,6 minuten of gedeelte daarvan

€ 0,10;

b. alleen het 2e uur bij een onafgebroken periode

€ nihil;

c. voor de gehele dag, voor zover op deze parkeerplaatsen geen maximale parkeertijd van toepassing is

€ 2,80.

1.1

Op de parkeerplaatsen gelegen op het Bogardeind en Langstraat komt het maximale tarief overeen met de ter plaatse geldende maximale parkeertermijn van 1 uur.

 

 

 

2.

Het tarief van een parkeervergunning als bedoeld in artikel 1, onderdeel b., van de verordening bedraagt:

2.1

voor een op naam of kenteken gestelde vergunning zonder plaatsgarantie voor een belanghebbendenplaats in nader aan te wijzen gedeelten:

2.1.1.1

indien de vergunning op kenteken is gesteld (af te geven aan bewoners):

- per jaar

€ 60,60

- per maand

€ 5,05

2.1.1.2

indien de vergunning op kenteken is gesteld (af te geven aan bewoners) voor de tijdsperiode 09.00 – 18.00 uur van maandag t/m zaterdag:

- per jaar

€ 42,55

- per maand

€ 3,55

2.1.1.3

indien de vergunning op kenteken is gesteld (af te geven aan bewoners) voor de tijdsperiode 09.00 – 20.00 uur van maandag t/m zaterdag:

- per jaar

€ 50,40

- per maand

€ 4,20

2.1.2.1

indien de vergunning op naam is gesteld (af te geven aan beroeps- of bedrijfsuitoefenaars en voor wie het in het belang van hun beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is dat zij daar parkeren):

per jaar

€ 121,80

per maand

€ 10,15

2.1.2.2

indien de vergunning op naam is gesteld (af te geven aan beroeps- of bedrijfsuitoefenaars en voor wie het in het belang van hun beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is dat zij daar parkeren) voor de tijdsperiode 09.00 – 18.00 uur van maandag t/m zaterdag:

- per jaar

€ 82,80

- per maand

€ 6,90

2.1.2.3

indien de vergunning op naam is gesteld (af te geven aan beroeps- of bedrijfsuitoefenaars en voor wie het in het belang van hun beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is dat zij daar parkeren) voor de tijdsperiode 09.00 – 20.00 uur van maandag t/m zaterdag:

- per jaar

€ 98,40

- per maand

€ 8,20

2.2.

voor een vergunning ten behoeve van een bezoeker zonder plaatsgarantie, voor een belanghebbendenplaats in nader aan te wijzen gedeelten:

per jaar

€ 60,60

per maand

€ 5,05

2.3.

voor een op naam of kenteken gestelde vergunning zonder plaatsgarantie voor een parkeerapparatuurplaats in nader aan te wijzen gedeelten:

2.3.1.

indien de vergunning op kenteken is gesteld (af te geven aan bewoners):

per jaar

€ 151,20

per maand

€ 12,60

2.3.2.

indien de vergunning op naam is gesteld (af te geven aan beroeps- of bedrijfsuitoefenaars en voor wie het in het belang van hun beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is dat zij daar parkeren):

per jaar

€ 306,60

per maand

€ 25,55

Behorende bij raadsbesluit d.d. 14 december 2023 tot vaststelling van de “Verordening Parkeerbelasting 2024”.

 

Mij bekend,

De griffier,

 

W.H.F. Geboers